Joustava ruokasuhde tukee onnistunutta painonhallintaa

Jous­ta­va suh­tau­tu­mi­nen syö­mi­seen on ai­kuis­iän on­nis­tu­neen pai­non­hal­lin­nan pe­rus­pi­la­ri. Näin sa­noo ETM Anu Joki, joka val­mis­te­lee ai­hee­seen liit­ty­vää väi­tös­kir­jaan­sa Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Joki on väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan sel­vit­tä­nyt, mil­lai­sia kä­si­tyk­siä pai­non­hal­lin­nas­ta on hen­ki­löil­lä, jot­ka ovat on­nis­tu­neet säi­lyt­tä­mään nor­maa­li­pai­non koko ai­kuis­iän ajan.

Tut­ki­mus vah­vis­taa, että sään­nöl­li­nen syö­mi­nen on yksi on­nis­tu­neen pai­non­hal­lin­nan edel­ly­tys. Sään­nöl­li­nen ruo­ka­ryt­mi al­kaa aamu­pa­las­ta, joka oli kai­kil­la Joen tut­kit­ta­vil­la­kin päi­vit­täi­nen ru­tii­ni. On­nis­tu­nut pai­non­hal­lit­si­ja syö sil­loin, kun on näl­kä, mut­ta osaa lo­pet­taa ruo­kai­lun so­pi­vaan kyl­läi­syy­den tun­tee­seen.

On­nis­tu­nut pai­non­hal­lin­ta ei ole jo­kai­sen suu­pa­lan tark­kai­lua ja jat­ku­vaa pun­ta­ril­la juok­se­mis­ta, vaan pi­kem­min­kin päin­vas­toin. Anu Joen haas­tat­te­le­mis­ta tut­kit­ta­vis­ta ku­kaan ei har­ras­ta­nut sään­nöl­lis­tä pun­nit­se­mis­ta.

– On­nis­tu­nut pai­non­hal­lin­ta on jous­ta­vaa syö­mi­sen ra­joit­ta­mis­ta. Mi­kään ruo­ka ei ole ko­ko­naan kiel­let­tyä. Ar­jes­sa syö­dään pää­osin ter­veel­li­ses­ti ja kas­vis­voit­toi­ses­ti, mut­ta ky­läs­sä voi hy­vin ot­taa vii­ne­rin ja jos­kus voi sal­lia it­sel­leen kark­ki­pus­sin­kin. On­nis­tu­nut pai­non­hal­lit­si­ja osaa her­ku­tel­la koh­tuul­li­ses­ti. Osa heis­tä naut­tii esi­mer­kik­si päi­vit­täin pari pa­laa suk­laa­ta, Joki ku­vai­lee tut­ki­muk­sen ha­vain­to­ja.

Onnistumisen pohja luodaan lapsuudessa

Suu­rin osa nor­maa­li­pai­nos­sa py­sy­neis­tä tut­kit­ta­vis­ta koki te­ke­vän­sä työ­tä pai­non­hal­lin­nan eteen. Tasa­pai­noa syö­mi­sen ja ku­lu­tuk­sen vä­lil­lä oh­jaa hei­dän ar­jes­saan tie­toi­suus omis­ta syö­mis­tot­tu­muk­sis­ta. Joen mu­kaan nor­maa­li­pai­nos­sa py­sy­vät ai­kui­set näyt­tä­vät oh­jau­tu­van mel­ko var­hain elä­mäs­sään pai­non­hal­lin­taa tu­ke­vaan elä­män­tyy­liin.

– On­nis­tu­mi­sen taus­tal­la nä­kyy lap­suu­den mer­ki­tys. Sil­loin luo­daan poh­ja ruo­ka­tot­tu­muk­sil­le ja lii­kun­nal­li­sel­le elä­män­ta­val­le. On­nis­tu­nut pai­non­hal­lit­si­ja naut­tii ai­kui­se­na­kin lii­kun­nas­ta ja se on kiin­teä osa ar­kea, Joki sa­noo.

Anu Joen tut­ki­muk­ses­sa haas­ta­tel­tiin 41 ai­kuis­ta, joil­la nor­maa­li­pai­no oli py­sy­nyt koko ai­kuis­iän ajan. Tut­kit­ta­vat oli­vat iäl­tään 30-45 ja 55-70 –vuo­ti­ai­ta. Hei­dän kes­ki­mää­räi­nen pai­no­in­dek­sin­sä (BMI) oli 22,6. Pai­non­hal­lin­ta­kei­not ja asen­teet oli­vat tut­ki­muk­sen mu­kaan sa­man­lai­sia sekä mie­hil­lä että nai­sil­la.

On­nis­tu­neen pai­non­hal­lin­nan ele­ment­te­jä

Kir­joit­ta­ja:

ETM Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen on toi­mit­ta­ja, vies­tin­tä­y­rit­tä­jä ja sa­no­jen am­mat­ti­lai­nen, joka kir­joit­taa työk­seen ra­vit­se­muk­ses­ta ja ter­vey­des­tä.

Läh­de:

Anu Joen pu­heen­vuo­ro Suo­men ra­vit­se­mus­tie­teen yh­dis­tyk­sen syys­se­mi­naa­ris­sa 6.11.2017 Hel­sin­gis­sä.

Pien­tä por­ras­tree­niä. On­nis­tu­nut pai­non­hal­lit­si­ja naut­tii lii­kun­nas­ta ja se on kiin­teä osa ar­kea. Kuva: Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017