Neuvokas perhe tarjoaa ratkaisuja perhearkeen

Neu­vo­kas per­he tuo iloa, in­nos­tus­ta ja kan­nus­tus­ta lap­si­per­hei­den elin­ta­poi­hin. Ta­voit­tee­na on tu­kea myön­tei­sen ke­hi­tyk­sen käyn­nis­ty­mis­tä lap­si­per­hei­den hy­vin­voin­tia tu­kien. Ter­vey­den am­mat­ti­lai­sil­le Neu­vo­kas per­he on tar­jon­nut jo kym­me­nen vuot­ta työ­vä­li­nei­tä lap­si­per­hei­den elin­tapa­oh­jauk­seen.

Meidän perhe osaa!

Lap­si­per­he­arki kuor­mit­taa per­hei­tä eri ta­voin. Neu­vo­kas per­he pyr­kii vies­tin­näl­lään tu­ke­maan per­hei­den Hyvä me! -tun­net­ta, jot­ta ter­vei­den elin­ta­po­jen omak­su­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta. Sii­tä saa apua, tu­kea ja vink­ke­jä elin­ta­poi­hin liit­ty­en. Ar­ki­sen hy­vän nä­ke­mi­nen sekä yh­des­sä te­ke­mi­nen ovat per­he­vies­tin­nän kär­kiä.

Neu­vo­kas­per­he.fi –si­vus­to ja Face­book-ka­na­va tar­jo­a­vat tu­kea muun mu­as­sa lii­kun­nan, ruo­an ja syö­mi­sen, per­he­ar­jen, ruu­tu­ajan ja lap­sen yli­pai­non tee­mois­sa. Si­vus­tol­la on tie­toa, vi­de­oi­ta ja ma­te­ri­aa­le­ja per­heil­le ja am­mat­ti­lai­sil­le. Per­hei­den saa­ta­vil­le tuo­daan niin ma­ta­lan kyn­nyk­sen arki­vink­ke­jä, että nii­tä on oi­ke­as­ti mah­dol­lis­ta to­teut­taa kii­rei­ses­sä ar­jes­sa. Esi­mer­kik­si kas­vis­ten ja he­del­mien käy­tön li­sää­mis­tä ruo­ka­va­li­oon ha­vain­nol­lis­te­taan kas­vis­kou­ral­lis­ten ja sor­mi­pa­lo­jen, ais­ti­op­pi­mi­sen ja vä­lil­lä vä­hän has­sut­te­lun­kin kaut­ta. Las­ten ruo­ka­roh­keut­ta läh­de­tään kas­vat­ta­maan ruo­ka­ilon kaut­ta.

– Suo­si­tuim­pia jut­tu­ja ovat ol­leet mm. 10 vink­kiä va­li­koi­vaan syö­mi­seen ja nir­soi­luun, haus­kat ja hou­kut­te­le­vat he­del­mät, myön­tei­nen ruo­ka­puhe ja ruo­ka­teh­tä­viä lap­sen kans­sa teh­tä­väk­si. Muis­ta ai­heis­ta esi­mer­kik­si olo­huo­ne­sir­kus-vi­de­ot sekä ruu­tu­ajan ja vi­ri­ke­tul­van hal­lin­ta­vin­kit ovat suo­sit­tu­ja. Uu­sin­ta uut­ta on mind­ful­ness-har­joi­tus lap­sil­le itse­sää­te­ly­tai­to­jen har­joit­te­luun, ker­too Neu­vo­kas per­he ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Ter­hi Koi­vu­mäki Sy­dän­lii­tos­ta.

Asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä elintapaohjausta

Elin­tapa­oh­jauk­sen tuu­let ovat vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na siir­ty­neet tie­don an­ta­mi­ses­ta ja asi­an­tun­ti­ja­läh­töi­syy­des­tä asi­a­kas­läh­töi­seen ja yk­si­lön pys­ty­vyyt­tä tu­ke­viin oh­jaus­me­ne­tel­miin. Suo­men Sy­dän­lii­tos­sa Neu­vo­kas per­he -me­ne­tel­mää on jo yli kym­me­nen vuot­ta ke­hi­tet­ty yh­teis­työs­sä ter­vey­den­hoi­ta­jien ja asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa.

Per­hei­den ruo­ka- ja lii­kun­ta­tot­tu­mus­ten pu­heek­si ot­ta­mi­seen ke­hi­tet­ty Neu­vo­kas per­he –kort­ti on tär­keä itse­ar­vi­oin­nin työ­vä­li­ne. Kort­ti so­pii käy­tet­tä­väk­si eri­tyi­ses­ti osa­na äi­tiys- ja las­ten­neu­vo­la­käyn­te­jä sekä ala­kou­lu­jen ter­vey­den­huol­toa. Kor­tin li­säk­si työ­vä­li­nei­nä on kuva­kan­sio, joka on ny­kyi­sin di­gi­ta­li­soi­tu ja kaik­kien saa­ta­vis­sa neu­vo­kas­per­he.fi-si­vus­tol­ta. Verk­ko­si­vut ovat osa me­ne­tel­män ko­ko­nai­suut­ta.

