Herkkävatsainen voi hyötyä vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävästä leivästä

Herk­kä­vat­sai­set saa­vat hel­pos­ti oi­rei­ta ruis- ja veh­nä­lei­väs­tä, mut­ta he voi­vat sie­tää ta­van­o­mais­ta pa­rem­min lei­pää, jos­sa on vä­hen­net­ty pak­su­suo­les­sa kaa­sun­muo­dos­tus­ta ai­heut­ta­vien FOD­MAP-hii­li­hyd­raat­tien mää­rää.  Lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Rei­jo Laa­ti­kai­sen väi­tös­kir­jas­sa tut­kit­tiin täl­lais­ten lei­pien sie­det­tä­vyyt­tä hen­ki­löil­lä, joil­la on är­ty­vän suo­len oire­yh­ty­mä tai glu­tee­ni­herk­kyys.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan vain vä­hän FOD­MAP-hii­li­hyd­raat­te­ja si­säl­tä­vää lei­pää voi­daan käyt­tää osa­na koko­nais­val­tais­ta FOD­MAP-ra­joi­tus­ta är­ty­vän suo­len oire­yh­ty­män hoi­dos­sa. Vä­hem­män FOD­MAP-hii­li­hyd­raat­te­ja si­säl­tä­vä lei­pä ra­joit­ti koe­hen­ki­löil­lä kaa­sun ker­ty­mis­tä suo­lis­toon, jol­loin se sa­mal­la vä­hen­si ilma­vai­vo­jen tun­net­ta, vat­sa­ki­pua, vat­san ku­ri­naa ja kramp­pe­ja.

Yhdellä kymmenestä on ärtyvä suoli

Är­ty­vän suo­len oire­yh­ty­mä on ylei­nen maha­suo­lika­na­van vai­va, jota esiin­tyy maa­il­man­laa­jui­ses­ti noin yh­del­lä kym­me­nes­tä ih­mi­ses­tä. Ru­kiin, veh­nän ja oh­ran si­säl­tä­mät FOD­MAP-hii­li­hyd­raa­tit, glu­tee­ni ja amy­laa­si-tryp­sii­ni in­hi­bit­to­rit (ATI) voi­vat ai­heut­taa oi­rei­ta är­ty­vän suo­len oire­yh­ty­mäs­sä ja muis­sa toi­min­nal­li­sis­sa vat­sa­vai­vois­sa.

Rei­jo Laa­ti­kai­sen väi­tös­kir­jas­sa tut­kit­tiin eri­tyis­ten ha­pa­tus­me­ne­tel­mien avul­la val­mis­tet­tu­ja ruis- ja veh­nä­lei­piä, joi­den FOD­MAP- ja ATI-pi­toi­suu­det oli­vat vä­häi­sem­mät kuin ta­van­o­mai­sis­sa ruis- tai veh­nä­lei­vis­sä. Väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa on nel­jä eril­lis­tä sa­tun­nais­tet­tua tut­ki­mus­ta. Laa­ti­kai­nen väit­te­li ai­hees­ta Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa syys­kuus­sa.

Lue li­sää:
Rei­jo Laa­ti­kai­sen väi­tös­kir­ja: Grains and ir­ri­tab­le bo­wel synd­ro­me – Ran­do­mi­sed cont­rol­led tri­als with low FOD­MAP rye and whe­at bre­ad https://hel­da.hel­sin­ki.fi/hand­le/10138/240061

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Är­ty­vän suo­len oire­yh­ty­mää esiin­tyy maa­ilma­laa­jui­ses­ti noin yh­del­lä kym­me­nes­tä ih­mi­ses­tä. Herk­kä­vat­sai­set saa­vat hel­pos­ti oi­rei­ta mm. ruis- ja veh­nä­lei­väs­tä. Kuva: Lei­pä­tie­do­tus

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018