Vain harva oppilas syö suositusten mukaisen koululounaan

Kou­lu­ruo­kai­lu­suo­si­tuk­sen mu­kai­nen kou­lu­lou­nas koos­tuu pää­ruo­as­ta, sa­laa­tis­ta, ruo­ka­juo­mas­ta, lei­väs­tä ja lei­pä­ras­vas­ta. To­del­li­suu­des­sa vain har­va op­pi­las syö sään­nöl­li­ses­ti suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti.

Tämä ha­vait­tiin, kun Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) tut­ki vuon­na 2017 maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön toi­mek­si­an­nos­ta kuu­des- ja kah­dek­sas­luok­ka­lais­ten kou­lu­lais­ten ruo­ka­va­li­o­ta ja eri­tyi­ses­ti mai­don, he­del­mien, mar­jo­jen ja kas­vis­ten ku­lu­tus­ta. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui lä­hes 3000 op­pi­las­ta 20 suo­ma­lai­ses­ta kun­nas­ta.

Joka kymmenes valitsee kaikki aterian osat

Lä­hes kaik­ki ky­se­lyyn vas­tan­neet kuu­des­luok­ka­lai­set ja kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta­kin seit­se­män kym­me­nes­tä ker­toi osal­lis­tu­neen­sa kou­lu­lou­naal­le jo­kai­se­na kou­lu­päi­vä­nä. Kaik­ki ate­ri­an­osat joka päi­vä edel­li­sel­lä kou­lu­vii­kol­la va­lit­si vain kym­me­nen pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Pää­ruo­an va­lit­si päi­vit­täin 80 pro­sent­tia kuu­des­luok­ka­lai­sis­ta ja 60 pro­sent­tia kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta, kun taas lei­vän söi alle puo­let vas­tan­neis­ta.

Sa­laa­tin va­lit­si päi­vit­täin noin puo­let kuu­des­luok­ka­lai­sis­ta. Kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta ty­töis­tä sa­laa­tin va­lit­si päi­vit­täin run­sas kol­man­nes ja po­jis­ta va­jaa kol­man­nes. Ruo­ka­juo­mak­seen mai­don tai pii­män va­lit­si päi­vit­täin alle puo­let kuu­des­luok­ka­lai­sis­ta ty­töis­tä ja puo­let po­jis­ta sekä nel­jän­nes kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta ty­töis­tä ja lä­hes puo­let po­jis­ta.

Mo­lem­mil­la luok­ka-as­teil­la ty­töt söi­vät päi­vit­täin poi­kia ylei­sem­min sa­laat­tia. Po­jat söi­vät tyt­tö­jä ylei­sem­min lei­pää ja joi­vat mai­toa tai pii­mää.

Lähes 600 tarjotinkuvaa koululounaalta

He­del­mien, mar­jo­jen, kas­vis­ten, mai­don ja mui­den elin­tar­vik­kei­den käyt­töä sekä op­pi­lai­den elin­ta­po­ja ja mui­ta taus­ta­tie­to­ja kar­toi­tet­tiin 30 ky­sy­mys­tä si­säl­tä­neel­lä ky­se­ly­lo­mak­keel­la. Kou­lu­lou­naan osal­ta ky­syt­tiin sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­ta, eri ate­ri­an­o­sien va­lin­nas­ta, mai­don juo­mi­ses­ta ja va­li­tun mai­don laa­dus­ta. Li­säk­si ky­syt­tiin, syö­kö op­pi­las kou­lun tar­jo­a­maa väli­pa­laa, mitä väli­pa­lo­ja op­pi­las on kou­lus­sa syö­nyt, kuin­ka usein ja mis­tä ne on han­kit­tu.

Kou­lu­lou­naan ha­vain­noin­tia teh­tiin myös valo­ku­vaa­mal­la op­pi­lai­den tar­jot­ti­mia. Ha­vain­noin­nis­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mi­o­ta kou­lu­ruo­kai­lu­suo­si­tuk­sen mu­kai­sen ate­ri­an to­teu­tu­mi­seen ja lau­tas­hä­vik­kiin.

Pa­lau­tu­nei­ta ja hy­väk­syt­ty­jä ky­se­ly­lo­mak­kei­ta pää­tyi tar­kis­tus­ten jäl­keen tar­kem­paan ana­lyy­siin 2912 kap­pa­let­ta. Tar­jo­tin­ku­vat saa­tiin 593 op­pi­laal­ta.

