Raskausdiabeteksen riskiin voi vaikuttaa ruokatottumuksilla

Ter­veel­li­nen, ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kai­nen ruo­ka­va­lio voi pie­nen­tää odot­ta­van äi­din ras­kaus­di­a­be­tek­sen ris­kiä. Ris­ki voi pie­nen­tyä myös sil­loin, kun ruo­ka­tot­tu­muk­sia muu­te­taan suo­si­tus­ten mu­kai­seen suun­taan ras­kaus­ai­ka­na. Tämä to­det­tiin Je­le­na Mei­ni­län väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa sel­vi­tet­tiin ruo­ka­tot­tu­mus­ten yh­teyt­tä ras­kaus­di­a­be­tek­sen ris­kiin.

Ai­em­min teh­dyis­sä tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, että pal­jon kas­vik­sia, he­del­miä ja kui­tu­pi­toi­sia ruo­kia, mut­ta vä­hän run­sas­ras­vai­sia ja –so­ke­ri­sia elin­tar­vik­kei­ta, sekä pu­nais­ta ja pro­ses­soi­tua li­haa si­säl­tä­vä ruo­ka­va­lio näyt­tää ole­van yh­tey­des­sä pie­nem­pään ras­kaus­di­a­be­tek­sen ris­kiin. Mei­ni­län tut­ki­muk­ses­sa odot­ta­vien äi­tien ras­kaus­di­a­be­tes­ris­ki oli suu­ren­tu­nut li­ha­vuu­den (BMI 30 tai enem­män) tai ai­kai­sem­mas­sa ras­kau­des­sa sai­ras­te­tun ras­kaus­di­a­be­tek­sen vuok­si. Hei­dän ra­vin­non­saan­ti­aan sel­vi­tet­tiin alku­ras­kau­des­sa kol­men vuo­ro­kau­den ruo­ka­päi­vä­kir­jal­la.

Nai­set sai­vat ruo­ka­va­li­os­taan ras­vaa kes­ki­mää­rin 33 pro­sent­tia koko­nais­e­ner­gi­an saan­nis­ta, tyy­dyt­ty­nyt­tä ras­vaa jon­kin ver­ran suo­si­tel­tua enem­män (12 E%), hii­li­hyd­raat­te­ja niu­kah­kos­ti (46 E%), so­ke­ria (9 E%) ja pro­te­ii­nia (18 E%) suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti. D- ja A-vi­ta­mii­nin, fo­laa­tin ja rau­dan saan­ti ruo­as­ta oli suo­si­tuk­sia vä­häi­sem­pää, mut­ta A-vi­ta­mii­nia lu­kuun ot­ta­mat­ta nii­den saan­ti ylsi suo­si­tuk­seen, kun myös ra­vin­to­aine­val­mis­tei­den käyt­tö otet­tiin huo­mi­oon. Nai­sis­ta 77 pro­sent­tia käyt­ti vi­ta­mii­ni- ja ki­ven­näis­aine­val­mis­tei­ta. Ra­vin­to­ai­nei­den saan­tia ver­rat­tiin poh­jois­mai­siin ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­siin.

Muutos parempaan kannattaa myös raskausaikana

Odot­ta­vat äi­dit täyt­ti­vät li­säk­si ruo­an­käyt­tö­ky­se­lyn ras­kau­den en­sim­mäi­sel­lä ja toi­sel­la kol­man­nek­sel­la. Ky­se­lyn pe­rus­teel­la laa­dit­tiin ruo­ka­va­li­o­in­dek­si, joka ku­va­si, kuin­ka hy­vin ruo­an­käyt­tö­tot­tu­muk­set vas­taa­vat poh­jois­mai­sia ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sia.

Poh­jois­mai­sia suo­si­tuk­sia hy­vin vas­taa­vat ruo­ka­tot­tu­muk­set oli­vat yh­tey­des­sä glu­koo­si­ra­si­tus­ko­kees­sa mi­tat­tuun plas­man glu­koo­si­pi­toi­suu­teen. Kes­ki­mää­rin pie­nem­piä plas­man glu­koo­si­pi­toi­suuk­sia mi­tat­tiin niil­tä nai­sil­ta, joi­den ruo­ka­tot­tu­muk­set vas­ta­si­vat hy­vin ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sia. Pie­nem­pi ras­kaus­di­a­be­tek­sen ris­ki to­det­tiin myös sil­loin, kun ruo­ka­tot­tu­muk­set muut­tui­vat en­sim­mäi­sen ja toi­sen ras­kaus­kol­man­nek­sen vä­lis­sä lä­hem­mäs ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sia.

Mei­ni­län mu­kaan suu­ren­tu­nees­sa ras­kaus­di­a­be­tek­sen ris­kis­sä ole­vil­le nai­sil­le on hyvä tar­jo­ta ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kais­ta ruo­ka­va­li­o­neu­von­taa. Neu­von­nas­sa kan­nat­taa pai­not­taa eten­kin ras­van laa­dun ja tur­val­lis­ten A-vi­ta­mii­nin saan­ti­läh­tei­den mer­ki­tys­tä.

Raskausdiabetes on riski sekä äidille että lapselle

Ras­kaus­di­a­be­tes voi ai­heut­taa ras­kaus­komp­li­kaa­ti­oi­ta ja li­sä­tä sekä äi­din että lap­sen ris­kiä sai­ras­tua myö­hem­min muun mu­as­sa tyy­pin 2 di­a­be­tek­seen. Li­ha­vuus on mer­kit­tä­vä ras­kaus­di­a­be­tek­sen ris­ki­te­ki­jä. Vuon­na 2015 ras­kaus­di­a­be­tes­ta esiin­tyi Suo­mes­sa 16 pro­sen­til­la ras­kaa­na ole­vis­ta nai­sis­ta. Noin kol­man­nes kai­kis­ta odot­ta­jis­ta oli yli­pai­noi­sia ja 13 pro­sent­tia li­ha­via.

Je­le­na Mei­ni­län väi­tös­kir­jan ai­neis­to pe­rus­tuu RA­DIEL-tut­ki­muk­seen, joka on vuon­na 2008 aloi­tet­tu sa­tun­nais­tet­tu kont­rol­loi­tu ra­vit­se­mus- ja lii­kun­ta­in­ter­ven­ti­o­tut­ki­mus ras­kaus­di­a­be­tek­sen eh­käi­se­mi­sek­si elä­män­tapa­muu­tok­sin. Rek­ry­toin­ti­het­kel­lä tut­kit­ta­vat 472 nai­sis­ta joko suun­nit­te­li­vat ras­kaut­ta tai oli­vat ras­kau­ten­sa alku­vai­hees­sa.

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Läh­de:

ETM Je­le­na Mei­ni­län väi­tös­kir­ja Diet qu­a­li­ty and its as­so­ci­a­ti­on with ges­ta­ti­o­nal di­a­be­tes mel­li­tus. Hel­sin­gin yli­o­pis­to, lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta 45/2017. Saa­ta­vil­la ver­kos­sa: https://hel­da.hel­sin­ki.fi/bitst­re­am/hand­le/10138/204375/DIET­QU­AL%281%29.pdf?se­qu­en­ce=3

Ras­kaus­di­a­be­tek­sen ris­kis­sä ole­vil­le nai­sil­le on hyvä tar­jo­ta ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kais­ta ruo­ka­va­li­o­neu­von­taa, jos­sa pai­no­te­taan eten­kin ras­van laa­dun ja tur­val­lis­ten A-vi­ta­mii­nin saan­ti­läh­tei­den mer­ki­tys­tä. Kuva: Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017