Lisää liikettä koulupäiviin!

Liik­ku­va kou­lu -oh­jel­ma on ha­ke­nut li­sää lii­ket­tä kou­lu­lais­ten päi­viin seit­se­män vuo­den ajan. Vuon­na 2010 aloi­te­tus­sa hank­kees­sa on täl­lä het­kel­lä mu­ka­na jo yli 2000 suo­ma­lais­ta pe­rus­kou­lua. Se tar­koit­taa, että yli 80 pro­sent­tia kou­lu­lai­sis­ta saa oh­jel­man pa­ris­sa mah­dol­li­suu­den en­tis­tä lii­kun­nal­li­sem­paan kou­lu­päi­vään.

– Jo­kai­nen kou­lu saa to­teut­taa liik­ku­vam­paa kou­lu­päi­vää omal­la ta­val­laan. Ta­voit­tee­na ovat muun mu­as­sa is­tu­mi­sen tauo­tus ja en­tis­tä moni­puo­li­sem­mat opis­ke­lu­a­sen­not. Kou­luis­sa on ta­pah­tu­nut vii­me vuo­si­na val­ta­via muu­tok­sia. Esi­mer­kik­si jump­pa­pal­lot ja sei­so­mi­sen mah­dol­lis­ta­vat pul­pe­tit al­ka­vat olla mo­nin pai­koin arki­päi­vää, sa­noo oh­jel­ma­joh­ta­ja Ant­ti Blom Ope­tus­hal­li­tuk­ses­ta.

Liikkuva koulu tukee oppimista

Liik­ku­van kou­lun tär­kei­siin tee­moi­hin kuu­lu­vat myös op­pi­mi­sen tu­ke­mi­nen ja op­pi­lai­den osal­li­suu­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Ta­voit­tee­na on sekä ak­tii­vi­sem­pi että viih­tyi­säm­pi kou­lu­päi­vä. Ant­ti Blo­min mu­kaan 89 pro­sent­tia kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­nas­ta ko­kee Liik­ku­van kou­lun hyö­dyl­li­sek­si op­pi­mi­sen kan­nal­ta.

Hen­na Haa­pa­lan lii­kun­ta­pe­da­go­gii­kan väi­tös­tut­ki­mus osoit­taa, että pelk­kä kou­lu­päi­vän ai­kai­sen lii­kun­nan li­sää­mi­nen ja edis­tä­mi­nen ei­vät au­to­maat­ti­ses­ti pa­ran­na op­pi­lai­den viih­ty­vyyt­tä kou­lus­sa.

– Viih­ty­vyy­teen ja so­si­aa­li­siin näkö­kul­miin tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­oi­ta jo lii­kun­nan li­sää­mis­tä suun­ni­tel­ta­es­sa. Muun mu­as­sa op­pi­lai­den ak­tii­vi­sem­pi roo­li, myön­tei­siä vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­ta edis­tä­vät liik­ku­mis­mah­dol­li­suu­det, sekä kou­lun ai­kuis­ten osal­lis­tu­mi­nen ja toi­mi­mi­nen roo­li­mal­lei­na tu­ke­vat viih­ty­vyy­den ra­ken­ta­mis­ta, Haa­pa­la ku­vai­lee.

Yläkoulussa istutaan enemmän

Haa­pa­lan mu­kaan var­sin­kin ylä­kou­lu­jen toi­min­ta­kult­tuu­ria on tar­ve ke­hit­tää lii­kun­nal­li­ses­ti ak­tii­vi­sem­paan suun­taan. Ylä­kou­lu­lai­set liik­ku­vat vä­hem­män ja is­tu­vat enem­män kou­lu­päi­vän ai­ka­na kuin ala­kou­lu­lai­set.

– Ylä­kou­lu­lais­ten ak­tii­vi­sem­mat ja viih­tyi­säm­mät kou­lu­päi­vät ei­vät to­teu­du pika­rat­kai­suil­la, vaan vaa­ti­vat ai­kaa. Muu­tos on sil­ti mah­dol­li­nen ylä­kou­lus­sa­kin, Haa­pa­la ko­ros­taa.

