Ikääntyneiden ravitsemusta ja suunterveyttä kohennettiin moniammatillisella yhteistyöllä

Ma­sen­nus­oi­rei­lu ja hei­ken­ty­nyt kog­ni­tio oli­vat yh­tey­des­sä va­jaa­ra­vit­se­mus­ris­kiin ja va­jaa­ra­vit­se­muk­seen Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Nu­tOr­Med-tut­ki­muk­ses­sa. Hät­käh­dyt­tä­vin tut­ki­mus­löy­dös oli tut­kit­tu­jen ikä­ih­mis­ten huo­no ra­vit­se­mus­tila. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neis­ta 267 ikään­ty­nees­tä hyvä ra­vit­se­mus­tila oli vain 16 pro­sen­til­la.

Ylei­sin on­gel­ma va­jaa­ra­vit­se­mus­ris­kis­sä ole­vil­la ikään­ty­neil­lä oli ate­ri­oi­den vä­häi­nen mää­rä. Mo­net hei­kos­sa ra­vit­se­mus­ti­las­sa ole­vat ei­vät syö­neet lain­kaan väli­pa­lo­ja, ku­ten ilta­päi­vän väli­pa­laa tai ilta­pa­laa. Useim­mat söi­vät yh­den läm­pi­män ate­ri­an eli lou­naan, mut­ta ei­vät päi­väl­lis­tä.

Tut­ki­mus­ryh­mään kuu­lu­vil­le, va­jaa­ra­vit­se­mus­ris­kis­sä ole­vil­le tai va­jaa­ravi­tuil­le ikään­ty­neil­le laa­dit­tiin yk­si­löl­li­nen ra­vit­se­mus­hoi­to-oh­jel­ma, jos­sa oh­jat­tiin li­sää­mään ruo­ka­va­lio ener­gia- ja pro­te­ii­ni­mää­rää lisä­a­te­ri­oi­den sekä ener­gia- ja pro­te­ii­ni­pi­tois­ten ruo­kien ja väli­pa­lo­jen avul­la.

Ra­vit­se­mus­neu­von­ta tuot­ti hy­viä tu­lok­sia.  MNA-as­tei­kol­la mi­tat­tu ra­vit­se­mus­tila ko­he­ni tut­ki­mus­ryh­mäs­sä 2,3 pis­tet­tä, kun se ver­tai­lu­ryh­mäs­sä las­ki 0,2 pis­tet­tä. Myös plas­man al­bu­mii­ni­pi­toi­suus nou­si in­ter­ven­ti­o­ryh­mäs­sä (1,5 g/l).

Suuhygieniassa havaittiin puutteita

Suu­hy­gie­nis­ti teki kai­kil­le tut­kit­ta­vil­le suun klii­ni­sen tar­kas­tuk­sen ja sel­vit­ti haas­tat­te­le­mal­la suun oma­hoi­toa. Omia ham­pai­ta oli 56 pro­sen­til­la tut­ki­tuis­ta. Ham­paal­li­sil­la oli suus­sa kes­ki­mää­rin 15 omaa ham­mas­ta. Pu­ren­nal­li­ses­ti riit­tä­vä­nä tai toi­mi­va­na pi­de­tään ham­pais­toa, jos­sa on 20 omaa ham­mas­ta. Hei­tä oli ham­paal­li­sis­ta kol­man­nes ja kai­kis­ta tut­ki­tuis­ta vii­den­nes. Irto­pro­tee­sit oli­vat ylei­siä. Koko­pro­tee­sit oli 43 pro­sen­til­la ja osa­pro­tee­sit yli nel­jäs­o­sal­la kai­kis­ta tut­ki­tuis­ta.

Suu­hy­gie­nia oli puut­teel­lis­ta. Sitä oli tar­peen pa­ran­taa kai­kil­la tut­ki­tuil­la, joil­la oli omia ham­pai­ta. Puo­let tut­ki­tuis­ta har­ja­si tut­ki­muk­sen alus­sa ham­paan­sa kah­des­ti päi­väs­sä. Säh­kö­ham­mas­har­jan käyt­tö oli har­vi­nais­ta, sitä käyt­ti vain noin vii­si pro­sent­tia tut­ki­tuis­ta.

In­ter­ven­ti­ot koh­dis­tui­vat yk­si­löl­li­sen tar­peen mu­kaan ham­pai­den ja pro­tee­sien puh­dis­ta­mi­sen te­hos­ta­mi­seen sekä kui­van suun on­gel­mien lie­vit­tä­mi­seen kos­tut­ta­mal­la suu­ta ve­del­lä tai ruo­ka­öl­jyl­lä. Syl­jen eri­tyk­sen sti­mu­loi­mi­sek­si neu­vot­tiin ksy­li­to­li­tuot­tei­den käyt­töä sekä kui­van suun hoi­toon tar­koi­tet­tu­jen, ap­tee­kis­ta saa­ta­vien tuot­tei­den käyt­töä yk­si­löl­li­sin pe­rus­tein.

Kuiva suu oli yleinen oire

Tut­ki­muk­sen lo­pus­sa ham­paat ja pro­tee­sit oli­vat puh­taam­mat kuin tut­ki­muk­sen alus­sa, vaik­ka päi­vit­täi­set puh­dis­tus­tot­tu­muk­set pa­ra­ni­vat vain vä­hän. Plak­ki­ham­pai­den mää­rä vä­he­ni, mut­ta puo­let ham­pais­ta oli vie­lä­kin plak­ki­ham­pai­ta.

