Suosituksia terveellisempää?

Kommenttipuheenvuoro

Ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­set pu­hut­ta­vat ja saa­vat usein kri­tiik­kiä osak­seen. Ne tun­tu­vat ih­mi­sis­tä lii­an tiu­koil­ta, hol­ho­a­vil­ta tai täy­sin vää­ril­tä. Aika ajoin tör­mää myös väit­tei­siin, ett­ei ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kai­nen ruo­ka­va­lio ole op­ti­maa­li­sin eli ter­veel­li­sin mah­dol­li­nen. Väit­teen esit­tä­jien mie­les­tä pi­täi­si pyr­kiä syö­mään vie­lä suo­si­tuk­si­a­kin ter­veel­li­sem­min. Vink­kei­nä ter­veel­li­sem­pään syö­mi­seen saa­te­taan mai­ni­ta esi­mer­kik­si luo­mun suo­si­mi­nen, so­ke­rin saan­nin suo­si­tus­ta (alle 10 E%) tiu­kem­pi ra­joit­ta­mi­nen tai suo­si­tus­ta (yli 500 gram­maa päi­väs­sä) suu­rem­pi kas­vis­ten, he­del­mien ja mar­jo­jen käyt­tö.

Onko suo­si­tus­ten mu­kai­nen syö­mi­nen siis vain hy­vää kes­ki­ta­soa? Oli­si­ko sii­tä hyö­tyä, että pyr­ki­sim­me syö­mään vie­lä suo­si­tuk­sia ter­veel­li­sem­min?

Täl­lai­siin väit­tei­siin liit­tyy ai­na­kin kak­si on­gel­maa. En­sin­nä­kin vain pie­ni osa suo­ma­lai­sis­ta syö ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kaan. Vä­es­tö­ta­sol­la on epä­re­a­lis­tis­ta läh­teä ta­voit­te­le­maan kas­vis­ten, he­del­mien ja mar­jo­jen päi­vit­täis­tä 800 gram­man käyt­töä, kun nyky­ti­lan­tees­sa vain har­va saa­vut­taa edes 500 gram­man suo­si­tuk­sen. Lii­an kor­ke­al­le ase­tet­tu ta­voi­te ei pal­ve­le ke­tään – on lan­nis­ta­vaa, kun ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen ei ole edes lä­hel­lä. Tus­kin ku­kaan kui­ten­kaan kiis­tää sitä, ett­eikö enem­män­kin sai­si tai jopa kan­nat­tai­si syö­dä, eikä suo­si­tuk­sis­sa­kaan ole ase­tet­tu ylä­ra­jaa kas­vis­ten käy­töl­le.

Toi­nen on­gel­ma on se, ett­ei kai­kil­le väit­teil­le ole tie­teel­li­siä pe­rus­tei­ta. Ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­set pe­rus­tu­vat tut­ki­muk­siin eri ra­vin­to­ai­nei­den tar­pees­ta sekä nii­den vai­ku­tuk­ses­ta sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä. Ei esi­mer­kik­si ole näyt­töä sii­tä, että li­sä­tyn so­ke­rin saan­nin ra­joit­ta­mi­nen suo­si­tuk­sia tiu­kem­min, esi­mer­kik­si täy­sin nol­la­lin­jaan, pa­ran­tai­si ter­veyt­tä. Jos täl­lais­ta näyt­töä tu­le­vai­suu­des­sa il­maan­tuu, ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­set muo­ka­taan vas­taa­maan uut­ta tie­toa. Suo­si­tus­ten luon­tee­seen kuu­luu, että ne muut­tu­vat tut­ki­mus­tie­don kart­tu­mi­sen myö­tä. Li­säk­si kan­nat­taa muis­taa, että me­di­an heh­ku­tus tai suo­sik­kib­log­ga­rin pos­taus ei ole pi­tä­vin tae ter­veel­li­syy­des­tä.

Lo­puk­si on vie­lä hyvä miet­tiä ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten tar­koi­tus­ta. Suo­si­tus­ten avul­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan kan­san­ter­vey­teen, ei op­ti­moi­maan yk­sit­täi­sen ih­mis­ten suo­ri­tus­ta­soa. Mie­ti­tään­pä vaik­ka ter­veys­lii­kun­ta­suo­si­tuk­sia, jot­ka suo­sit­ta­vat liik­ku­maan reip­paas­ti 2,5 tun­tia vii­kos­sa ja li­säk­si har­joit­ta­maan li­has­kun­toa ja lii­ke­hal­lin­taa vä­hin­tään kak­si ker­taa vii­kos­sa. Ku­kaan tus­kin ku­vit­te­lee, että lii­kun­ta­suo­si­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la Mat­ti Mei­kä­läi­ses­tä tu­lee huip­pu-ur­hei­li­ja – ur­hei­li­jan tree­ni­viik­ko näyt­tää ihan toi­sen­lai­sel­ta. Ra­vit­se­mus- ja ter­veys­lii­kun­ta­suo­si­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la suu­rin osa vä­es­tös­tä saa­vut­taa ”hy­vän kes­ki­ta­son” – ja suu­rim­mal­le osal­le tämä on ter­vey­den edis­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta riit­tä­vä taso. Lu­paam­me, että suo­si­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la it­ses­tään pi­tää riit­tä­vän, ell­ei jopa erin­o­mai­sen, hy­vää huol­ta.

Kir­joit­ta­jat:

ETM Essi Skaf­fa­ri ja ETM Hen­na Vep­sä­läi­nen työs­ken­te­le­vät las­ten ra­vit­se­muk­sen pa­ris­sa DA­GIS-tut­ki­mus­hank­kees­sa. Va­paa-ajal­laan he tais­te­le­vat huu­haa­ta vas­taan Aivo­sumu­tor­vi-blo­gin vä­li­tyk­sel­lä.

Ruo­ka­va­li­on ko­ko­nai­suus rat­kai­see. Ruo­ka­kol­mio oh­jaa oi­kei­siin va­lin­toi­hin ja mis­sä suh­tees­sa elin­tar­vi­ke­ryh­mis­tä kan­nat­taa va­li­ta.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2018Ra­vit­se­mus­kat­saus­ta 40 vuot­ta29.5.2018