Ravitsemuskuntoutuksen laatua tutkittiin

Ra­vit­se­mus­kun­tou­tus eh­käi­see sai­rauk­sia sekä edis­tää sai­ras­tu­mi­sen ja vam­mau­tu­mi­sen jäl­keis­tä kun­tou­tu­mis­ta. Se ko­hen­taa myös kun­tou­tu­jan toi­min­ta- ja työ­ky­kyä sekä elä­män­laa­tua.

Ra­vit­se­mus­kun­tou­tuk­ses­ta hyö­ty­vät var­sin­kin li­ha­vuu­teen liit­ty­viä sai­rauk­sia ku­ten di­a­be­tes­ta, sy­dän­sai­rauk­sia ja uniapneaa po­te­vat. Sama kos­kee vai­ke­a­vam­mai­sia ja ikään­ty­nei­tä kun­tou­tu­jia, joil­la on usein syö­mis­on­gel­mia ja va­jaa­ra­vit­se­mus­ta.

Fyy­si­sen kun­tou­tuk­sen ta­voit­tei­siin kuu­luu usein kas­vat­taa kun­tou­tu­jan li­has­voi­maa. Lii­kun­ta­har­joi­tuk­sis­ta voi olla kui­ten­kin enem­män hait­taa kuin hyö­tyä, jos kun­tou­tu­jan ra­vit­se­mus­tila ei ole kun­nos­sa.

Miten tutkimus tehtiin?

Ke­lan stan­dar­dien ta­voit­tee­na on taa­ta laa­du­kas kun­tou­tus. Tämä kos­kee myös ra­vit­se­mus­kun­tou­tus­ta, joka si­säl­tää sekä ra­vit­se­mus­oh­jauk­sen että ruo­ka­tar­jon­nan.

Tuo­rees­sa tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin, mi­ten ra­vit­se­mus­kun­tou­tus to­teu­tuu niis­sä lai­tok­sis­sa, jois­sa jär­jes­te­tään Ke­lan kus­tan­ta­mia kun­tou­tus­kurs­se­ja. Sa­mal­la kar­toi­tet­tiin sen ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta. Tie­dot ke­rät­tiin säh­köi­sel­lä ky­se­ly­lo­mak­keel­la, joka lä­het­tiin 55 lai­tok­seen. Vas­tauk­set saa­tiin 50 lai­tok­ses­ta.

Huomio ohjauksen ja ruokatarjonnan laatuun

Ra­vit­se­mus­neu­von­taa an­net­tiin 45 lai­tok­ses­sa. Sitä an­toi ylei­sim­min lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti, mut­ta myös muu hen­ki­lös­tö ku­ten ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­ta­jat sekä lää­kä­rit.

Ra­vit­se­mus­neu­von­nan tär­keim­piä aihe­pii­re­jä oli­vat ter­veel­li­nen ra­vit­se­mus yleen­sä, pai­non hal­lin­ta, sään­nöl­li­nen ate­ri­a­ryt­mi, kui­dun riit­tä­vä saan­ti sekä ras­vo­jen laa­tu ja mää­rä.

Osas­sa kun­tou­tus­lai­tok­sis­ta ruo­an ter­veel­li­syys ja hyvä maku oli osat­tu yh­dis­tää tai­ta­vas­ti. Li­säk­si ter­veel­li­sen ate­ri­an koos­ta­mi­nen ha­vain­nol­lis­tet­tiin lau­tas­mal­lin avul­la. Näin tu­li­si toi­mia kai­kis­sa lai­tok­sis­sa, sil­lä käy­tän­tö tu­kee ra­vit­se­mus­neu­von­nan ja kun­tou­tu­mi­sen on­nis­tu­mis­ta. Ruo­kai­lun tu­li­si olla op­pi­mis­ti­lan­ne, joka an­taa mal­lin ja hou­kut­te­lee ter­veyt­tä edis­tä­viin ruo­ka­va­lin­toi­hin myös koti­o­lois­sa kun­tou­tuk­sen päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Ko­hen­ta­mi­sen tar­vet­ta il­me­ni eni­ten kun­tou­tu­jil­le tar­jo­tun ruo­an ras­van laa­dus­sa ja suo­lan mää­räs­sä. Tyy­dyt­ty­nei­tä (ko­via) ras­vo­ja tu­li­si kor­va­ta tyy­dyt­ty­mät­tö­mil­lä (peh­meil­lä) kas­vi­öljy­poh­jai­sil­la ras­voil­la. Li­säk­si suo­lan käyt­töä tu­li­si vä­hen­tää ja seu­ra­ta ruo­kien suo­la­pi­toi­suut­ta suo­la­mit­ta­rin avul­la.

Tut­ki­muk­sen ra­por­tis­sa on mo­nia mui­ta­kin kei­no­ja ra­vit­se­mus­kun­tou­tuk­sen laa­dun ke­hit­tä­mi­sek­si.

Tuloksista käytännön toimiin – haaste laitoksille

Kun­tou­tus­lai­tos­ten oma etu on pi­tää hy­vää huol­ta sekä hen­ki­lös­tön­sä ra­vit­se­mus­o­saa­mi­ses­ta että ruo­ka­tar­jon­nan laa­dus­ta. Jo­kai­ses­sa kun­tou­tus­lai­tok­ses­sa tu­li­si­kin olla lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti, joka vas­taa sii­tä, että lai­tok­sen ra­vit­se­mus­neu­von­ta ja ruo­ka­tar­jon­ta ovat ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten ja Ke­lan stan­dar­dien mu­kai­sia. Näin var­mis­tuu ra­vit­se­mus­kun­tou­tuk­sen us­kot­ta­vuus, mikä vai­kut­taa myös lai­tok­sen mai­nee­seen ja kun­tou­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­teen.

Ke­las­sa tu­li­si var­mis­taa ra­vit­se­mus­kun­tou­tuk­sen hyvä laa­tu ke­hit­tä­mäl­lä sitä kos­ke­via stan­dar­de­ja ja ot­ta­mal­la se ar­vi­oin­nin pii­riin.

Kir­joit­ta­ja:

Do­sent­ti, FT, joh­ta­va tut­ki­ja Pau­la Ha­ka­la Ke­lan tut­ki­mus­o­sas­to

Läh­de:

Ha­ka­la P, Toik­ka T, Paturi M, Autti-Rämö I. Ra­vit­se­mus­kun­tou­tuk­sen to­teu­tu­mi­nen Ke­lan jär­jes­tä­mil­lä kun­tou­tus­kurs­seil­la. Hel­sin­ki: Kela, Sosiaali- ja ter­veys­tur­van tut­ki­muk­sia 2015.

https://helda.hel­sin­ki.fi/handle/10138/154846

http://blo­gi.kansanelakelaitos.fi/ar­kis­to/2537

Ter­veel­li­sen ate­ri­an koos­ta­mis­ta on hyvä ha­vain­nol­lis­taa lau­tas­mal­lin avul­la.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2015Ra­vit­se­mus­po­li­tiik­kaa25.9.2015