Alakoululaiset eivät tiedä, mistä ruoka tulee

Suu­rel­la osal­la ala­kou­lu­lai­sis­ta on heik­ko kä­si­tys ruo­an­tuo­tan­nos­ta. Moni ei esi­mer­kik­si tie­dä, mis­tä mai­to tu­lee.

Pia Smed­sin tuo­reen väi­tös­tut­ki­muk­sen mu­kaan yli kol­mas­o­sal­la ala­kou­lu­lai­sis­ta on vir­heel­li­nen kuva ruo­an tuo­tan­nos­ta. Me­di­an luo­ma kuva ruo­as­ta ja sen tuo­tan­nos­ta vai­kut­taa pal­jon las­ten ja nuor­ten mie­li­ku­viin. Op­pi­lai­den mie­li­kuva maa­ti­las­ta on usein ro­man­ti­soi­tu­nut tai maa­tila ko­e­taan jon­kin­lai­se­na eläin­tar­ha­na. – Ruo­ka­kas­va­tus on yhä tär­ke­äm­pää, kos­ka las­ten ja nuor­ten oma­koh­tai­set ko­ke­muk­set ruo­an rei­tis­tä pel­lol­ta pöy­tään ovat vä­häi­siä maa­ti­lo­jen vä­he­ne­mi­sen myö­tä, Smeds to­te­aa.

Yksi rat­kai­su ti­lan­tee­seen voi­si­kin olla esi­mer­kik­si maa­tila­vie­rai­lut. Asi­oi­den opis­ke­lu ai­dos­sa ym­pä­ris­tös­sä näyt­täi­si myös pa­ran­ta­van op­pi­mis­tu­lok­sia.

Aito ym­pä­ris­tö vah­vis­ti op­pi­mis­ta

Op­pi­mi­nen ruo­as­ta sen ai­dos­sa ym­pä­ris­tös­sä pel­lol­la, maa­ti­lal­la ja keit­ti­ös­sä vah­vis­ti huo­mat­ta­vas­ti kou­lu­lais­ten op­pi­mis­ta. Hei­kos­ti me­nes­ty­nei­den op­pi­lai­den tu­lok­set pa­ra­ni­vat ja hei­dän kes­ki­ar­von­sa oli kor­ke­am­pi kuin nii­den hy­vin me­nes­ty­nei­den op­pi­lai­den, jot­ka oli­vat opis­kel­leet luo­kas­sa. Ai­dos­sa ym­pä­ris­tös­sä op­pi­mi­nen oli vai­vat­to­mam­paa ja kes­kit­ty­mi­nen hel­pom­paa kuin luo­kas­sa.

– Sa­mal­la vir­heel­li­set mie­li­ku­vat ka­ri­si­vat. Ai­dos­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä opis­kel­ta­vaan ai­hee­seen yh­dis­tyi­vät käy­tän­tö, te­o­ria ja työ­tä te­ke­vät ih­mi­set. Aihe muut­tui mer­ki­tyk­sel­li­sek­si lap­sil­le ja nuo­ril­le. Kou­lu­viih­ty­vyys ja op­pi­mis­tu­lok­set vah­vis­tu­vat, kun op­pi­mi­nen on mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja vai­va­ton­ta ja kes­kit­ty­mi­nen hel­pom­paa, Smeds poh­tii.

Väi­tös­kir­jas­sa sel­vi­tet­tiin 5- ja 6-luok­ka­lais­ten op­pi­mis­ta ja mie­li­ku­vaa ruo­an rei­tis­tä. Sa­mal­la tar­kas­tel­tiin, mi­ten ruo­ka ja ruo­an reit­ti voi­vat muo­dos­taa me­nes­tyk­sel­li­sen pe­da­go­gi­sen työ­vä­li­neen. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 318 op­pi­las­ta Hel­sin­gis­tä, Vaa­sas­ta, Fors­sas­ta ja Jo­ki­oi­sil­ta.

Mai­don rei­tis­tä on ope­tus­vi­de­oi­ta ja kir­ja­nen:

Kir­joit­ta­ja:

ETM, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka työs­ken­te­lee Mai­to ja Ter­veys ry:ssä ra­vit­se­mus­a­si­an­tun­ti­jana ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö­nä. Hän seu­raa ak­tii­vi­ses­ti mai­toon liit­ty­vää tut­ki­mus­tie­toa ja vie­rai­lee na­ve­tas­sa ai­na­kin ker­ran vuo­des­sa.

Läh­de:

Fi­lo­so­fi­an mais­te­ri Pia Smed­sin väi­tös Ou­lun yli­o­pis­tos­sa 10.11.2017: Farm edu­ca­ti­on – sus­tai­na­bi­li­ty, food and edu­ca­ti­on (Ruo­ka­kas­va­tus – kes­tä­vyys, ruo­ka ja kas­va­tus). Väi­tös­kir­ja on säh­köi­se­nä osoit­tees­sa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-471-7

Moni ala­kou­lu­lai­nen ei tie­dä, mis­tä mai­to tu­lee. Ku­vas­sa Mai­to ja Ter­veys ry:n esi­te ”Mis­tä mai­to tu­lee?”

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017