Tarkennus D-vitamiinisuositukseen

Uu­sien D-vi­ta­mii­nin saan­ti­suo­si­tus­ten käy­tän­töön so­vel­ta­mi­ses­sa on il­men­nyt vai­keuk­sia. Li­säk­si Finravinto -tut­ki­muk­sen uu­sim­pien tu­los­ten mu­kaan ai­kuis­vä­es­tön (25–75-vuotiaat) kes­ki­mää­räi­nen D-vi­ta­mii­nin saan­ti ra­vin­nos­ta on li­sään­ty­nyt sel­väs­ti. Mie­hil­lä se ylit­tää jo suo­si­tel­ta­van saan­nin kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä. Nai­sil­la­kin saan­ti jää vain hie­man alla suo­si­tuk­sen. D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­ta käyt­tä­vil­lä yh­teen­las­ket­tu saan­ti ra­vin­nos­ta ja val­mis­teis­ta on jopa 2-3-ker­tai­nen ver­rat­tu­na suo­si­tel­tuun saan­tiin.

Tä­män vuok­si on kat­sot­tu ai­heel­li­sek­si tar­ken­taa ja päi­vit­tää ai­kuis­vä­es­töl­le an­net­tu­ja suo­si­tuk­sia D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­den käy­tös­tä. Lisä­tar­ve­suo­si­tus on an­net­tu D-vi­ta­mii­nin saan­nin tur­vaa­mi­sek­si niis­sä ti­lan­teis­sa, jol­loin ruo­ka­va­lio ei si­säl­lä riit­tä­väs­ti D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­sia ruo­ka-ai­nei­ta.

Alle 18-vuotiaiden osal­ta odo­te­taan uu­sia tut­ki­mus­tu­lok­sia ja har­ki­taan mah­dol­li­sia D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­den käyt­töä kos­ke­via muu­tok­sia nii­den pe­rus­teel­la.

Yli 20 μg/vrk si­säl­tä­väs­tä D-vi­ta­mii­ni­val­mis­te­mää­räs­tä ei ole ha­vait­tu ole­van hyö­tyä. Tätä suu­rem­mat an­nos­mää­rät voi­vat olla jopa hai­tal­li­sia pit­kä­ai­kai­ses­ti käy­tet­ty­nä. D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­den tar­peet­to­man suur­ta käyt­töä on siis syy­tä vält­tää.

D-vi­ta­mii­nin tur­val­li­sen saan­nin ylä­ra­jat, joi­ta ei pi­täi­si ylit­tää, ovat seu­raa­vat:

Nämä lu­vut on jul­kais­tu Poh­jois­mai­sis­sa ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sis­sa. Tau­lu­kos­sa 1 esi­te­tyt muu­tok­set on päi­vi­tet­ty val­ti­on ra­vit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­nan verk­ko­si­vuil­le.

Kir­joit­ta­ja:

Do­sent­ti, FT, joh­ta­va tut­ki­ja Pau­la Ha­ka­la, Ke­lan tut­ki­mus­o­sas­to

Päi­vän mai­to­an­nok­sis­ta saa hy­vän mää­rän D-vi­ta­mii­nia. Kuva: Stu­dio Piquant/Ant­ti Hal­la­kor­pi

Tau­luk­ko 1. Päi­vi­te­tyt D-vi­ta­mii­nin saan­tia ja lisä­tar­vet­ta kos­ke­vat suo­si­tuk­set. Muu­tok­set on esi­tet­ty li­ha­voi­tu­na. (10 μg = 400 ky eli kan­sain­vä­lis­tä yk­sik­köä). Klik­kaa tau­luk­ko suu­rem­mak­si

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2014Ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­set23.6.2014