Vitaminoitu maito on lasten tärkein D-vitamiinin lähde

Mai­to­tuot­tei­den käyt­tö vai­kut­taa eni­ten ve­ren D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suu­teen ala­kou­lu­i­käi­sil­lä lap­sil­la. Las­ten tär­kein D-vi­ta­mii­nin läh­de on vi­ta­mi­noi­tu mai­to.

Jos lap­si ei käy­tä lain­kaan vi­ta­mi­noi­tu­ja mai­to­tuot­tei­ta, hä­nen D-vi­ta­mii­nin saan­tiin­sa on hyvä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta, to­te­aa lää­ke­tie­teen li­sen­si­aat­ti Son­ja Soi­ni­nen, jon­ka väi­tös­tut­ki­mus ai­hees­ta tar­kas­tet­tiin Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa elo­kuun lo­pus­sa.

Soi­ni­sen väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa suu­rim­mat ve­ren D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suu­det ha­vait­tiin lap­sil­la, jot­ka joi­vat mai­toa vä­hin­tään kol­me la­sil­lis­ta päi­väs­sä tai liik­kui­vat yli kak­si tun­tia päi­vit­täin. Ty­töil­lä myös D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­den käyt­tö oli yh­tey­des­sä kor­ke­aan ve­ren D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suu­teen.

Tut­ki­tut 6-8 –vuo­ti­aat lap­set sai­vat lä­hes puo­let päi­vit­täi­ses­tä D-vi­ta­mii­nis­taan mai­dos­ta. Ra­vin­to­ras­vois­ta tuli noin 30 pro­sent­tia ja kala­ruois­ta noin 10 pro­sent­tia D-vi­ta­mii­nis­ta. Lap­sis­ta 40 pro­sent­tia ei käyt­tä­nyt lain­kaan D-vi­ta­mii­ni­li­sää. Joka vii­den­nel­lä lap­sel­la ve­ren D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suus jäi alle 50 nmol/l, jota usein pi­de­tään ma­ta­lan pi­toi­suu­den ra­ja­na.

Suositus: D-vitamiinivalmistetta ympärivuotisesti

Tut­ki­muk­sen alku­mit­taus­ten jäl­keen mai­toon ja ra­vin­to­ras­voi­hin li­sät­tä­vän D-vi­ta­mii­nin mää­rää on kak­sin­ker­tais­tet­tu, jo­ten täl­lä het­kel­lä vi­ta­mi­noi­dut mai­to­tuot­teet ovat to­den­nä­köi­ses­ti en­tis­tä tär­ke­äm­pi D-vi­ta­mii­nin läh­de las­ten ruo­ka­va­li­os­sa. Myös D-vi­ta­mii­nin saan­ti­suo­si­tus­ta ja D-vi­ta­mii­ni­val­mis­tei­den käyt­tö­suo­si­tus­ta on tut­ki­muk­sen alku­mit­taus­ten jäl­keen uu­dis­tet­tu Suo­mes­sa. Lap­sil­le ja nuo­ril­le suo­si­tel­laan D-vi­ta­mii­ni­val­mis­teen käyt­töä ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti.

Väi­tös­tut­ki­mus teh­tiin Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa osa­na bio­lää­ke­tie­teen yk­si­kön Las­ten lii­kun­ta ja ra­vit­se­mus -tut­ki­mus­ta. Alku­mit­tauk­siin vuo­si­na 2007–2009 osal­lis­tui 512 iäl­tään 6–8-vuo­ti­as­ta Kuo­pi­os­sa en­sim­mäi­sen luo­kan aloit­ta­nut­ta las­ta.

Lue li­sää:

Itä-Suo­men yli­o­pis­to väi­tös­tie­dot­teet: Vi­ta­mi­noi­tu mai­to on las­ten tär­kein D-vi­ta­mii­nin läh­de
https://www.uef.fi/-/vi­ta­mi­noi­tu-mai­to-on-las­ten-tar­kein-d-vi­ta­mii­nin-lah­de

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Jos lap­si ei käy­tä lain­kaan vi­ta­mi­noi­tu­ja mai­to­tuot­tei­ta, hä­nen D-vi­ta­mii­nin saan­tiin­sa on hyvä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta. Ku­vaa­ja: Mar­git Lind­holm/Stu­dio Eli­do

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018