Ammattikuljettajat hyötyvät ravitsemus- ja liikuntaneuvonnasta

Li­ha­vuus ja ve­ren ras­va-ai­neen­vaih­dun­nan häi­ri­öt ovat am­mat­ti­kul­jet­ta­jil­la muu­ta vä­es­töä ylei­sem­piä. Kul­jet­ta­jien päi­vit­täis­tä ter­veys­käyt­täy­ty­mis­tä lei­maa­vat usein epä­ter­veel­li­set ruo­ka­tot­tu­muk­set, tu­pa­koin­ti ja vä­häi­nen lii­kun­ta. Hei­dän ris­ki­ään sai­ras­tua tyy­pin 2 di­a­be­tek­seen ja val­ti­mo­tau­tei­hin voi­daan kui­ten­kin pie­nen­tää ra­vit­se­mus- ja lii­kun­ta­neu­von­nal­la.

– Am­mat­ti­kul­jet­ta­jil­le pi­täi­si var­mis­taa pää­sy työ­ter­veys­huol­toon, jos­sa on val­miuk­sia an­taa elin­tapa­oh­jaus­ta. Suo­mes­sa har­va am­mat­ti­kul­jet­ta­ja kuu­luu työ­ter­veys­pal­ve­lu­jen pii­riin, ja he jää­vät pait­si ter­veys­seu­ran­nas­ta ja elin­tapa­oh­jauk­ses­ta, sa­noo Jat­ta Puh­ka­la. Hä­nen am­mat­ti­kul­jet­ta­jien elin­tapa­oh­jauk­seen liit­ty­vä väi­tös­tut­ki­muk­se­na to­teu­tet­tiin osa­na UKK-ins­ti­tuu­tin Met­ri­mies-han­ket­ta.

Ruokatottumukset paranivat ja paino putosi

Met­ri­mies – am­mat­ti­kul­jet­ta­jien laih­du­tus­tut­ki­mus on kan­sain­vä­li­ses­ti en­sim­mäi­siä sa­tun­nais­tet­tu­ja elin­tapa­oh­jaus­tut­ki­muk­sia am­mat­ti­kul­jet­ta­jil­le. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neil­le kau­ko­lii­ken­teen mies­kul­jet­ta­jil­le an­net­tiin vuo­den ajan kuu­kau­sit­tain ta­paa­mi­sis­sa ja pu­he­li­mit­se oh­jaus­ta ra­vit­se­muk­seen, lii­kun­taan ja uneen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Suu­rin osa elin­tapa­oh­jaus­ryh­mään kuu­lu­neis­ta kul­jet­ta­jis­ta osal­lis­tui jo­kai­sel­le tar­jo­tul­le oh­jaus­ker­ral­le.

Kuu­kau­sit­tai­nen elin­tapa­oh­jaus vai­kut­ti so­pi­val­ta kei­nol­ta saa­vut­taa kau­ko­lii­ken­teen am­mat­ti­kul­jet­ta­jia ja aut­toi hei­tä muut­ta­maan elin­ta­po­jaan.

– Kul­jet­ta­jat pa­ran­si­vat ruo­kai­lu­tot­tu­muk­si­aan ja li­sä­si­vät lii­kun­taa. Hei­dän pai­non­sa las­ki kes­ki­mää­rin nel­jä ki­loa ja hei­dän vyö­tä­rön­ym­pä­ryk­sen­sä pie­ne­ni vii­si sent­tiä. Ve­ren­kier­to­e­li­mis­tön ja ai­neen­vaih­dun­nan sai­rauk­sien ris­ki pie­ne­ni, Puh­ka­la ker­too.

Vyötäröltään tukevia kaukoliikenteen kuljettajia

Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 113 kau­ko­lii­ken­teen mies­kul­jet­ta­jaa. Mu­kaan va­lit­tiin 30–62-vuo­ti­ai­ta mie­hiä, joi­den vyö­tä­rön­ym­pä­rys oli vä­hin­tään 100 sent­ti­met­riä. Elin­tapa­oh­jaus­ryh­mä (N=55) sai yk­si­löl­lis­tä oh­jaus­ta ruo­ka­va­li­os­ta ja lii­kun­nas­ta 12 kuu­kau­den ajan. Oh­jaus koos­tui kuu­des­ta kuu­kau­sit­tai­ses­ta ta­paa­mi­ses­ta ja seit­se­mäs­tä pu­he­lin­kon­tak­tis­ta ra­vit­se­mus­a­si­an­tun­ti­jan kans­sa.

Toi­nen vuo­si oli seu­ran­ta­vuo­si elin­tapa­oh­jaus­ryh­mäl­le, kun taas ver­tai­lu­ryh­mä (N=58) sai kol­men kuu­kau­den oh­jauk­sen. Mit­tauk­set teh­tiin tut­ki­muk­sen alus­sa ja 12 ja 24 kuu­kau­den ku­lut­tua. Mit­tauk­siin kuu­lui­vat mm. veri­näyt­teet, ke­hon koos­tu­mus ja elin­tapa­ky­se­lyi­tä. Met­ri­mies-han­ke to­teu­tet­tiin vuo­si­na 2009-2012.

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Läh­de:

TtM Jat­ta Puh­ka­lan väi­tös­kir­ja Ef­fects of Li­fes­ty­le Coun­cel­ling on Me­ta­bo­lic Risk Fact­ros. Over­weight pro­fes­si­o­nal dri­vers and post­par­tum wo­men at inc­re­a­sed risk for ges­ta­ti­o­nal di­a­be­tes. Acta Uni­ve­ris­ta­tis Tam­pe­ren­sis 2286, Tam­pe­re 2017. Saa­ta­vil­la ver­kos­sa: http://tam­pub.uta.fi/bitst­re­am/hand­le/10024/101774/978-952-03-0454-6.pdf?se­qu­en­ce=1&isAl­lo­wed=y

Kuu­kau­sit­tai­nen elin­tapa­oh­jaus vai­kut­ti so­pi­val­ta kei­nol­ta saa­vut­taa kau­ko­lii­ken­teen am­mat­ti­kul­jet­ta­jia ja aut­toi hei­tä muut­ta­maan elin­ta­po­jaan.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017