Uutisia maidosta

En­sim­mäi­ses­sä Ra­vit­se­mus­kat­sauk­sen nu­me­ros­sa 1/1979 oli ”Uu­ti­sia mai­dos­ta”, ly­hyi­tä re­fe­raat­te­ja mai­toon liit­ty­väs­tä tie­teel­li­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta. Jul­kai­sem­me nyt uu­sia, ajan­koh­tai­sia uu­ti­sia mai­dos­ta ja mai­to­val­mis­teis­ta.

Riittävä pitkäaikainen kalsiumin saanti parantaa lasten luuntiheyttä

Kal­siu­min riit­tä­vä saan­ti lap­suu­des­sa vai­kut­taa luus­ton vah­vuu­teen, to­de­taan tuo­rees­sa tut­ki­muk­ses­sa. Se kas­vat­taa luun­ti­heyt­tä ja vä­hen­tää os­te­o­pe­ni­an eli hie­man alen­tu­neen luun­ti­hey­den ris­kiä. Tut­ki­muk­ses­sa riit­tä­väs­ti kal­siu­mia saa­neil­la lap­sil­la oli kor­ke­am­mat luun­ti­heys­ar­vot kuin vä­hem­män kal­siu­mia saa­neil­la lap­sil­la.

Tut­ki­jat to­te­a­vat, että kal­siu­min riit­tä­vän saan­nin vai­ku­tuk­set nä­ky­vät luus­tos­sa vas­ta pit­kän ajan­jak­son ku­lut­tua. Kal­siu­min kiin­nit­ty­mi­nen luus­toon on jat­ku­va, dy­naa­mi­nen pro­ses­si. Sik­si saan­nin riit­tä­vyyt­tä on tar­peen tut­kia pit­kä­ai­kai­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa.

Tut­ki­muk­ses­sa 179 es­pan­ja­lai­sen lap­sen kal­siu­min saan­tia ja luus­ton ti­heyt­tä seu­rat­tiin kol­me vuot­ta. Kal­siu­min saan­ti mi­tat­tiin ruo­ka­päi­vä­kir­jois­ta ja sitä ver­rat­tiin suo­si­tuk­siin. Lap­set ja­et­tiin kah­teen ryh­mään riit­tä­vän saan­nin to­den­nä­köi­syy­den mu­kaan. Luus­ton ti­heys­mit­tauk­set teh­tiin tut­ki­muk­sen lo­pus­sa.

Ma­ta­lan luus­ton­ti­hey­den seu­raus, os­te­o­po­roo­si, on tär­keä ter­veys­on­gel­ma maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Vah­va luus­to ra­ken­ne­taan jo lap­se­na ja nuo­re­na. Luus­ton mak­si­mi­ti­heys saa­vu­te­taan 20-30 vuo­den iäs­sä. Tä­män­kin jäl­keen luus­to uu­siu­tuu jat­ku­vas­ti, koko elä­män ajan.

Kalsiumia saa hyvin maitovalmisteista

Suo­si­tel­ta­van mää­rän kal­siu­mia saa hel­pos­ti mai­dos­ta ja mai­to­val­mis­teis­ta. Leik­ki-ikäi­sil­le riit­tää 4 desi­lit­raa nes­te­mäi­siä mai­to­val­mis­tei­ta ja vii­pa­le juus­toa. Isom­mil­le lap­sil­le ja ai­kui­sil­le suo­si­tel­laan 5-6 desi­lit­raa nes­te­mäi­siä mai­to­val­mis­tei­ta ja 2-3 vii­pa­let­ta juus­toa päi­vit­täin.

Läh­teet:

Clo­sa-Mo­nas­te­ro­lo R ym. Ade­qu­a­te cal­cium in­ta­ke du­ring long pe­ri­ods imp­ro­ves bone mi­ne­ral den­si­ty in he­alt­hy child­ren. Data from the Child­hood Obe­si­ty Pro­ject. Nut­ri­ti­on Jour­nal (2018) 17:46.

Syö­dään yh­des­sä -ruo­ka­suo­si­tuk­set lap­si­per­heil­le. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos ja VRN 2016.

Hapanmaitotuotteiden käyttö saattaa suojata sydäninfarktilta

Run­saas­ti ha­pa­tet­tu­ja mai­to­tuot­tei­ta käyt­tä­vil­lä mie­hil­lä oli pie­nem­pi sy­dän­in­fark­ti­ris­ki kuin näi­tä tuot­tei­ta vä­hän käyt­tä­vil­lä. Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tuo­reen tut­ki­muk­sen tu­lok­set jul­kais­tiin Bri­tish Jour­nal of Nut­ri­ti­on -tie­de­leh­des­sä.

