Ruokajärjestelmän ongelmat eivät ratkea mustavalkoisesti

Kommenttipuheenvuoro

Ruo­ka näyt­täy­tyy il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa yhä use­am­min mus­ta­na tai val­koi­se­na. Hel­sin­gin kau­pun­gin ja yli­o­pis­ton ruo­ka­pal­ve­lui­den pää­tök­set vä­hen­tää pu­nai­sen li­han ja mai­don käyt­töä sai­vat toi­set heti kärk­kääs­ti puo­lus­ta­maan mai­don- ja li­han­tuo­tan­toa Suo­mes­sa. Kun tar­jo­sim­me to­fua ylä­kou­lu­lai­sil­le, tei­ni­po­jat kiel­täy­tyi­vät mais­ta­mas­ta sitä, kos­ka he ei­vät ha­lun­neet kos­kea ve­gaa­nien ruo­kaan.

Il­mas­ton­muu­tok­sen vi­rit­tä­mä kes­kus­te­lu ruo­ka­va­li­o­muu­tok­sis­ta kie­tou­tuu no­pe­as­ti ky­sy­myk­sik­si iden­ti­tee­teis­tä, ar­vois­ta ja tun­teis­ta. Tämä on sekä siu­naus että ki­rous. Se muis­tut­taa, mi­ten ruo­ka kos­ket­taa mei­tä kaik­kia. Pa­him­mil­laan se voi kui­ten­kin ju­mit­taa ruo­ka­kes­kus­te­lun niin, että emme enää näe met­sää puil­ta.

Ruo­kaa kos­ke­vas­sa il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa isot ja pie­net, yk­si­lön ja jär­jes­tel­män ko­koi­set asi­at sot­keu­tu­vat kes­ke­nään koko ajan. Me­dia-ava­ruus täyt­tyy li­han vas­tus­ta­jis­ta ja puo­lus­ta­jis­ta, kun maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen Suo­mes­sa vaa­tii sa­mal­la mit­ta­via uu­dis­tuk­sia ja ra­joi­tuk­sia tur­ve­mai­den vil­je­lyyn. Ku­lut­ta­jia ke­ho­te­taan va­lit­se­maan il­mas­to­ys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta, kun il­mas­to­vai­ku­tus­ten kan­nal­ta mer­kit­tä­väm­pää oli­si ym­mär­tää ruo­ka­va­li­oi­den ko­ko­nai­suut­ta. Vil­je­li­jät tur­hau­tu­vat maa­ta­lous­tuki­po­li­tii­kan ris­ti­rii­tai­siin ta­voit­tei­siin.

Ruokailutottumukset moralisoinnin kohteena

Ym­pä­ris­tö­tut­ki­jat pu­hu­vat täl­lai­sis­ta on­gel­mis­ta vi­he­li­äi­si­nä on­gel­mi­na. Ne ei­vät tun­nu talt­tu­van lain­kaan. Ruo­ka­jär­jes­tel­män koh­dal­la on­gel­mia syn­tyy koko ajan li­sää, ja ne sot­keu­tu­vat yh­teen yhä tii­viim­min.

Kun vil­je­ly­tek­ni­set muu­tok­set tuo­tan­nos­sa ei­vät enää rii­tä il­mas­to­ky­sy­mys­ten rat­kai­se­mi­sek­si, ih­mis­ten ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set nou­se­vat mo­ra­li­soin­nin koh­teek­si. Sa­mal­la tuot­ta­jien pit­kän aika­vä­lin in­ves­toin­nit mai­don- ja li­han­tuo­tan­toon jou­tu­vat ky­seen­a­lais­te­tuik­si, vaik­ka val­tio on nii­tä po­li­tii­kal­laan ak­tii­vi­ses­ti tu­ke­nut. Mai­don ku­lu­tuk­sen vä­hen­tä­mi­nen il­mas­to­syis­tä nos­taa myös ra­vit­se­mus­ky­sy­myk­set uu­del­leen tar­kas­tel­ta­vak­si: mi­ten taa­taan, että eri vä­es­tö­ryh­mät saa­vat mai­dos­ta saa­dut ra­vin­to­ai­neet muu­al­ta?

Ruokamurros vaatii vaihtoehtoisia ratkaisuja

Vi­he­li­äi­siin on­gel­miin ei ole ole­mas­sa mus­ta­val­koi­sia rat­kai­su­ja. Tär­ke­äm­pää on et­siä eri­lai­sia, vaih­to­eh­toi­sia rat­kai­su­ja, jot­ka so­vel­tu­vat eri ti­lan­tei­siin. Val­ti­o­neu­vos­ton tut­ki­mus- ja sel­vi­tys­toi­min­nan ra­hoit­ta­mas­sa Ruo­ka­mi­ni­mi-hank­kees­sa ar­vi­oim­me, että Suo­mes­sa ruo­ka­va­li­o­muu­tos, li­han ku­lu­tuk­sen vä­hen­tä­mi­nen ja pel­to­jen hii­li­va­ran­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen ovat kaik­ki te­hok­kai­ta ta­po­ja vä­hen­tää ruu­an ku­lu­tuk­ses­ta ja tuo­tan­nos­ta ai­heu­tu­via il­mas­to­pääs­tö­jä.

Tar­vit­sem­me kui­ten­kin li­sää tut­ki­mus­ta sii­tä mi­ten eri­lais­ten pääs­tö­vä­hen­nys­toi­mien eko­lo­gi­set, ta­lou­del­li­set ja ra­vit­se­muk­sel­li­set vai­ku­tuk­set ja­kau­tu­vat eri tuo­tan­non­a­lo­jen, -alu­ei­den ja so­si­aa­lis­ten ryh­mien vä­lil­lä. Tär­ke­ää on myös li­sä­tä ym­mär­rys­tä sii­tä, mi­ten eri­lai­set haa­voit­tu­vat ryh­mät voi­daan huo­mi­oi­da ruo­ka­mur­rok­ses­sa.

Täl­lä ta­voin voim­me et­siä oi­keu­den­mu­kai­sia rat­kai­su­ja ruo­ka­jär­jes­tel­män vi­he­li­äi­siin on­gel­miin. Sa­mal­la par­haim­mil­laan avar­ram­me ta­paa, jol­la ruu­an il­mas­to­ky­sy­myk­siä kä­si­tel­lään. Voim­me al­kaa taas näh­dä met­sän puil­ta ja aloit­taa kes­kus­te­lun sii­tä, mil­lais­ta vil­je­lyä ja syö­mis­tä voim­me ja ha­lu­am­me il­mas­ton­muu­tok­sen Suo­mes­sa har­joit­taa.

Kir­joit­ta­ja:

Eri­kois­tut­ki­ja, do­sent­ti Min­na Kal­jo­nen toi­mii juu­ri aloit­ta­neen ”Rei­lu Ruo­ka­mur­ros” –hank­keen (www.just­food.fi) joh­ta­ja­na Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­ses­sa. Han­ket­ta ra­hoit­taa Suo­men Aka­te­mi­an Stra­te­gi­sen tut­ki­muk­sen neu­vos­to.

Ruo­ka näyt­täy­tyy il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa yhä use­am­min mus­ta­na tai val­koi­se­na. Isot ja pie­net, yk­si­lön ja jär­jes­tel­män ko­koi­set asi­at sot­keu­tu­vat kes­kus­te­lus­sa kes­ke­nään koko ajan, sa­noo eri­kois­tut­ki­ja Min­na Kal­jo­nen Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­ses­ta. Ku­vaa­ja: Mar­ko Mä­ki­nen

Ra­vit­se­mus­kat­saus 4-201918.12.2019