Maistuva koulu edistää terveyttä

Jois­sa­kin kun­nis­sa yli puo­let lap­sis­ta jät­tää kou­lu­lou­naan syö­mät­tä. Myös mui­ta ate­ri­oi­ta kor­va­taan väli­pa­loil­la, jot­ka si­säl­tä­vät pal­jon so­ke­ria ja suo­laa. Kas­vik­sia, mar­jo­ja ja he­del­miä syö­dään ko­vin vä­hän, ei edes ker­ran päi­väs­sä. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen uu­sim­mat sel­vi­tyk­set suo­ma­lais­ten las­ten osal­lis­tu­mi­ses­ta kou­lu­ruo­kai­luun tu­ke­vat ai­kai­sem­paa tie­toa.

Las­ten ruo­ka­tot­tu­mus­ten on ha­vait­tu pa­ra­ne­van, kun he saa­vat kou­lus­sa ruo­ka­kas­va­tus­ta. Pel­kän tie­don avul­la ruo­ka­tot­tu­muk­siin on vai­kea vai­kut­taa. Tä­män on ha­vain­nut tut­ki­ja­toh­to­ri, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Tan­ja Til­les-Tirk­ko­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Kan­san­ter­veys­tie­teen ja klii­ni­sen ra­vit­se­mus­tie­teen yk­si­kös­tä.

− Ruo­ka­kas­va­tuk­seen tar­vi­taan uu­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja, jot­ka poh­jau­tu­vat ais­tei­hin ja tun­tei­siin sekä an­ta­vat op­pi­lail­le ko­ke­muk­sia osal­li­suu­des­ta. Tut­ki­tus­ti op­pi­lail­le on myös tär­ke­ää, että kou­lu­ruo­kai­lun ilma­pii­ri on rau­hal­li­nen ja he saa­vat viet­tää het­ken yh­des­sä ka­ve­rei­den kans­sa, hän to­te­aa.

Peruskoulu tavoittaa kaikki lapset

Til­les-Tirk­ko­nen ko­ros­taa, että ter­veel­li­set ruo­ka­tot­tu­muk­set on hyvä omak­sua mah­dol­li­sim­man var­hain lap­suu­des­sa, sil­lä sil­loin ne tu­ke­vat ter­veyt­tä läpi elä­män. Pe­rus­kou­lu ta­voit­taa kaik­ki lap­set, jo­ten se on luon­te­va paik­ka to­teut­taa ruo­ka­kas­va­tus­ta. Kou­lu­ruo­kai­luun lap­set osal­lis­tu­vat per­heen ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta. Ter­veel­li­sek­si suun­ni­tel­lun ate­ri­an mah­dol­li­suu­det kan­nat­taa käyt­tää hy­väk­si kas­va­tus­työs­sä.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma vel­voit­taa myös ala­kou­lut an­ta­maan ruo­ka­kas­va­tus­ta, mut­ta tar­kem­pia si­säl­tö­jä ja ta­voit­tei­ta ei ole mää­ri­tel­ty. Mais­tu­va kou­lu -hank­kees­sa läh­de­tään kou­lu­jen tar­peis­ta ja koo­taan yh­teen opet­ta­jat, op­pi­laat, ruo­ka­pal­ve­lu­hen­ki­lö­kun­ta sekä asi­an­tun­ti­jat ke­hit­tä­mään uut­ta toi­min­ta­mal­lia.

Mais­tu­va kou­lu -mal­li eväs­tää kou­lu­ja ruo­ka­kas­va­tuk­sen suun­nit­te­lus­sa, to­teut­ta­mi­ses­sa ja ar­vi­oin­nis­sa. So­pi­vaa ope­tus­ma­te­ri­aa­lia on jo pal­jon ole­mas­sa, se pi­tää vain saa­da käyt­töön.  Mais­tu­vaan kou­luun liit­ty­väs­tä tut­ki­muk­ses­ta puo­les­taan saa­daan työ­ka­lu­ja kun­tien hy­vin­voin­ti- ja ter­vey­den­e­dis­tä­mis­työ­hön.

