Lukijalle

40 vuosikertaa Ravitsemuskatsausta

Luet Ra­vit­se­mus­kat­saus-leh­den 40. vuo­si­ker­ran kak­kos­nu­me­roa. Ajat ovat muut­tu­neet leh­den alku­a­jois­ta. Moni leh­ti lu­ki­joi­neen on siir­ty­nyt tai siir­ty­mäs­sä verk­koon osit­tain tai ko­ko­naan, niin myös Ra­vit­se­mus­kat­saus. Vii­mei­sin pai­net­tu leh­ti il­mes­tyi nel­jä vuot­ta sit­ten.

Vaik­ka alus­ta on muut­tu­nut, leh­den peri­aate – jul­kais­ta ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta ra­vit­se­mus­kes­kus­te­lus­ta hel­pos­ti lu­et­ta­vas­sa muo­dos­sa – on säi­ly­nyt. Myös toi­mi­tus­kun­nan mu­ka­na olo on ol­lut tär­ke­ää leh­den alus­ta asti. Edel­leen si­tou­tu­nut, in­nos­tu­nut toi­mi­tus­kun­ta on mu­ka­na suun­nit­te­le­mas­sa, kir­joit­ta­mas­sa ja kom­men­toi­mas­sa leh­den si­säl­töä. Suur­kii­tok­set toi­mi­tus­kun­nal­le!

En­sim­mäi­ses­sä leh­des­sä vuon­na 1974 mui­den ra­vit­se­mus­uu­tis­ten ohel­la leh­des­sä oli ”uu­ti­sia mai­dos­ta”: ly­hyi­tä re­fe­raat­te­ja mai­toon liit­ty­väs­tä tut­ki­muk­ses­ta. Sil­loin pu­hut­ti­vat mm. mai­to­pro­te­ii­nin ra­vin­to­arvo sekä mai­to ja see­ru­min li­pi­di­taso.

Mai­to­val­mis­tei­den mer­ki­tys ih­mi­sen ra­vit­se­muk­sel­le ja ter­vey­del­le pu­hut­taa edel­leen ja sik­si sitä kä­si­tel­lään use­am­mas­sa ju­tus­sa. ”Uu­ti­sia mai­dos­ta” -jut­tu otet­tiin mu­kaan tä­hän leh­teen en­sim­mäi­sen leh­den ta­voin. Mai­don­tuo­tan­non vas­tuul­li­suus on myös pin­nal­la. Ai­hees­ta kuul­tiin Mai­to ja Ter­veys ry:n 60-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ris­sa mar­ras­kuus­sa Hel­sin­gis­sä. Se­mi­naa­rin esi­tyk­sis­tä voi lu­kea ju­tus­ta Mai­to­val­mis­tei­ta kan­nat­taa käyt­tää suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti.

Kouluruokailu 70 vuotta

Suo­ma­lai­nen kou­lu­ruo­kai­lu juh­lii tänä vuon­na 70 vuot­taan. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä pi­tää mak­su­ton­ta kou­lu­ruo­kai­lua yh­te­nä suo­ma­lai­sen kou­lu­jär­jes­tel­män kivi­ja­lois­ta, jota kan­nat­taa ke­hit­tää kun­ni­an­hi­moi­ses­ti yhä pa­rem­paan suun­taan. Lep­pä esit­tää, että kou­lu­ruo­kai­lun vie­mis­tä yhä pa­rem­mal­le ta­sol­le poh­di­taan seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la. Lue li­sää

70-vuo­ti­as­ta kou­lu­ruo­kai­lua soi­si käyt­tä­jien ar­vos­ta­van pa­rem­min. THL:n tut­ki­muk­sen mu­kaan kuu­des- ja kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta op­pi­lais­ta vain joka kym­me­nes syö kaik­ki tar­jot­ta­van ate­ri­an osat. Kou­lun ai­kui­set, van­hem­mat, koko kylä tar­vit­tai­siin kas­vat­ta­maan lap­set, myös ruo­ka­kas­vat­ta­maan. Rat­kai­su­ja kou­lu­jen ruo­ka­kas­va­tuk­seen tar­jo­aa myös Ruuk­ku ry:n ve­tä­mä Mais­tu­va kou­lu -han­ke .

Mais­tu­vaa jou­lua kai­kil­le!

Pa­si­las­sa 12.12.2018

Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka

– Ra­vit­se­mus­kat­saus-leh­teä on jul­kais­tu nyt 40. vuo­si­ker­taa, ker­too Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka. Kuva: Eli­na Ma­ti­kai­nen

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2018Lap­set ja nuo­ret5.12.2018