Stoppi jokavuotiselle joulukilokeskustelulle

Kommenttipuheenvuoro

Jo mar­ras­kuus­sa se al­kaa. Ni­mit­täin puhe sii­tä, voi­ko hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la syö­dä pa­ke­til­li­sen vih­rei­tä kuu­lia, lö­hö­tä pari päi­vää soh­val­la Netf­li­xiä kat­sel­len tai jät­tää tree­nit vä­liin. Leh­det ja in­ter­net pur­su­a­vat neu­vo­ja. Mi­ten rep­sah­duk­sen jäl­keen pää­see ta­kai­sin ruo­tuun? Kuu­lu­vat­ko lip­sah­duk­set elä­mään? Mi­ten jou­lu­ki­lois­ta pää­see eroon en­nen ke­sää ja eh­tii­kö kesä­ki­lois­ta eroon vie­lä en­nen jou­lua?

On sel­vää, että ilta­päi­vä- ja nais­ten­leh­det hyö­ty­vät jou­lu­kilo­kes­kus­te­lun yllä­pi­tä­mi­ses­tä. Sa­mat ot­si­kot ke­rää­vät klik­kauk­sia vuo­des­ta toi­seen. Neu­vo­jaan ja­ke­le­vat au­liis­ti myös eri­lai­set ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­alan toi­mi­jat, joi­den tiu­kat ruo­ka­va­lio- ja lii­kun­ta­oh­jeet voi­vat tun­tua hou­kut­te­le­vil­ta ja toi­mi­vil­ta. Laih­du­tus­pu­het­ta kuun­nel­les­sa on kui­ten­kin hyvä pi­tää mie­les­sä, että laih­du­tus on, pait­si joka­vuo­ti­nen leh­tien va­ki­o­pu­heen­aihe, myös lii­ke­toi­min­taa. Lii­ke­toi­min­taa, joka ei pyö­ri­si il­man ikui­sia laih­dut­ta­jia. Lii­ke­toi­min­taa, jon­ka etu on se, että mo­net ei­vät on­nis­tu py­sy­väs­sä pai­non­hal­lin­nas­sa.

Seis syyllistymiselle!

Täs­sä il­mai­nen neu­vo a la Aivo­sumu­tor­vi: unoh­da syyl­lis­ty­mi­nen her­kut­te­lus­ta älä­kä tuh­laa kal­lis­ar­vois­ta ai­kaa­si ja ra­ho­ja­si pika­di­eet­tei­hin. Neu­vot, joi­ta meil­le myy­dään, ovat usein kau­ka­na toi­mi­van pai­non­hal­lin­nan pe­rus­teis­ta. On ruo­kien luo­kit­te­lua kiel­let­tyi­hin ja sal­lit­tui­hin, val­men­ta­jan us­ko­muk­siin pe­rus­tu­via (tur­hia) ra­joi­tuk­sia, jo­kai­sen suu­pa­lan pun­nit­se­mis­ta, tark­kaan kel­lo­tet­tu­ja ruo­ka-ai­ko­ja, te­hot­to­mia lisä­ra­vin­tei­ta sekä syyl­lis­tä­mis­tä ja ran­kai­se­mis­ta rep­sah­duk­sis­ta.

Me­di­aa seu­raa­mal­la saa hel­pos­ti sen ku­van, että yllä mai­ni­tut kei­not toi­mi­si­vat – ei kai nii­tä muu­ten tois­tel­tai­si vuo­des­ta toi­seen. Tut­ki­mus­näy­tön pe­rus­teel­la ne ei­vät kui­ten­kaan kuu­lu toi­mi­vaan pai­non­hal­lin­taan. Myös se tie­de­tään, että pika­di­ee­tit ei­vät tuo py­sy­viä tu­lok­sia. Mo­nel­le saat­taa tul­la yl­lä­tyk­se­nä, että toi­mi­van pai­non­hal­lin­nan pe­rus­pi­la­ri on jous­ta­vuus – ei eh­dot­to­muus tai kiel­lot. Ker­ro­taan nyt vie­lä il­mai­se­na vink­ki­nä se­kin, että koh­tuul­li­nen her­kut­te­lu on sal­lit­tua. Jo­kai­sen juh­la­py­hän jäl­keen ei siis tar­vit­se aloit­taa laih­du­tus­kuu­ria, vaik­ka nais­ten­leh­dis­sä ja hy­vin­voin­ti­val­men­nus­ten mai­nok­sis­sa sii­tä vie­nos­ti vih­jail­tai­siin­kin. Jou­lu­py­hät ei­vät pi­laa ke­nen­kään pai­non­hal­lin­taa, mut­ta jat­ku­va syö­mi­ses­tä stres­saa­mi­nen ja jo­joi­lu pika­di­ee­tis­tä toi­seen sen kyl­lä te­ke­vät te­hok­kaas­ti.

Kir­joit­ta­jat:

ETM Essi Skaf­fa­ri ja ETM Hen­na Vep­sä­läi­nen työs­ken­te­le­vät las­ten ra­vit­se­muk­sen pa­ris­sa DA­GIS-tut­ki­mus­hank­kees­sa. Va­paa-ajal­laan he tais­te­le­vat huu­haa­ta vas­taan Aivo­sumu­tor­vi-blo­gin vä­li­tyk­sel­lä.

Lue myös Jous­ta­va ruo­ka­suh­de tu­kee on­nis­tu­nut­ta pai­non­hal­lin­taa

Odo­tet­ta­vis­sa huo­mi­seen il­taan asti koko maas­sa: Enim­mäk­seen hy­vän­tuu­lis­ta ja koh­ta­lais­ta uu­ti­soin­tia ter­vey­des­tä, mah­dol­li­ses­ti häl­ve­ne­vää aivo­su­mua, lu­paa­vat ra­vit­se­mus­tut­ki­jat Essi Skaf­fa­ri ja Hen­na Vep­sä­läi­nen Aivo­sumu­tor­vi-blo­gis­saan.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017