Piiloporkkana – uhka vai mahdollisuus?

Kommenttipuheenvuoro

Ih­mis­ten kiin­nos­tus kas­vis- ja ve­gaa­ni­ruo­kaa koh­taan on li­sään­ty­nyt, ja voi­daan­kin pu­hua jo to­del­li­ses­ta ruo­ka­tren­dis­tä. Moni ha­lu­aa li­sä­tä kas­vik­sia ruo­ka­va­li­oon­sa ja kor­va­ta li­han sil­loin täl­löin kas­vi­pro­te­ii­ni­läh­teil­lä ter­veys- tai ym­pä­ris­tö­syis­tä. Har­va on kui­ten­kaan siir­ty­nyt täy­sin kas­vis­syö­jäk­si saa­ti ve­gaa­nik­si.

Elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus on vas­tan­nut kas­vis­buu­miin ke­hit­tä­mäl­lä uu­sia kas­vi­pro­te­ii­ni­läh­tei­tä ja li­sää­mäl­lä kas­vik­sia esi­mer­kik­si lei­piin, jo­gurt­tei­hin ja liha­tuot­tei­siin. Rae­juus­toa muis­tut­ta­va pais­tet­ta­va ruo­ka­rae il­mes­tyi vii­me vuon­na mark­ki­noil­le sa­moi­hin ai­koi­hin uu­sien kas­vi­pro­te­ii­ni­läh­tei­den kans­sa. Tätä tuo­tet­ta rie­po­tel­tiin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa: sitä pi­det­tiin huo­no­na, sil­lä se ei ol­lut mui­den li­han­kor­vik­kei­den ta­paan kas­vi­pe­räi­nen, vaan mai­toa si­säl­tä­vä eläin­pe­räi­nen tuo­te. Ruo­ka­ra­keen käyt­tö saat­taa vä­hen­tää pu­nai­sen li­han syön­tiä, mut­ta eläin­pe­räi­se­nä tuot­tee­na se kuor­mit­taa ym­pä­ris­töä enem­män kuin kas­vis­ruo­ka.

Alku­vuo­des­ta somessa ko­his­tiin por­sas-pork­ka­na­jau­he­li­has­ta, jos­sa osa li­has­ta on kor­vat­tu pork­ka­nal­la. Kiva kek­sin­tö, ajat­te­lim­me. Jos täl­lä tuot­teel­la voi­daan edes hie­man vä­hen­tää pu­nai­sen li­han ku­lu­tus­ta ja li­sä­tä kas­vis­ten syön­tiä, niin onpa hyvä! Kaik­kia tä­mä­kään tuo­te ei miel­lyt­tä­nyt. Eten­kään ve­gaa­ni­pii­reis­sä sil­le ei juu­ri ym­mär­rys­tä he­ru­nut. On sel­vää, että tuo­tet­ta ei ole suun­nat­tu kas­vis­syö­jil­le tai ve­gaa­neil­le, si­säl­tää­hän se edel­leen suu­rim­mak­si osak­si jau­he­li­haa. Seka­syö­jän ruo­ka­va­li­oon se saat­taa kui­ten­kin tuo­da suo­tui­sia muu­tok­sia.

Kum­pi­kaan näis­tä tuot­teis­ta ei ole täy­del­li­nen. Emme kui­ten­kaan ym­mär­rä nii­den mol­laa­mis­ta. Syöm­me suo­si­tuk­siin näh­den lii­an vä­hän kas­vik­sia. Jo­kai­nen tuo­te, jon­ka mu­ka­na tu­lee ”va­hin­gos­sa” syö­tyä kas­vik­sia, on pa­ran­nus nyky­ti­laan. Luul­ta­vas­ti por­sas-pork­ka­na­jau­he­li­han ja ruo­ka­ra­keen kal­tai­set tuot­teet voi­vat li­sä­tä kas­vis­ten ja vä­hen­tää li­han käyt­töä juu­ri niil­lä, jot­ka ovat ki­peim­min näi­den muu­tos­ten tar­pees­sa.

Vä­es­tö­ta­sol­la yk­si­löi­den te­ke­mät pie­net­kin muu­tok­set ker­tau­tu­vat, ja täs­sä elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­del­la on suu­ri roo­li. Kaik­kien ei voi olet­taa ryh­ty­vän ve­gaa­neik­si tai edes kas­vis­syö­jik­si, eikä ole tar­peen­kaan. Pie­nem­mil­lä­kin päi­vit­täi­sil­lä va­lin­noil­la on mer­ki­tys­tä.

Kir­joit­ta­jat:
ETM Essi Skaffari ja ETM Hen­na Vep­sä­läi­nen työs­ken­te­le­vät las­ten ra­vit­se­muk­sen pa­ris­sa DAGIS-tut­ki­mus­hank­kees­sa. Va­paa-ajal­laan he tais­te­le­vat huu­haa­ta vas­taan Aivo­sumu­tor­vi-blo­gin vä­li­tyk­sel­lä.

Pork­ka­na pii­lot­te­lee ny­ky­ään mm. jau­he­li­has­sa ja lei­vis­sä. Pie­nil­lä­kin päi­vit­täi­sil­lä va­lin­noil­la on mer­ki­tys­tä kas­vis­ten käy­tön li­sää­mi­ses­sä. Kuva: Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2017Kuka kuun­te­lee ra­vit­se­muk­sen asi­an­tun­ti­jaa? 21.6.2017