Ruokavalio vaikuttaa suun terveyteen

Ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kai­nen ruo­ka­va­lio saat­taa eh­käis­tä ien- ja kiin­ni­tys­ku­dos­sai­rauk­sien ke­hit­ty­mis­tä, sel­vi­ää tuo­rees­ta ham­mas­lää­ke­tie­teen väi­tös­tut­ki­muk­ses­ta. Itä­me­ren ruo­ka­va­lio ja ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen oli­vat yh­tey­des­sä vä­hem­pään ien­ve­ren­vuo­toon tu­pa­koi­mat­to­mil­la tut­kit­ta­vil­la.

Itä­me­ren ruo­ka­va­li­os­ta ja ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ta ruo­ka­va­li­os­ta poik­ke­a­mi­nen liit­tyi sy­ven­ty­nei­den ien­tas­ku­jen muo­dos­tu­mi­seen. Tu­pa­koi­vil­la yh­teyt­tä ei to­det­tu. Moni­tyy­dyt­ty­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen saan­nil­la ei ol­lut yh­teyt­tä ham­pai­den kiin­ni­tys­ku­dos­ten ti­laan eli ien­ve­ren­vuo­toon tai sy­ven­ty­nei­siin ien­tas­kui­hin.

Yleisiä suun sairauksia

Ien­tu­leh­dus ja pa­ro­don­tiit­ti ovat ham­pai­den kiin­ni­tys­ku­dos­sai­rauk­sia ja suo­ma­lais­ten ai­kuis­ten ylei­sim­piä suun sai­rauk­sia. Pa­ro­don­tii­tin tun­nis­tet­tu­ja ris­ki­te­ki­jöi­tä ovat puut­teel­li­nen suu­hy­gie­nia, tu­pa­koin­ti, di­a­be­tes, li­ha­vuus ja pe­rin­nöl­li­nen alt­tius. Myös eli­mis­tön ma­ta­la-as­tei­sen tu­leh­dus­ti­lan on ha­vait­tu liit­ty­vän pa­ro­don­tiit­tiin.

Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin yk­sit­täis­ten moni­tyy­dyt­ty­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen saan­nin sekä ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten ja eri­tyi­ses­ti Itä­me­ren ruo­ka­va­li­on nou­dat­ta­mi­sen yh­teyt­tä ham­pai­den kiin­ni­tys­ku­dos­sai­rauk­siin 11 vuo­den seu­ran­nan ai­ka­na.

Väi­tös­tut­ki­mus pe­rus­tui val­ta­kun­nal­lis­ten Ter­veys 2000- ja Ter­veys 2011 -tut­ki­mus­ten ai­neis­toi­hin. Kos­ka väi­tös­kir­ja­työ­hön ei si­säl­ty­nyt ko­keel­lis­ta osi­o­ta, ei tu­los­ten pe­rus­teel­la voi an­taa suo­si­tuk­sia. Tut­ki­muk­sen tu­lok­set viit­taa­vat sii­hen, että ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­siin pe­rus­tu­van ruo­ka­va­li­on nou­dat­ta­mi­nen voi­si eh­käis­tä ien- ja kiin­ni­tys­ku­dos­sai­rau­den var­hais­muo­to­jen ke­hit­ty­mis­tä.

Kir­joit­ta­ja:

ETM, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka seu­raa ak­tii­vi­ses­ti mai­toon ja ra­vit­se­muk­seen liit­ty­vää tut­ki­mus­tie­toa.

Läh­de:

Ham­mas­lää­ke­tie­teen li­sen­si­aat­ti Lee­na Jau­hi­ai­sen väi­tös 12.10.2018, Diet and Pe­ri­o­don­tal Con­di­ti­on: An Epi­de­mi­o­lo­gi­cal Stu­dy. Itä-Suo­men yli­o­pis­to, ter­veys­tie­tei­den tie­de­kun­ta.

http://www.uef.fi/fi/web/gu­est/ajas­sa/vai­tos­tie­dot­teet/-/as­set_pub­lis­her/g2ss1Efgt­Zyc/con­tent/suo­si­tus­ten-mu­kai­nen-ruo­ka­va­lio-voi-eh­kais­ta-ham­pai­den-kiin­ni­tys­ku­dos-ja-ien­sai­rauk­sia?_101_INS­TAN­CE_g2ss1Efgt­Zyc_view­Mo­de=view

Ien­tu­leh­dus ja pa­ro­don­tiit­ti ovat ham­pai­den suo­ma­lais­ten ai­kuis­ten ylei­sim­piä suun sai­rauk­sia. Ruo­ka­tot­tu­muk­set vai­kut­ta­vat suun ter­vey­teen. Kuva: Stocks­nap

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018