Tut­kit­ta­vat ja­et­tiin nel­jään ryh­mään vähä­ras­vais­ten, alle 3,5 pro­sent­tia ras­vaa si­säl­tä­vien ha­pa­tet­tu­jen mai­to­tuot­tei­den käy­tön mu­kaan. Ylim­mäs­sä nel­jän­nek­ses­sä oli 26 pro­sent­tia pie­nem­pi sy­dän­in­fark­ti­ris­ki ver­rat­tu­na alim­paan nel­jän­nek­seen.

Ylei­sim­min käy­tet­ty vähä­ras­vai­nen ha­pan­mai­to­tuo­te oli pii­mä. Run­sas­ras­vais­ten ha­pan­mai­to­tuot­tei­den, ku­ten juus­ton, käy­töl­lä ei ha­vait­tu yh­teyt­tä sy­dän­in­fark­ti­ris­kiin.

Sen si­jaan hy­vin run­sas ha­pat­ta­mat­to­mien mai­to­tuot­tei­den käyt­tö oli yh­tey­des­sä suu­ren­tu­nee­seen sy­dän­in­fark­ti­ris­kiin. Käy­te­tyin tuo­te täs­sä tuo­te­ryh­mäs­sä oli mai­to, jota ylim­mäs­sä ver­tai­lu­ryh­mäs­sä käy­tet­tiin kes­ki­mää­rin 9 dl päi­väs­sä. Pie­nem­mil­lä käyt­tö­mää­ril­lä ei ol­lut yh­teyt­tä ris­kiin.

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Se­pel­val­ti­mo­tau­din vaa­ra­te­ki­jä­tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin ha­pa­tet­tu­jen ja mui­den mai­to­tuot­tei­den käy­tön yh­teyt­tä sy­dän­in­fark­ti­ris­kiin. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui noin 2000 mies­tä. Tut­kit­ta­vien ruo­ka­va­lio sel­vi­tet­tiin tut­ki­muk­sen alus­sa vuo­si­na 1984–1989, min­kä jäl­keen hei­tä seu­rat­tiin kes­ki­mää­rin 20 vuo­den ajan. Seu­ran­nan ai­ka­na 472 mies­tä sai sy­dän­in­fark­tin.

Ai­em­mis­sa tut­ki­muk­sis­sa ha­pa­te­tuil­la mai­to­tuot­teil­la on ha­vait­tu mui­ta mai­to­tuot­tei­ta myön­tei­sem­piä vai­ku­tuk­sia esi­mer­kik­si ve­ren ras­va-ar­voi­hin tai sy­dän­sai­rauk­sien ris­kiin. Ha­pa­tet­tu­ja mai­to­tuot­tei­ta ovat esi­mer­kik­si juus­to, jo­gurt­ti, vii­li, rah­ka, ke­fii­ri ja pii­mä. Tut­ki­muk­sia on kui­ten­kin teh­ty vas­ta vä­hän.

Läh­de:

Kos­ki­nen TT, Vir­ta­nen HEK, Vou­ti­lai­nen S, Tuo­mai­nen T-P, Mur­su J, Vir­ta­nen JK. In­ta­ke of fer­men­ted and non­fer­men­ted dai­ry pro­ducts and risk of in­ci­dent CHD: the Kuo­pio Isc­ha­e­mic He­art Di­se­a­se Risk Fac­tor Stu­dy. Bri­tish Jour­nal of Nut­ri­ti­on. Jul­kais­tu in­ter­ne­tis­sä 29.10.2018. https://doi.org/10.1017/S0007114518002830

Maitokaakao on edullinen vaihtoehto palautumisjuomaksi

Mai­to­kaa­ka­on naut­ti­mi­nen har­joi­tuk­sen jäl­keen näyt­täi­si ole­van hyö­dyl­lis­tä. Mai­to­kaa­ka­ol­la ha­vait­tiin joko sa­man­lai­sia tai pa­rem­pia tu­lok­sia ur­hei­lus­ta pa­lau­tu­mi­seen kuin muil­la pa­lau­tu­mis­juo­mil­la. Näin ker­too tuo­re use­an tut­ki­muk­sen sys­te­maat­ti­nen kat­saus ja meta-ana­lyy­si.

