Maidon homogenointi ei vaikuta vatsaoireiden määrään

Mai­dol­le her­kis­ty­neet hen­ki­löt ei­vät saa ho­mo­ge­noi­dus­ta mai­dos­ta sen enem­pää vat­sa­oi­rei­ta kuin kä­sit­te­le­mät­tö­mäs­tä raa­ka­mai­dos­ta­kaan. Tämä ha­vait­tiin FM Anu Nuo­ran väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa sel­vi­tet­tiin leh­män­mai­don kuu­men­nuk­sen ja ho­mo­ge­noin­nin vai­ku­tuk­sia vat­sa­oi­rei­siin ja ate­ri­an­jäl­kei­seen ras­va-ai­neen­vaih­dun­taan.

Tut­ki­muk­sis­sa leh­män­mai­don ho­mo­ge­noin­ti, pas­tö­roin­ti tai isku­kuu­men­nus ei­vät li­sän­neet vat­sa­oi­rei­ta her­kil­lä tut­ki­mus­hen­ki­löil­lä, kun oi­rei­lua ver­rat­tiin raa­ka­mai­toon. Ylei­sim­piä vat­sa­oi­rei­ta oli­vat ilma­vai­vat ja tur­vo­tus. Mai­don pro­ses­soin­ti ei vai­kut­ta­nut ko­et­tu­jen vat­sa­oi­rei­den mää­rään, voi­mak­kuu­teen tai laa­tuun.

Tut­ki­muk­siin osal­lis­tui va­paa­eh­toi­sia koe­hen­ki­löi­tä, jot­ka ko­ki­vat saa­van­sa vat­sa­oi­rei­ta pro­ses­soi­dus­ta mai­dos­ta, vaik­ka heil­lä ei ol­lut to­det­tu lak­too­si-in­to­le­rans­sia eikä leh­män­mai­to­al­ler­gi­aa. Leh­män­mai­don kuu­men­nuk­sen ja ho­mo­ge­noin­nin vai­ku­tuk­sia vat­sa­oi­rei­siin ja ate­ri­an­jäl­kei­seen ras­va-ai­neen­vaih­dun­taan tut­kit­tiin kah­des­sa eri ra­vit­se­mus­tut­ki­muk­ses­sa.

En­sim­mäi­nen ver­ta­si ho­mo­ge­noi­tua ja pas­tö­roi­tua mai­toa raa­ka­mai­toon. Toi­nen tut­ki­mus ver­ta­si pas­tö­roi­tua mai­toa ho­mo­ge­noi­tuun ja pas­tö­roi­tuun mai­toon sekä isku­kuu­men­net­tuun ho­mo­ge­noi­tuun mai­toon.

Prosessointi muokkaa elintarvikkeen rasvoja

Anu Nuo­ran elin­tar­vi­ke­ke­mi­an alaan kuu­lu­va väi­tös­kir­ja koos­tuu kaik­ki­aan nel­jäs­tä klii­ni­ses­tä ra­vit­se­mus­tut­ki­muk­ses­ta.  Tut­ki­muk­sis­sa ha­vait­tiin, että elin­tar­vik­kei­den pro­ses­soin­ti muok­kaa ra­vin­to­ras­vo­ja. Syn­ty­neet muu­tok­set ras­van kiin­tey­des­sä tai ha­pet­tu­nei­suu­des­sa voi­vat vai­kut­taa ate­ri­an­jäl­kei­seen ras­va-ai­neen­vaih­dun­taan.

Pal­mu­öl­jyn vaih­to­es­te­röin­ti alen­si ate­ri­an­jäl­keis­tä ve­ren ras­va­pi­toi­suut­ta. Nau­dan­li­han kuu­men­nus ai­heut­ti ras­vo­jen ha­pet­tu­mis­ta ja näi­den ha­pet­tu­mis­tuot­tei­den to­det­tiin imey­ty­vän ate­ri­as­ta ve­ren­kier­toon. Nuo­ran mu­kaan väi­tös­tut­ki­mus ei anna ai­het­ta suo­sia tai vält­tää mi­tään tiet­ty­jä pro­ses­soi­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta.

Lue li­sää: 

Anu Nuo­ran väi­tös­kir­ja: Postp­ran­di­al li­pid me­ta­bo­lism re­sul­ting from he­a­ted beef, ho­mo­ge­ni­zed and heat tre­a­ted milk and in­te­res­te­ri­fied palm oil. http://www.utu­pub.fi/hand­le/10024/146305

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Mai­dol­le her­kis­ty­neet hen­ki­löt ei­vät saa ho­mo­ge­noi­dus­ta mai­dos­ta sen enem­pää vat­sa­oi­rei­ta kuin kä­sit­te­le­mät­tö­mäs­tä raa­ka­mai­dos­ta­kaan, osoit­taa Anu Nuo­ran väi­tös­tut­ki­mus.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018