Tyt­tö­jen ak­tii­vi­set kou­lu­päi­vät vaa­ti­vat koh­den­net­tu­ja toi­men­pi­tei­tä. Haa­pa­lan tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin, että väli­tun­ti­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen li­sä­si lii­ket­tä pää­osin po­jil­la. Tyt­tö­jen liik­ku­mis­ta väli­tun­neil­la on­nis­tut­tiin li­sää­mään niis­sä ylä­kou­luis­sa, jois­sa ty­töil­le jär­jes­tet­tiin eril­lis­tä väli­tun­ti­toi­min­taa.

­- On maa­il­man­laa­jui­nen il­miö, että kou­lus­sa po­jat liik­ku­vat enem­män kuin ty­töt. Tyt­tö­jen toi­veet väli­tun­ti­lii­kun­nal­le ovat usein eri­lai­sia kuin po­jil­la, ja nii­den to­teut­ta­mi­sel­le kou­luis­sa kan­nat­taa jär­jes­tää erik­seen ti­laa ja ai­kaa. Kun kou­luis­sa suun­ni­tel­laan toi­min­taa esi­mer­kik­si väli­tun­neil­le, kan­nat­taa huo­mi­o­ta kiin­nit­tää myös vä­hän liik­ku­vien tai tu­kea tar­vit­se­vien op­pi­lai­den toi­vei­siin, Haa­pa­la pai­not­taa.

Liik­ku­va kou­lu on osa Suo­men hal­li­tus­oh­jel­man osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen kär­ki­han­ket­ta. Oh­jel­maa to­teut­ta­vat yh­teis­työs­sä ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö, Ope­tus­hal­li­tus ja LI­KES-tut­ki­mus­kes­kus. Toi­min­ta­mal­li on laa­je­ne­mas­sa myös toi­sen as­teen oppi­lai­tok­siin ja kor­ke­a­kou­lui­hin.

Las­ten ja nuor­ten fyy­si­sen ak­tii­vi­suu­den pe­rus­suo­si­tuk­sen mu­kaan kaik­kien 7-18-vuo­ti­ai­den tu­lee liik­kua vä­hin­tään 1-2 tun­tia päi­väs­sä moni­puo­li­ses­ti ja ikään so­pi­val­la ta­val­la. Yli kah­den tun­nin pi­tui­sia is­tu­mis­jak­so­ja tu­lee vält­tää.

Lue li­sää: http://www.liik­ku­va­kou­lu.fi/

Kir­joit­ta­ja:

ETM Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen on toi­mit­ta­ja, vies­tin­tä­y­rit­tä­jä ja sa­no­jen am­mat­ti­lai­nen, joka kir­joit­taa työk­seen ra­vit­se­muk­ses­ta ja ter­vey­des­tä.

Läh­teet:

Oh­jel­ma­joh­ta­ja Ant­ti Blo­min pu­heen­vuo­ro Suo­men Li­ha­vuus­tut­ki­jat ry:n se­mi­naa­ris­sa 11.10.2017 Hel­sin­gis­sä.

LitM Hen­na Haa­pa­lan väi­tös­kir­ja Fin­nish Schools on the Move: Stu­dents’ phy­si­cal ac­ti­vi­ty and school-re­la­ted so­ci­al fac­tors. LI­KES Re­se­arch Re­ports on Phy­si­cal Ac­ti­vi­ty and He­alth 336. Jy­väs­kylä 2017. Saa­ta­vil­la ver­kos­sa: https://www.li­kes.fi/fi­le­bank/2654-Doc­to­ral_the­sis_Haa­pa­la_net­ti.pdf

Liik­ku­van kou­lun ta­voit­tee­na on ak­tii­vi­sem­pi ja viih­tyi­säm­pi kou­lu­päi­vä. Kou­luis­sa ke­hi­te­tään li­sää liik­ku­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia sekä oppi- että väli­tun­neil­le. Ku­vaa­ja: Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017