Pysyvän painonhallinnan avaimet: syö säännöllisesti äläkä laihduta

Nuor­ten ai­kuis­ten py­sy­vää pai­non­hal­lin­taa näyt­tää en­nus­ta­van kak­si asi­aa: pi­tää syö­dä sään­nöl­li­ses­ti eikä kan­na­ta laih­dut­taa. Täl­lai­siin tu­lok­siin pää­tyi lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti, TtM Ulla Kärk­käi­nen loka­kuus­sa tar­kas­te­tus­sa väi­tös­kir­jas­saan.

Kärk­käi­nen sel­vit­ti väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan pai­noon liit­ty­vien ihan­tei­den, käyt­täy­ty­mi­sen, pai­non­muu­tok­sen ja ter­vey­den vä­li­siä yh­teyk­siä nuo­ril­la ai­kui­sil­la kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Tut­kit­ta­vat vas­ta­si­vat ky­se­lyi­hin en­sin 24-vuo­ti­aa­na ja sen jäl­keen kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min, 34-vuo­ti­aa­na.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan nor­maa­li­pai­non säi­lyt­tä­mi­nen on nuo­ren ai­kuis­iän ai­ka­na useim­mil­le haas­teel­lis­ta. Suu­rin osa tut­kit­ta­vis­ta li­hoi kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Ikä­vuo­sien 24-34 vä­lil­lä nai­set li­hoi­vat kes­ki­mää­rin 0,9 ki­loa ja mie­het 1,0 ki­loa vuo­des­sa. Laih­dut­ta­mi­nen ja epä­sään­nöl­li­nen syö­mi­nen li­sä­si­vät li­ho­mi­sen ris­kiä sekä nai­sil­la että mie­hil­lä.

Nai­sil­la li­ho­mi­sen ris­kiä li­sä­si myös kah­den tai sitä use­am­man lap­sen saa­mi­nen, sään­nöl­li­nen ma­kei­den juo­mien käyt­tö ja vä­häi­nen tyy­ty­väi­syys elä­mään. Mie­hil­lä tu­pa­koin­ti oli li­ho­mi­sen ris­ki­te­ki­jä.

Neljänneksen paino pysyi ennallaan

Noin nel­jän­nes tut­kit­ta­vis­ta on­nis­tui pi­tä­mään pai­non­sa en­nal­laan kym­me­nen vuo­den ku­lu­es­sa. Val­ta­osa heis­tä oli läh­tö­ti­lan­tees­sa nor­maa­li­pai­noi­sia. Nai­sis­ta alle kah­dek­san pro­sent­tia ja mie­his­tä va­jaa nel­jä pro­sent­tia laih­tui kym­me­nen vuo­den seu­ran­nan ai­ka­na.

Li­ho­mi­sel­ta suo­jaa­via te­ki­jöi­tä oli nai­sil­la fyy­si­nen ak­tii­vi­suus ja mie­hil­lä kor­ke­am­pi kou­lu­tus­taso sekä suu­rem­pi läh­tö­pai­no.  Pai­no­i­han­teet ei­vät vai­kut­ta­neet tu­le­vaan pai­non­muu­tok­seen, vaik­ka val­ta­osa nuo­ris­ta nai­sis­ta ja mel­kein puo­let nuo­ris­ta mie­his­tä oli tyy­ty­mät­tö­miä pai­noon­sa.

Häiriintynyt syöminen lisää psyykkistä pahoinvointia

Häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen 24-vuo­ti­aa­na en­nus­ti sekä nai­sil­la että mie­hil­lä psyyk­kis­tä pa­hoin­voin­tia ja mie­hil­lä myös huo­noa itse ar­vi­oi­tua ter­veyt­tä kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min. Kärk­käi­sen mu­kaan häi­riin­ty­nee­seen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen viit­taa esi­mer­kik­si se, että las­kee ka­lo­rei­ta ja pun­nit­see ruo­kia, nou­dat­taa ylet­tö­män tiuk­kaa ruo­ka­va­li­o­ta tai jät­tää ter­veys­syi­hin tai eet­ti­syy­teen ve­do­ten ruo­ka­va­li­os­taan pois ruo­ka-ai­nei­ta, kun to­del­li­suu­des­sa vält­te­lyn syy­nä on halu laih­tua.

– Pai­non­hal­lin­nan tut­ki­mi­nen on koh­dis­tu­nut pää­a­si­as­sa hen­ki­löi­hin, jot­ka ovat en­sin laih­dut­ta­neet ja sen jäl­keen pi­tä­neet tai yrit­tä­neet pi­tää pai­no­aan ku­ris­sa. Jos li­ho­mis­ta ha­lu­taan eh­käis­tä en­nal­ta, on tär­ke­ää tie­tää, mit­kä te­ki­jät aut­ta­vat ih­mi­siä alus­ta saak­ka py­sy­mään nor­maa­li­pai­noi­si­na, Kärk­käi­nen sa­noo.

Ulla Kärk­käi­sen Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa to­teu­tet­tu väi­tös­tut­ki­mus on osa laa­jaa FinnT­win 16 –tut­ki­mus­ta. Sii­hen osal­lis­tui yli 5000 nuor­ta suo­ma­lais­ta mies­tä ja nais­ta.

Lue li­sää:

Ulla Kärk­käi­sen väi­tös­kir­ja: Weight-re­la­ted ide­als, be­ha­vi­ors and long-term he­alth in young adult­hood
https://hel­da.hel­sin­ki.fi/hand­le/10138/246100

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Ulla Kärk­käi­sen väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin, että nuor­ten ai­kuis­ten py­sy­vää pai­non­hal­lin­taa en­nus­taa kak­si asi­aa: pi­tää syö­dä sään­nöl­li­ses­ti eikä kan­na­ta laih­dut­taa.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018