Uutta tietoa suomalaisten vegaanien ravinnosta

Kuo­pi­on ja Hel­sin­gin yli­o­pis­ton sekä THL:n yh­teis­työ­nä te­ke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa (Elo­rin­ne ym. 2016) ver­rat­tiin ai­kuis­ten ve­gaa­nien (n=22) ja seka­ruo­kaa syö­vän ver­rok­ki­ryh­män (n=19) ruo­ka­va­li­o­ta ja ra­vit­se­mus­ti­laa. Ve­gaa­nit oli­vat nou­dat­ta­neet ruo­ka­va­li­o­taan kes­ki­mää­rin 8,6 (2-16) vuot­ta. Tut­ki­tut oli­vat kes­ki­mää­rin 34-vuotiaita ja heis­tä 66 % oli nai­sia.

Ve­gaa­neis­ta 91 % ja ver­ro­keis­ta 78 % täy­den­si ruo­ka­va­li­o­taan jol­la­kin ra­vin­to­val­mis­teel­la. Ve­gaa­nit käyt­ti­vät ylei­sim­min B12 -vi­ta­mii­ni- ja D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­ta, ver­ro­kit D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­ta.

Mitä mitattiin?

Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neet pi­ti­vät syö­mis­tään ruois­ta kol­men päi­vän ajan ruo­ka­päi­vä­kir­jaa, jon­ka tie­to­jen pe­rus­teel­la las­ket­tiin ra­vin­to­ai­nei­den saan­ti. Tut­kit­tu­jen ra­vit­se­mus­ti­lan sel­vit­tä­mi­sek­si ke­rät­tiin veri­näyt­teet, jois­ta mää­ri­tet­tiin tiet­ty­jen ras­va­hap­po­jen, vi­ta­mii­nien ja poly­fe­no­lien pi­toi­suu­det. Virt­sa­näyt­teis­tä mää­ri­tet­tiin jodi­pi­toi­suus.

Hyviä löydöksiä

Ve­gaa­nien ruo­ka­va­li­os­sa oli vä­hem­män tyy­dyt­ty­nei­tä ja enem­män moni­tyy­dyt­ty­mät­tö­miä ras­va­hap­po­ja kuin ver­ro­keil­la. Myös ve­ren ras­va­hap­po­koos­tu­mus oli ve­gaa­neil­la suo­tui­sam­pi kuin ver­ro­keil­la. Ve­ren koko­nais­ko­les­te­ro­li­pi­toi­suus oli 20 % ja LDL-ko­les­te­ro­li­pi­toi­suus 25 % pie­nem­pi kuin ver­tai­lu­ryh­mäs­sä. Li­säk­si ve­gaa­nien eli­mis­tös­sä oli enem­män sy­dän- ja veri­suo­ni­ter­vey­den kan­nal­ta suo­tui­sia poly­fe­no­le­ja.

Niukkuutta D-vitamiinin ja jodin saannissa

Ve­gaa­nit sai­vat ruo­ka­va­li­os­taan 34 % vä­hem­män D-vi­ta­mii­nia kuin ver­ro­kit. Li­säk­si see­ru­min D-vi­ta­mii­ni­taso jäi ve­gaa­neis­ta 24 %:lla alle vii­te­ar­vo­jen, mut­ta ver­ro­keis­ta vain 6 %:lla.

Virt­san kes­ki­mää­räi­nen jodi­pi­toi­suus jäi sekä ve­gaa­neil­la että ver­ro­keil­la alle WHO:n raja-ar­von (100 µg/l), mikä vii­taa lie­vään jo­din puu­tok­seen. Ve­gaa­neis­ta kol­mel­la to­det­tiin lie­vä ane­mia.

Ve­gaa­nien ruo­ka­va­lio si­säl­si vä­hem­män B12 -vi­ta­mii­nia kuin ver­rok­ki­ryh­män ruo­ka­va­lio. Ve­ren B12 -vi­ta­mii­ni­pi­toi­suus oli kui­ten­kin myös ve­gaa­neil­la suo­si­tuk­sia vas­taa­val­la ta­sol­la il­mei­ses­ti B12 -vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­den käy­tön an­si­ois­ta.

Eli­mis­tön bee­ta­ka­ro­tee­nin, se­lee­nin ja pit­kä­ket­juis­ten n-3 ras­va­hap­po­jen (EPA, DHA) pi­toi­suu­det oli­vat ve­gaa­neil­la pie­nem­mät kuin ver­ro­keil­la.

Asiantuntemusta tarvitaan

Tut­ki­muk­sen tu­lok­set vah­vis­ta­vat ai­kai­sem­paa nä­ke­mys­tä sii­tä, että ve­gaa­ni­ruo­ka­va­li­os­sa on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mi­o­ta tiet­ty­jen ra­vin­to­ai­nei­den riit­tä­vään saan­tiin. Kos­ka ve­gaa­ni­ruo­ka­va­li­on to­teu­tus käy­tän­nös­sä vaa­tii eri­tyis­a­si­an­tun­te­mus­ta, ve­gaa­neil­la tu­li­si olla saa­ta­vil­la asi­an­tun­te­vaa ra­vit­se­mus­oh­jaus­ta. Ve­gaa­nien tu­li­si myös täy­den­tää ruo­ka­va­li­o­taan riit­tä­väs­ti heil­le suo­si­tel­luil­le ra­vin­to­val­mis­teil­la, jois­ta tär­keim­piä ovat B12 -vi­ta­mii­ni, D-vi­ta­mii­ni ja jodi.

Kir­joit­ta­ja:

Pau­la Ha­ka­la
Do­sent­ti, FT, joh­ta­va tut­ki­ja
Kela

Läh­de:

Elo­rin­ne AL, Alfthan G, Erlund I, Kivi­mäki H, Paju A, Sal­mi­nen I, Tur­pei­nen U, Vou­ti­lai­nen S, Laak­so J. Food and Nutrient Intake and Nutritional Sta­tus of Finnish Vegans and Non-Vegetarians. PLoS One. 2016;11(2):e0148235. doi:10.1371/journal.pone.0148235.

Ve­gaa­ni­ruo­ka­va­li­os­sa on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mi­o­ta tiet­ty­jen ra­vin­to­ai­nei­den riit­tä­vään saan­tiin. Kuva: KL

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2016Syö­mi­sen mo­net muo­dot4.7.2016