Mukana kahdeksan pilottikoulua

Ruo­ka­kult­tuu­ri­kes­kus Ruuk­ku ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Sil­ja Var­jo­nen ker­too, että han­ket­ta ke­hi­te­tään tänä vuon­na kah­dek­sas­sa kou­lus­sa ym­pä­ri Suo­men: Jär­ven­pääs­sä, Kuo­pi­os­sa, Sa­los­sa, Sot­ka­mos­sa ja Tam­pe­reel­la. Opet­ta­jien ja op­pi­lai­den en­sim­mäi­set työ­pa­jat on pi­det­ty, ja jo­kai­ses­sa kou­lus­sa Mais­tu­vaa kou­lua so­vel­le­taan omien tar­pei­den mu­kaan. Yh­des­sä kou­lus­sa ruo­ka­kas­va­tus otet­tiin ai­heek­si jous­ta­vas­sa esi- ja alku­o­pe­tuk­ses­sa. Lap­set saa­vat tu­tus­tua pien­ryh­mis­sä esi­mer­kik­si ruu­an ma­kui­hin ja tuok­sui­hin, raa­ka-ai­nei­siin ja val­mis­tuk­seen sekä ruo­ka­tai­tee­seen.

Pari kou­lua to­teut­taa ruo­ka­tee­mo­jen avul­la moni­a­lais­ta op­pi­mis­ko­ko­nai­suut­ta. Ruo­ka­han tar­jo­aa lu­kui­sia mah­dol­li­suuk­sia eri oppi­ai­nei­siin ja tuo myös his­to­ri­an, kult­tuu­rin ja luon­non­tie­teet op­pi­lai­den ar­keen.

− Eri­tyi­sen hie­noa on ol­lut huo­ma­ta, mi­ten in­nok­kaas­ti ruo­ka­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­jät ovat läh­te­neet mu­kaan to­teut­ta­maan Mais­tu­van kou­lun suun­ni­tel­mia, Var­jo­nen ker­too.

Var­jo­sen mu­kaan kaik­ki­al­la on löy­ty­nyt ha­lua yh­teis­työ­hön. Kou­luis­sa on esi­mer­kik­si alet­tu tar­jo­ta kas­vis­ruo­ka­vaih­to­eh­toa pää­ruu­an rin­nal­la tai otet­tu op­pi­laat luku­kau­den alus­sa tu­tus­tu­maan kou­lu­ra­vin­to­laan ja keit­ti­öön.

Ruo­ka­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­jät ovat läh­te­neet in­nok­kaas­ti mu­kaan to­teut­ta­maan Mais­tu­van kou­lun suun­ni­tel­mia. Ku­vaa­ja: Ulla-Mai­ja Hän­ni­nen

Mais­tu­va kou­lu -han­ke yh­dis­tää opet­ta­jien, op­pi­lai­den, ruo­ka­pal­ve­lu­hen­ki­lö­kun­nan sekä asi­an­tun­ti­joi­den voi­mat kou­lu­jen ruo­ka­kas­va­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen. Han­ket­ta to­teut­ta­vat Ruo­ka­kult­tuu­ri­kes­kus Ruuk­ku ry ja Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ruo­ka- ja ra­vit­se­mus­kas­va­tuk­sen tut­ki­mus­ryh­mä sekä alan toi­mi­jois­ta koot­tu asi­an­tun­ti­ja­ryh­mä.

Lue li­sää:

www.mais­tu­va­kou­lu.fi

Kir­joit­ta­ja:

MMM Soi­li Soi­sa­lo on Ruo­ka­kult­tuu­ri­kes­kus Ruu­kun tie­dot­ta­ja ja Maku­kou­lu-oh­jaa­ja. Ruo­ka­kas­va­tus ja ruo­ka­ilo ovat ol­leet hä­nen sy­dän­tään lä­hel­lä koko hä­nen uran­sa ajan ruu­an ja ra­vit­se­muk­sen eri­kois­toi­mit­ta­ja­na.

Las­ten ruo­ka­tot­tu­mus­ten on ha­vait­tu pa­ra­ne­van, kun he saa­vat kou­lus­sa ruo­ka­kas­va­tus­ta. Mais­tu­va kou­lu -han­ke eväs­tää kou­lu­ja ruo­ka­kas­va­tuk­sen suun­nit­te­lus­sa, to­teut­ta­mi­ses­sa ja ar­vi­oin­nis­sa. Ku­vaa­ja: Ulla-Mai­ja Hän­ni­nen

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018