Ravitsemus hallitusohjelmassa

Pää­mi­nis­te­ri Si­pi­lä jul­kai­si stra­te­gi­sen hal­li­tus­oh­jel­man­sa, ”Rat­kai­su­jen Suo­mi” 27.5.2015. Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ra­ken­ne­taan vi­sio Suo­mes­ta vuon­na 2015. Stra­te­gi­sia ta­voit­tei­ta vi­si­on to­teut­ta­mi­sek­si on vii­si: ter­veys ja hy­vin­voin­ti, työl­li­syys, kil­pai­lu­kyky ja kas­vu, kou­lu­tus ja osaa­mi­nen, bio­ta­lous ja puh­taat tek­no­lo­gi­at sekä toi­min­ta­ta­po­jen muut­ta­mi­nen esi­mer­kik­si edis­tä­mäl­lä digitalisaatiota ja pur­ka­mal­la tur­haa sään­te­lyä ja byro­kra­ti­aa.

Stra­te­gi­ses­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on vain muu­ta­ma viit­taus ruo­kaan ja ra­vit­se­muk­seen. Hy­vin­voin­ti- ja ter­veys -osi­os­sa ko­ros­te­taan en­nal­ta eh­käi­se­vän työn ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen tär­keyt­tä. Hal­li­tus­oh­jel­man mu­kaan edis­te­tään kan­san­ter­veyt­tä, kan­sa­lais­ten liik­ku­mis­ta, ter­veel­li­siä elä­män­ta­po­ja ja ra­vin­to­tot­tu­muk­sia sekä vas­tuun­ot­toa omas­ta elä­mäs­tä.

Bio­ta­lous -osi­os­sa ha­lu­taan nos­taa suo­ma­lai­nen ruo­an­tuo­tan­to kan­nat­ta­vak­si ja kaup­pa­tase nou­suun. Puh­tai­den elin­tar­vik­kei­dem­me ko­ti­mais­ta käyt­töä ja vien­tiä ha­lu­taan edis­tää, luo­mu- ja lähi­ruo­ka­oh­jel­mia jat­kaa ja suo­ma­lai­sen ruo­an käyt­töä jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa edis­tää.

Ve­ro­tuk­sen pai­no­pis­tet­tä taas siir­re­tään työn ja yrit­tä­mi­sen ve­ro­tuk­ses­ta eri­tyi­ses­ti hait­ta­ve­ro­tuk­seen. Suun­ni­tel­mas­sa on ko­rot­taa ma­keis­ve­roa ja laa­jen­taa vero­poh­jaa kil­pai­lu­vai­ku­tuk­set ja val­ti­on­tuki­vai­ku­tuk­set huo­mi­oon ot­ta­en 1). EU-lin­jauk­sis­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta suo­ma­lai­sen ruo­an­tuo­tan­non tu­le­vai­suu­den tur­vaa­mi­seen. Va­paa­kaup­pa­so­pi­muk­sis­sa ha­lu­taan tur­va­ta ruo­ka­tur­va ja jä­sen­val­ti­oi­den oi­keus syr­ji­mät­tö­mään sään­te­lyyn mm. ku­lut­ta­ja­suo­je­lun pa­ran­ta­mi­sek­si.

Hal­li­tus­oh­jel­man vii­den stra­te­gi­sen ta­voit­teen alle ni­met­tiin syys­kuus­sa 26 kär­ki­han­ket­ta. Ne muo­dos­ta­vat yh­des­sä ra­ken­teel­lis­ten uu­dis­tus­ten ku­ten sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tuk­sen ja mui­den ns. re­for­mien kans­sa hal­li­tuk­sen muu­tos­oh­jel­man. Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma stra­te­gi­sen hal­li­tus­oh­jel­man toi­meen­pa­ne­mi­sek­si jul­kis­tet­tiin 28.9.2015. Työ sen to­teut­ta­mi­sek­si on käyn­nis­ty­nyt.

Syödään hyvin 2025

Osa­na ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen sekä ter­veys­e­ro­jen vä­hen­tä­mi­sen kär­ki­han­ket­ta sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on käyn­nis­tä­nyt ”Yh­teis­työl­lä ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia 2025” -toi­men­pide­ko­ko­nai­suu­den val­mis­te­lun. Kes­kei­siä tee­mo­ja ovat muun mu­as­sa ter­veyt­tä edis­tä­vät arki­ym­pä­ris­töt ja pal­ve­lut, osal­li­suu­den ja ak­tii­vi­suu­den vah­vis­ta­mi­nen sekä eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen.

Vä­es­tön hy­vän ra­vit­se­muk­sen ja ter­veyt­tä tu­ke­vien ruo­ka­va­lin­to­jen edis­tä­mi­nen on tär­keä si­säl­tö­alue täs­sä toi­men­pide­ko­ko­nai­suu­des­sa. Hy­vän ra­vit­se­muk­sen edis­tä­mi­seen py­ri­tään saa­maan mu­kaan koko ruo­ka­ket­ju ja kaik­ki toi­mi­jat: vi­ran­o­mai­set, jär­jes­töt, tut­ki­mus­lai­tok­set, elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus, kaup­pa, me­dia, alan am­mat­ti­lai­set ja muut toi­mi­jat.

En­sim­mäi­nen ”Syö­dään hy­vin” -työ­paja jär­jes­te­tään loka­kuun alus­sa. Tar­koi­tuk­se­na on, että yh­teis­työn lin­jauk­set ovat val­mii­na alku­syk­sys­tä 2016. Val­ti­on ra­vit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­ta on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na pro­ses­sis­sa. Toi­men­pide­ko­ko­nai­suu­den avul­la ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sia vie­dään käy­tän­töön.

