Lukijalle

Suo­mi täyt­ti sata vuot­ta. Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ra­vit­se­mus­tie­teen ope­tus täyt­ti 70 vuot­ta. Läm­pi­mät on­nit­te­lut mo­lem­mil­le! Vuo­den tee­ma­na on ol­lut ”syö­dään yh­des­sä”.

Syö­ty on kui­ten­kin aina. Kos­kaan ai­em­min ei ole ol­lut sel­lais­ta yltä­kyl­läi­syyt­tä kuin nyt. Ruo­kaa on pal­jon – toi­sil­la lii­ak­si­kin, kun taas toi­sil­la on edel­leen näl­kä. Meil­lä län­si­mais­sa ruu­an va­lin­nas­ta teh­dään on­gel­ma. Siel­lä mis­sä näl­kää on, syö­dään, mitä saa­daan.

Kos­kaan ruu­as­ta ja ra­vit­se­muk­ses­ta ei ole tie­det­ty yhtä pal­jon kuin nyt. Mut­ta tie­toa on saa­ta­vil­la lii­kaa, eri ta­sois­ta ja ku­lut­ta­jan on vai­kea erot­taa tut­kit­tu tie­to mie­li­pide­tie­dos­ta. Mikä tie­to on ”oi­ke­aa” tie­toa? Mi­hin us­koa?

Ra­vit­se­mus­tie­tei­li­jä­nä on help­po sa­noa, että us­ko­kaam­me ra­vit­se­mus­tut­ki­mus­ta ja yli­o­pis­to­kou­lu­tet­tu­ja ra­vit­se­mus­tut­ki­joi­ta. Että ra­vit­se­mus ei ole mie­li­pide­ky­sy­mys, vaan tie­teen­ala. Tie­teen kan­san­ta­juis­ta­mi­sen kei­noi­na meil­lä ovat oi­val­li­set ruo­ka­py­ra­mi­di ja lau­tas­mal­li. Nii­tä nou­dat­ta­mal­la pää­see jo pit­käl­le ja ruu­as­ta pää­see naut­ti­maan. Kol­mas hyvä kei­no ”oi­kein” syö­mi­sen po­lul­la on ate­ri­a­ryt­mi.

Mut­ta mitä sa­noo tut­ki­mus nor­maa­li­pai­noi­sis­ta, ter­veis­tä ai­kui­sis­ta? Mi­ten he syö­vät ja elä­vät? Mikä on ter­veen elä­män sa­lai­suus? ETM Anu Joki val­mis­te­lee ai­hee­seen liit­ty­vää väi­tös­kir­jaa. Hän on sel­vit­tä­nyt nor­maa­li­pai­nois­ten ai­kuis­ten kä­si­tyk­siä pai­non­hal­lin­nas­ta. Lue jut­tu on­nis­tu­neen pai­non­hal­lin­nan ele­men­teis­tä täs­tä. Yk­sin­ker­tai­sia, tut­tu­ja jut­tu­ja. Sa­mat kei­not pä­te­vät sekä mie­hil­lä että nai­sil­la. Jip­po­kons­te­ja ei pal­jas­tu­nut, vaan töi­tä pai­non eteen on nor­maa­li­pai­nois­ten­kin teh­tä­vä.

Kuluttajien ei paljon tarvitse ravintoaineiden riittävyyttä miettiä

Meil­lä Suo­mes­sa on joi­den­kin ra­vin­to­ai­nei­den puut­teel­li­nen saan­ti pa­ran­net­tu me­nes­tyk­sel­li­ses­ti hy­väl­lä yh­teis­työl­lä Val­ti­on ra­vit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­nan, elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den ja nyt jo­din ta­pauk­ses­sa myös am­mat­ti­keit­ti­öi­den kans­sa.

Esi­mer­kik­si mai­to­val­mis­tei­den D-vi­ta­mi­noin­ti on ko­hen­ta­nut D-vi­ta­mii­ni­ti­lam­me kes­ki­mää­rin hy­väk­si. Tämä on pal­jol­ti juu­ri eläk­keel­le jää­neen pro­fes­so­ri Chris­tel Lam­berg-Al­lard­tin an­si­o­ta. Lue erit­täin mie­len­kiin­toi­nen jut­tu Chris­te­lis­tä täs­tä. Jo ai­em­min ruo­ka­suo­lan jo­di­oi­mi­sen myö­tä pa­ran­tu­nut, mut­ta ruo­ka­tot­tu­mus­ten muut­tu­mi­sen myö­tä jäl­leen hei­ken­ty­nyt jo­din saan­nin las­ku on nyt tal­tu­tet­tu. ETT Iris Er­lund kir­joit­ti jo­dis­ta tä­hän leh­teen.

Ravitsemuskatsaus täyttää ensi vuonna 40 vuotta

Sil­loin nos­tam­me ar­vok­kaan toi­mi­tus­kun­tam­me jä­se­niä enem­män esiin leh­des­sä. Vuo­den 2018 en­sim­mäi­nen nu­me­ro il­mes­tyy tut­tuun ta­paan en­nen ju­han­nus­ta.

Syö­dään ja toi­mi­taan yh­des­sä myös vuon­na 2018!

Rau­hal­lis­ta jou­lun­ai­kaa!

Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka

Pa­si­las­sa 19.12.2017

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2017Ra­vit­se­mus on osa ko­ko­nai­suut­ta20.12.2017