Vauvoille uusi suositus D-vitamiinilisän käytöstä

Alle 1-vuo­ti­aat vau­vat sai­vat tänä syk­sy­nä uu­den suo­si­tuk­sen D-vi­ta­mii­ni­li­sän käy­tös­tä. Vau­voil­le an­ne­taan D-vi­ta­mii­ni­li­sää nyt yk­si­löl­li­ses­ti sen mu­kaan, onko vau­va täys­i­me­tet­ty vai saa­ko hän ra­vin­nok­seen äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta tai vie­roi­tus­val­mis­tet­ta.

Val­ti­on ra­vit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­ta sekä Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos päi­vit­ti­vät suo­si­tuk­set, kos­ka uu­sien EU-sää­dös­ten mu­kai­ses­ti äi­din­mai­don­kor­vik­kei­den ja vie­roi­tus­val­mis­tei­den D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suuk­sia nos­te­taan.

Vau­van päi­vit­täin saa­man äi­din­mai­don­kor­vik­keen tai vie­roi­tus­val­mis­teen mää­rä vai­kut­taa D-vi­ta­mii­ni­val­mis­teen an­nos­te­lun. Äi­din­mai­don­kor­vik­keen ja vie­roi­tus­val­mis­teen mää­rään las­ke­taan mu­kaan myös D-vi­ta­mi­noi­dut las­ten­vel­lit ja -puu­rot.

Klik­kaa tau­luk­ko iso­mak­si

Päi­vi­te­tyl­lä D-vi­ta­mii­ni­li­sän käyt­tö­suo­si­tuk­sel­la var­mis­te­taan, että vau­vat saa­vat riit­tä­väs­ti D-vi­ta­mii­nia, mut­ta es­te­tään vi­ta­mii­nin lii­al­li­nen saan­ti. Per­hei­den ar­jes­sa se tar­koit­taa, että ta­voit­tee­na on ar­vi­oi­da lap­sen kes­ki­mää­räis­tä kor­vik­kei­den ja D-vi­ta­mi­noi­tu­jen vel­lien ja puu­ro­jen käyt­tö­mää­rää pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Käyt­tö­mää­rien sa­tun­nais­ta vaih­te­lua yk­sit­täi­si­nä päi­vi­nä ei ole tar­peen huo­mi­oi­da.

Suositeltua suurempia annoksia ei kannata käyttää

D-vi­ta­mii­nia tar­vi­taan nor­maa­liin kas­vuun ja eri­tyi­ses­ti luus­ton ke­hit­ty­mi­seen. D-vi­ta­mii­ni edes­aut­taa ra­vin­non kal­siu­min ja fos­fo­rin imey­ty­mis­tä suo­lis­tos­ta ja yllä­pi­tää eli­mis­tön nor­maa­lia kal­sium- ja fos­fo­ri­tasa­pai­noa. D-vi­ta­mii­nin pit­kä­ai­kai­nen puu­tos joh­taa lap­sil­la rii­si­tau­tiin.

Vas­ta­syn­ty­neel­lä on eli­mis­tös­sään D-vi­ta­mii­ni­va­ras­to, jo­hon vai­kut­taa äi­din ras­kaus­ajan D-vi­ta­mii­nin saan­ti. Tämä va­ras­to ku­luu kui­ten­kin no­pe­as­ti lop­puun. Sik­si kaik­ki lap­set tar­vit­se­vat D-vi­ta­mii­ni­val­mis­teen kah­den vii­kon iäs­tä läh­tien. Rin­ta­mai­dos­sa ei ole D-vi­ta­mii­nia juu­ri lain­kaan.

D-vi­ta­mii­ni­li­sän suo­si­tus­ta suu­rem­mal­la käy­töl­lä ei ole osoi­tet­tu ole­van ter­veys­hyö­ty­jä lap­sil­le. Var­hais­lap­suu­den D-vi­ta­mii­nin lii­ka­saan­nin pit­kä­ai­kai­sia vai­ku­tuk­sia ei tun­ne­ta. Yli­an­nos­tuk­seen voi liit­tyä va­ka­via ter­vey­del­li­siä, kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­via hait­to­ja.

Eu­roo­pan elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­ton (EFSA) vuon­na 2018 te­ke­män tie­teel­li­sen ar­vi­oin­nin mu­kaan tur­val­li­sen, hai­tat­to­man saan­nin ylä­raja on 0–6 kk iäs­sä 25 µg/vrk ja 6–12 kk iäs­sä 35 µg/vrk.

Lue li­sää:

VRN ja THL: Ime­väis­i­käi­sil­le uusi D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­den käyt­tö­suo­si­tus
https://www.evi­ra.fi/elin­tar­vik­keet/ter­veyt­ta-edis­ta­va-ruo­ka­va­lio/ra­vit­se­mus­uu­ti­set/vrn-ja-thl-ime­vai­si­kai­sil­le-uusi-d-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­den-kayt­to­suo­si­tus/

Evi­ra: Usein ky­syt­tyä D-vi­ta­mii­ni­li­sis­tä vau­voil­le
https://www.evi­ra.fi/elin­tar­vik­keet/ter­veyt­ta-edis­ta­va-ruo­ka­va­lio/ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­set/eri­tyis­oh­jeet-ja-ra­joi­tuk­set/usein-ky­syt­tya-d-vi­ta­mii­ni­li­sis­ta-vau­voil­le/

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Alle 1-vuo­ti­aat vau­vat sai­vat tänä syk­sy­nä uu­den suo­si­tuk­sen D-vi­ta­mii­ni­li­sän käy­tös­tä. Vau­voil­le an­ne­taan D-vi­ta­mii­ni­li­sää nyt yk­si­löl­li­ses­ti sen mu­kaan, onko vau­va täys­i­me­tet­ty vai saa­ko hän ra­vin­nok­seen äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta tai vie­roi­tus­val­mis­tet­ta.
Kuva: Stocks­nap

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018