THL:n sel­vi­tyk­ses­sä ha­vain­noi­tiin op­pi­lai­den tar­jot­ti­mia kou­lu­lou­naal­la. Har­va op­pi­las syö sään­nöl­li­ses­ti kaik­ki ate­ri­an osat. Kou­lu­ruo­kai­lu­suo­si­tuk­sen mu­kai­nen kou­lu­lou­nas koos­tuu pää­ruo­as­ta, sa­laa­tis­ta, ruo­ka­juo­mas­ta, lei­väs­tä ja lei­pä­ras­vas­ta. Ku­vaa­ja: Su­san­na Rau­lio

Yhteistyöllä kohti entistä parempaa kouluruokailua

Kou­lun ai­kuis­ten ja van­hem­pien tu­kea tar­vi­taan sekä kou­lu­ruo­kai­lun koko­nais­laa­dun var­mis­ta­mi­seen että ter­veel­li­sen ruo­ka­va­li­on ko­ko­nai­suu­den to­teut­ta­mi­seen. Kou­lun reh­to­ril­la, opet­ta­jil­la ja keit­ti­ön hen­ki­lö­kun­nal­la on tär­keä roo­li myön­tei­sen ruo­ka­ym­pä­ris­tön luo­mi­ses­sa, kou­lu­ruo­kai­lun ar­vos­tuk­sen edis­tä­mi­ses­sä ja op­pi­lai­den opas­ta­mi­ses­sa ter­veel­li­seen syö­mi­seen.

Myös van­hem­pien an­ta­mal­la mal­lil­la on mer­kit­tä­vä roo­li sii­nä, mi­ten lap­set ja nuo­ret suh­tau­tu­vat kou­lu­ruo­kai­luun. Kun van­hem­mil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suuk­sia tu­tus­tua kou­lu­ruo­kai­luun hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, voi­daan pur­kaa van­ho­ja en­nak­ko­luu­lo­ja ja luo­da myön­teis­tä ruo­ka­ilma­pii­riä.

Op­pi­lai­den osal­lis­tu­mi­nen kou­lu­ra­vin­to­lan ja -lou­naan suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen on mo­nes­sa kou­lus­sa ha­vait­tu hy­väk­si kei­nok­si li­sä­tä kou­lu­ruo­an suo­si­o­ta. Op­pi­lai­ta voi­daan osal­lis­taa eri ta­voil­la, ku­ten pe­rus­ta­mal­la ns. ra­vin­to­la­toi­mi­kun­tia ja kes­kus­te­le­mal­la ai­hees­ta eri oppi­tun­neil­la.

Op­pi­lai­den kans­sa voi­daan myös har­joi­tel­la kou­lu­a­te­ri­an asi­an­mu­kais­ta koos­ta­mis­ta lau­tas­mal­lia apu­na käyt­tä­en sekä te­o­ri­as­sa oppi­tun­neil­la että käy­tän­nös­sä lin­jas­tos­sa. Kou­lu­ruo­kai­lu on näh­tä­vä osa­na kou­lu­toin­ta, se on osa ruo­ka­kas­va­tus­ta ja in­teg­roi­ta­vis­sa luon­te­vas­ti eri oppi­ai­nei­siin.

Kir­joit­ta­ja:

Eri­kois­tut­ki­ja, FT, ETM Su­san­na Rau­lio on ruo­an, ra­vit­se­muk­sen ja ruo­ka­pal­ve­lui­den asi­an­tun­ti­ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­ses­sa.

Läh­teet:

Rau­lio S, Tapa­nai­nen H, Kuu­si­palo H, Neli­mark­ka K, Vir­ta­nen S. Kuu­des- ja kah­dek­sas­luok­ka­lais­ten ruo­an­käyt­tö. Kou­lu­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mä­tuen alku­kar­toi­tus. THL:n Työ­pa­pe­ri 25/2018. http://www.jul­ka­ri.fi/hand­le/10024/136807

Val­ti­on ra­vit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­ta. Syö­dään ja opi­taan yh­des­sä – kou­lu­ruo­kai­lu­suo­si­tus. Ju­ve­nes Print – Suo­men Yli­o­pis­to­pai­no Oy. Hel­sin­ki 2017. http://www.jul­ka­ri.fi/hand­le/10024/131834

Rau­lio S, Tapa­nai­nen H, Kuu­si­palo H, Vir­ta­nen S. Mitä löy­tyy kou­lu­lais­ten tar­jot­ti­mil­ta? Tut­ki­muk­ses­ta tii­viis­ti 21, syys­kuu 2018. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos, Hel­sin­ki. http://www.jul­ka­ri.fi/hand­le/10024/136806

Op­pi­lai­den osal­lis­tu­mi­nen kou­lu­ra­vin­to­lan ja -lou­naan suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen on mo­nes­sa kou­lus­sa ha­vait­tu hy­väk­si kei­nok­si li­sä­tä kou­lu­ruo­an suo­si­o­ta. Ku­vaa­ja: Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018