Neu­vo­kas per­he –me­ne­tel­män ydin poh­jau­tuu tut­kit­tuun näyt­töön te­hok­kaas­ta elin­tapa­oh­jauk­ses­ta. Sii­nä ko­ros­tuu per­heen oma ak­tii­vi­nen roo­li itse­ar­vi­oin­tia hyö­dyn­tä­en. Myön­tei­nen vies­tin­tä aut­taa vah­vuuk­sien tun­nis­ta­mi­ses­sa ja pys­ty­vyy­den tun­teen kas­vat­ta­mis­sa.

Neu­vo­kas per­he -me­ne­tel­mää so­vel­le­taan käy­tän­nön työs­sä per­hei­den tar­pei­siin. Eri­tyi­sen tär­ke­ää tämä on ter­vey­den eri­ar­voi­suu­den voit­ta­mi­ses­sa. Haas­teel­li­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vat tar­vit­se­vat tu­kea hy­vien asi­oi­den nä­ky­väk­si te­ke­mi­seen, pys­ty­vyy­den tun­teen ra­ken­ta­mi­seen ja voi­ma­va­ro­jen vah­vis­ta­mi­seen. Nämä ovat Neu­vo­kas per­heen ensi­si­jai­set ta­voit­teet. Ar­jen hal­lin­nan opet­te­lu läh­tee usein hel­poi­ten liik­keel­le, kun tu­e­taan pe­rus­ar­keen liit­ty­viä asi­oi­ta, ku­ten ruo­kai­lua tai liik­ku­mis­ta.

Maa­han­muut­ta­jien eri­tyis­tar­peet on otet­tu huo­mi­oon. Heil­le suun­nat­tu­ja oh­jaus­ku­via on tuo­tet­tu kor­tin kie­li­ver­si­oi­den li­säk­si. Työ­vä­li­nei­tä maa­han­muut­ta­jien kans­sa työs­ken­te­lyyn on tar­ve edel­leen muo­ka­ta li­sää ja tätä teh­dään­kin jat­ku­vas­ti.

Neuvokas perhe hallituksen kärkihankkeena

Neu­vo­kas per­he -me­ne­tel­mä on otet­tu käyt­töön jo lä­hes 200 kun­nas­sa Suo­mes­sa. Se on osa so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen ja eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­sen kär­ki­han­ket­ta vuo­sil­le 2017-2018.

– On hie­noa, että ter­vey­den edis­tä­mi­sen pe­rus­työ­tä ar­vos­te­taan. Neu­vo­lat ja kou­lu­ter­vey­den­huol­to ovat ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lui­ta, jois­sa koh­da­taan lä­hes kaik­ki lap­si­per­heet. Val­ti­on­a­vus­tuk­sen an­si­os­ta voim­me kou­lut­taa kaik­ki Suo­men kun­nat Neu­vo­kas per­he –me­ne­tel­män käyt­töön, vah­vis­taa käyt­töä ai­em­min kou­lu­te­tuis­sa pai­kois­sa ja ot­taa käyt­töön li­sää di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja, ku­ten säh­köi­sen Neu­vo­kas per­he –kor­tin, Ter­hi Koi­vu­mäki sa­noo.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa ter­vey­den­hoi­ta­jien osaa­mis­ta lii­kun­ta- ja ra­vit­se­mus­oh­jaus­oh­jauk­ses­sa sekä yh­te­näis­tää per­hei­den elin­tapa­oh­jaus­ta.

– Vai­kut­ta­vuus tu­lee yh­te­näi­ses­tä te­ke­mi­ses­tä. Yh­den päi­vän Neu­vo­kas per­he –kou­lu­tus jär­jes­te­tään omas­sa kun­nas­sa neu­vo­la- ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jil­le yhtä ai­kaa, jot­ta me­ne­tel­män käyt­töön­otto oli­si heti laa­jaa. Tu­e­tun hin­nan kou­lu­tuk­sia omaan kun­taan sekä vah­vis­tus­käyn­te­jä voi ti­la­ta, vink­kaa Koi­vu­mäki.

Kun­nat ovat ot­ta­neet kär­ki­hank­keen tuo­man tuen hy­vin vas­taan. Kou­lu­tuk­sia jär­jes­tet­tiin pel­käs­tään tänä syk­sy­nä lä­hes 40, jo­ten ta­voi­te kaik­kien kun­tien mu­kaan saa­mi­ses­ta on re­a­lis­ti­nen.

Kir­joit­ta­jat:

Ter­vey­den­hoi­ta­ja, TtM Ter­hi Koi­vu­mäki pi­tää ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö­nä Sy­dän­lii­tos­sa Neu­vo­kas per­he -ko­ko­nai­suu­den lan­gat kä­sis­sään. Hän to­teut­taa unel­maa käy­tän­nön työn ja tut­ki­mus­tie­don yh­dis­tä­mi­ses­tä.

ETM Kati Kuis­ma on lap­si­per­hei­den ra­vit­se­muk­sen ja ter­veys­vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja Sy­dän­lii­tos­sa. Hän ra­kas­taa ren­toa ruo­ka­suh­det­ta ja ruo­ka­iloa.

Neu­vo­kas per­he pyr­kii vies­tin­näl­lään tu­ke­maan per­hei­den Hyvä me! -tun­net­ta, jot­ta ter­vei­den elin­ta­po­jen omak­su­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta. Kuva: An­ni­ka Mannst­röm

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017