Li­sää tut­ki­muk­sia pa­lau­tu­mis­juo­mis­ta tar­vi­taan, mut­ta tä­män meta-ana­lyy­sin pe­rus­teel­la mai­to­kaa­ka­on voi sa­noa ole­van hyvä vaih­to­ehto ja var­sin edul­li­nen pa­lau­tu­mis­juo­ma.

Mai­to­kaa­ka­os­sa on li­has­ten pa­lau­tu­mi­sel­le tar­peel­li­sia pro­te­ii­nia, hii­li­hyd­raat­tia, vet­tä ja elekt­ro­lyyt­te­jä. Mai­to­kaa­kao on niin ikään te­ho­kas nes­te­tasa­pai­non pa­laut­ta­ja. Näi­den ra­vit­se­muk­sel­lis­ten omi­nai­suuk­sien ta­kia mai­to­kaa­kao on kiin­nos­ta­va mah­dol­li­nen pa­lau­tu­mis­juo­ma lisä­tut­ki­muk­siin.

Läh­de:

Ami­ri M ym. Cho­co­la­te milk for re­co­ve­ry from exer­ci­se: a sys­te­ma­tic re­view and meta-ana­ly­sis of cont­rol­led cli­ni­cal tri­als. Eu­ro­pe­an Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on 2018. https://doi.org/10.1038/s41430-018-0187-x

Anoreksia heikentää myös luuston terveyttä

– Lii­an al­hai­sen pai­non tai ka­oot­ti­sen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen seu­rauk­se­na luus­to on hau­ras­tu­nut ja hor­mo­ni­toi­min­ta häi­riin­ty­nyt, sa­noo lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Mari Aal­to HUS Syö­mis­häi­ri­ö­yk­si­kös­tä. Hän pu­hui Suo­men Luus­to­lii­ton ti­lai­suu­des­sa Hel­sin­gis­sä loka­kuus­sa.

Ano­rek­si­a­po­ti­lai­den hoi­don ta­voit­tee­na on­kin nor­maa­li pai­no ja riit­tä­vä syö­mi­nen. Jos sai­rau­des­ta toi­pu­es­sa pai­non an­ne­taan jää­dä lii­an ma­ta­lak­si, ihan BMI-ra­jo­jen ala­ta­soil­le, luus­to ei pa­lau­du riit­tä­vän vah­vak­si.

Nuo­ret ano­rek­ti­kot ovat luus­ton ke­hi­tyk­sen kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa, sil­lä luus­ton huip­pu­mas­sa saa­vu­te­taan noin 20-25 vuo­ti­aa­na. Kym­me­nen pro­sent­tia enem­män luu­mas­saa huip­pu­vai­hees­sa mer­kit­see puo­let pie­nem­pää ris­kiä os­te­o­po­root­ti­seen mur­tu­maan ai­kui­se­na.

Aal­to pu­hui po­ti­lai­den kiin­nos­tuk­ses­ta ve­gaa­ni­ruo­ka­va­li­oon ja to­te­si, että ano­rek­si­as­ta toi­pu­es­sa on vält­tä­mä­tön­tä syö­dä mai­to­val­mis­tei­ta kal­siu­min ja D-vi­ta­mii­nin saan­nin riit­tä­vyy­dek­si. Mai­to­val­mis­tei­ta on tar­peen olla lä­hes kai­kil­la ate­ri­oil­la. Niis­tä saa vi­ta­mii­nien ja ki­ven­näis­ai­nei­den li­säk­si myös pro­te­ii­nia.

Läh­de:
Lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Mari Aal­to, HUS Syö­mis­häi­ri­ö­yk­sik­kö, esi­tys Suo­men Luus­to­liit­to ry:n me­di­a­se­mi­naa­ris­sa Hel­sin­gis­sä 8.10.2018

Kir­joit­ta­ja:

ETM, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka työs­ken­te­lee Mai­to ja Ter­veys ry:ssä ra­vit­se­mus­a­si­an­tun­ti­jana ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö­nä. Hän seu­raa ak­tii­vi­ses­ti mai­toon liit­ty­vää tut­ki­mus­tie­toa.

Run­saas­ti ha­pa­tet­tu­ja mai­to­tuot­tei­ta käyt­tä­vil­lä mie­hil­lä oli pie­nem­pi sy­dän­in­fark­ti­ris­ki kuin näi­tä tuot­tei­ta vä­hän käyt­tä­vil­lä Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tut­ki­muk­ses­sa. Ku­vaa­ja: Mar­git Lind­holm/Stu­dio Eli­do

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018