Porvoon malli ruokarajoitusten karsijana palkittiin Ravitsemustekona

Por­voos­sa ke­hi­te­tyl­lä toi­min­ta­mal­lil­la on saa­tu vä­hen­net­tyä eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta nou­dat­ta­vien päi­vä­koti­las­ten ja kou­lu­lais­ten mää­rää jopa 70 pro­sent­tia. Ra­vit­se­mus­te­ra­peut­tien yh­dis­tys va­lit­si toi­min­ta­mal­lin Ra­vit­se­mus­te­ok­si 2017. Toi­min­ta­mal­lil­la on sekä kan­san­ter­vey­del­lis­tä, ta­lou­del­lis­ta että in­hi­mil­lis­tä mer­ki­tys­tä, pal­kit­se­mis­pe­rus­teis­sa to­de­taan.

Toi­min­ta­mal­lin ke­hit­tä­mi­nen al­koi vuon­na 2002, kun kau­pun­gin ruo­ka­pal­ve­lu ruuh­kau­tui päi­vä­ko­deis­ta ja kou­luis­ta tul­leis­ta eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­pyyn­nöis­tä. Jou­kos­sa oli ruo­ka­va­li­o­toi­vei­ta, joil­le ei ol­lut ter­vey­del­lis­tä pe­rus­tet­ta. Lu­kui­sat eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­toi­veet nos­ti­vat ruo­ka­pal­ve­lun kus­tan­nuk­sia, ai­heut­ti­vat pal­jon työ­tä ja ka­ven­si­vat las­ten ruo­ka­tot­tu­muk­sia. Kau­pun­gin ra­vit­se­mus­suun­nit­te­li­ja Lee­na Met­sä­ran­ta al­koi ke­hit­tää eri­tyis­ruo­ka­va­li­oi­den il­moi­tus- ja seu­ran­ta­me­net­te­lyä.

– Ai­kai­sem­min kuka vaan sai pyy­tää mil­lai­sia ruo­ka­ra­joi­tuk­sia ta­han­sa. Ter­vey­den­huol­lon to­dis­tus oli käy­tös­sä va­jaal­la kol­man­nek­sel­la lap­sis­ta. Nyt eri­tyis­ruo­ka­va­li­on pe­rus­teek­si vaa­di­taan joko lää­kä­rin tai ter­vey­den­hoi­ta­jan to­dis­tus. Ruo­ka­va­li­on tar­ve tar­kis­te­taan vuo­sit­tain, Met­sä­ran­ta ker­too.

Lapsen etu tuo myös kustannussäästöä

Por­voon toi­min­ta­mal­li on ke­hi­tet­ty ter­vey­den­huol­lon, ruo­ka­pal­ve­lun, kou­lun ja päi­vä­hoi­don moni­am­ma­til­li­se­na yh­teis­työ­nä. Lee­na Met­sä­ran­nan kans­sa mal­lin toi­meen­pa­ni­jan roo­lis­sa on ol­lut Por­voon ter­veys­kes­kuk­sen hen­gi­tys­tie­sai­rauk­sis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Mer­ja Aa­to­la.

Por­voon toi­min­ta­mal­li vas­taa kan­sal­li­sen al­ler­gi­a­oh­jel­man lin­jauk­sia tar­peet­to­mien ruo­ka­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta. Poh­ja toi­min­ta­mal­lil­le luo­tiin kui­ten­kin jo en­nen kuin kan­sal­li­nen al­ler­gi­a­oh­jel­ma aloi­tet­tiin vuon­na 2008. Met­sä­ran­nan mu­kaan las­ten van­hem­pien on ol­lut help­po hy­väk­syä Por­voon toi­min­ta­mal­lin peri­aat­teet, kun niis­tä kan­sal­li­sen al­ler­gi­a­oh­jel­man myö­tä tuli val­ta­kun­nal­li­sia ta­voit­tei­ta.

Ai­heet­to­mien ruo­ka­ra­joi­tus­ten kar­si­mi­nen tuo Por­voon kau­pun­gin ruo­ka­pal­ve­lul­le vuo­sit­tain ar­vi­ol­ta vä­hin­tään 100 000 eu­ron sääs­töt.

– Toi­min­ta­ta­vat on kui­ten­kin uu­dis­tet­tu en­nen kaik­kea lap­sen edun ta­kia, ei sääs­tö­syis­tä, Met­sä­ran­ta to­te­aa.

Por­voon toi­min­ta­mal­li on siir­ret­tä­vis­sä myös muil­le paik­ka­kun­nil­le. Sitä to­teu­te­taan jo muun mu­as­sa Pir­kan­maal­la.

Teks­ti:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Ra­vit­se­mus­suun­nit­te­li­ja Lee­na Met­sä­ran­ta esit­te­li Por­voon mal­lia Val­ta­kun­nal­li­sia Ra­vit­se­mus­päi­vil­lä loka­kuus­sa Hel­sin­gis­sä. Kuva: Kir­si Eng­lund

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017