Ravitsemus sosiaali- ja terveyssektorilla

Yksi hal­li­tus­kau­den suu­rim­pia hank­kei­ta on sote-uu­dis­tus, jos­sa jul­kis­ten sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu koo­taan kun­taa suu­rem­mil­le itse­hal­lin­to­a­lu­eil­le. Itse­hal­lin­nol­lis­ten sote-alu­ei­den jär­jes­tä­mä­nä to­teu­te­taan pal­ve­lu­jen täy­del­li­nen ho­ri­son­taa­li­nen ja ver­ti­kaa­li­nen in­teg­raa­tio.

Uu­dis­tus vai­kut­taa laa­jal­ti kun­tien teh­tä­viin, mut­ta vas­tuu kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä säi­lyy edel­leen kun­nil­la. Mo­net kun­nan jär­jes­tä­mis­tä pal­ve­luis­ta ku­ten var­hais­kas­va­tus, kou­lu­tus ja ruo­ka­pal­ve­lut vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti ih­mis­ten ter­vey­teen. On tär­ke­ää, että kun­nat ak­tii­vi­ses­ti ke­hit­tä­vät poik­ki­hal­lin­nol­lis­ta yh­teis­työ­tä ja toi­min­ta­ta­po­ja ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si. Ra­vit­se­mus­a­si­an­tun­ti­joi­den roo­li on täs­sä tär­keä. Li­säk­si tar­vi­taan uu­det toi­mi­vat ra­ken­teet kun­tien ja itse­hal­lin­to­a­lu­ei­den yh­teis­työl­le.

Hal­li­tus­oh­jel­ma ko­ros­taa on­gel­mien en­nal­ta­eh­käi­syä. Yksi haas­te on saa­da sosiaali- ja ter­veys­sek­to­ri tu­ke­maan vah­vem­min ter­veyt­tä edis­tä­viä elin­ta­po­ja. Sik­si sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on aset­ta­mas­sa työ­ryh­mää, jon­ka teh­tä­vä­nä on muun mu­as­sa ar­vi­oi­da ra­vit­se­muk­sen ja lii­kun­nan hyö­dyn­tä­mis­tä sosiaali- ja ter­vey­den­huol­los­sa, teh­dä toi­men­pide-eh­do­tuk­sia näi­hin liit­ty­vien hy­vien käy­tän­tö­jen ja toi­min­ta­mal­lien edis­tä­mi­sek­si sekä pa­ran­taa lii­kun­taan ja ra­vit­se­muk­seen liit­ty­vää yh­teis­työ­tä ja pal­ve­lu­ket­ju­jen toi­mi­vuut­ta ter­veys- ja so­si­aa­li­sek­to­rin ja mui­den sek­to­rei­den ja jär­jes­tö­jen vä­lil­lä.

Kaikki hyvä yhdelle lautaselle

Maa­ta­lous- ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri käyn­nis­tää ”Suo­ma­lai­nen ruo­an­tuo­tan­to kan­nat­ta­vak­si, kaup­pa­tase ja si­ni­nen bio­ta­lous nou­suun” -kär­ki­hank­keen osa­na bio­ta­lou­den kär­ki­hank­kei­ta. Ko­ti­mai­sen ruo­an kil­pai­lu­ky­kyä py­ri­tään pa­ran­ta­maan eri kei­noin, muun mu­as­sa li­sää­mäl­lä tie­toa elin­tar­vik­kei­den alku­perä­maas­ta, koos­tu­muk­ses­ta, tur­val­li­suu­des­ta ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta ku­lut­ta­jien va­lin­to­jen tu­ek­si. Edel­li­sen hal­li­tuk­sen käyn­nis­tä­miä luo­mu- ja lähi­ruo­ka­oh­jel­mia vie­dään eteen­päin. Ta­voit­tee­na on myös li­sä­tä suo­ma­lai­sen ruo­an osuut­ta jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa mm. pa­ran­ta­mal­la han­kin­ta­o­saa­mis­ta. Täs­sä ote­taan huo­mi­oon myös laa­tu, ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­set, se­son­gin­mu­kai­suus ja ym­pä­ris­tö­näkö­kul­ma.

Tu­le­vas­sa ruo­ka­po­liit­ti­ses­sa se­lon­te­os­sa ar­vi­oi­daan muun mu­as­sa ko­ti­mai­sen ruo­an­tuo­tan­non vas­tuul­li­suut­ta sekä mark­ki­na- ja ku­lut­ta­ja­läh­töi­syyt­tä. Se­lon­te­koa on tar­koi­tus työs­tää laa­jas­sa yh­teis­työs­sä eri si­dos­ryh­mien ja toi­mi­joi­den kans­sa. On tär­ke­ää, että myös ra­vit­se­muk­sen ja ter­vey­den asi­an­tun­ti­jat ovat täs­sä työs­sä mu­ka­na.

Kir­joit­ta­ja:

Sir­pa Sarlio-Läh­teen­kor­va, neu­vot­te­le­va vir­ka­mies, STM

1) Ta­lous­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­li­o­kun­ta päät­ti 29.9. pois­taa ma­keis­ten ja jää­te­lön val­mis­te­ve­ron vuo­den 2017 alus­ta.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma stra­te­gi­sen hal­li­tus­oh­jel­man toi­meen­pa­ne­mi­sek­si jul­kis­tet­tiin 28.9.2015

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2015Ra­vit­se­mus­po­li­tiik­kaa25.9.2015