Ver­tai­lu­ryh­mäs­sä kak­si ker­taa päi­väs­sä har­jaa­vien osuus pu­to­si 48 pro­sen­tis­ta 34 pro­sent­tiin. Tätä voi se­lit­tää mer­kit­tä­väs­ti hei­ken­ty­nyt toi­min­ta­kyky ja ter­veys jo puo­len vuo­den ai­ka­na.

Kui­van suun tun­te­mus oli yleis­tä. Sitä oli joko ajoit­tain tai jat­ku­vas­ti lä­hes 60 pro­sen­til­la tut­ki­tuis­ta. Kui­van suun oi­rei­siin liit­ty­vät usein käy­tös­sä ole­vat lääk­keet, niin täs­sä­kin tut­ki­muk­ses­sa. Tut­kit­ta­vil­la oli kes­ki­mää­rin 9 lää­ket­tä, yli puo­lel­la tut­ki­tuis­ta oli käy­tös­sään yli 10 lää­ket­tä. Eri­tyi­ses­ti jat­ku­vaan kui­van suun tun­tee­seen liit­tyi moni­lää­ki­tys (käy­tös­sä yli 10 lää­ket­tä), ma­sen­nus­oi­reet ja moni­sai­ras­ta­vuus.

Kui­van suun oi­rei­ta pys­tyt­tiin vä­hen­tä­mään yli 30 pro­sen­til­la tut­kit­ta­vis­ta in­ter­ven­ti­o­ryh­mäs­sä. Par­hai­ten täs­sä on­nis­tut­tiin niil­lä, jot­ka sai­vat neu­von­taa sekä kui­van suun oi­rei­siin että ra­vit­se­mus­ti­lan­teen kor­jaa­mi­seen.

Moniammatilliselle tuelle on tarvetta

Tut­ki­mus osoit­ti, että riit­tä­vän ra­vit­se­muk­sen ja suun puh­tau­den yllä­pito on haas­ta­vaa näin iäk­käil­lä ih­mi­sil­lä, jot­ka ovat sekä fyy­si­sel­tä että kog­ni­tii­vi­sel­ta toi­min­ta­ky­vyl­tään ja ter­vey­del­tään hei­ken­ty­nei­tä. Jat­ku­vaa tu­kea ja mo­ti­voin­tia tar­vi­taan moni­am­ma­til­li­ses­ti. Mi­kään am­mat­ti­ryh­mä ei on­nis­tu sii­nä yk­sin.

Suun­ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten tu­lee an­taa suun­hoi­toon sel­ke­ät oh­jeet. Oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen ja suun­hoi­dos­sa avus­ta­mi­nen ovat suu­rel­ta osin koti­hoi­don työn­te­ki­jöi­den vas­tuul­la. Tä­män­kin tut­ki­muk­sen osal­lis­tu­jis­ta lä­hes 70 pro­sent­tia asui yk­sin. Sik­si koti­hoi­don ja suun­ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten vä­lil­lä tar­vi­taan jat­ku­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja kou­lu­tuk­sel­lis­ta yh­teis­työ­tä.  Suun­puh­dis­tuk­sen tu­lee olla osa päi­vit­täi­siä hoi­to­ru­tii­ne­ja koti­hoi­don käyn­neil­lä.

Puolivuotinen interventio

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton moni­am­ma­til­li­ses­sa Nu­tOr­Med-tut­ki­muk­ses­sa (Nut­ri­ti­on, Oral He­alth and Me­di­ca­ti­on) tut­kit­tiin iäk­käi­den koti­hoi­don asi­ak­kai­den ra­vit­se­mus­ti­laa, suun ter­veyt­tä ja lää­ki­tys­tä puo­len vuo­den in­ter­ven­ti­os­sa.

Yk­si­löl­li­sen ra­vit­se­mus­hoi­don ja suun­hoi­toon liit­ty­vän ter­veys­neu­von­nan ta­voit­tee­na oli pa­ran­taa tut­kit­ta­vien ra­vit­se­mus­ti­laa ja suun ter­veyt­tä. Tut­ki­muk­sen tar­koi­tuk­se­na oli myös mo­ti­voi­da, kan­nus­taa ja an­taa tie­toa moni­am­ma­til­li­seen käy­tän­nön yh­teis­työ­hön.

Sa­tun­nais­o­tan­nal­la va­li­tut in­ter­ven­ti­o­ryh­mään kuu­lu­vat tut­kit­ta­vat oli­vat kuo­pi­o­lai­sia. He asui­vat ko­to­na ja sai­vat apua joko kun­nal­li­sen tai yk­si­tyi­sen koti­hoi­don pal­ve­lui­na. Ver­tai­lu­ryh­män tut­kit­ta­vat asui­vat Suo­nen­jo­el­la ja Ääne­kos­kel­la ja oli­vat myös koti­hoi­don pal­ve­lui­den pii­ris­sä. Kum­mas­sa­kin ryh­mäs­sä kes­ki-ikä oli 84—85 vuot­ta.

Ra­vit­se­mus­ti­lan ar­vi­oin­tiin käy­tet­tiin sekä va­li­doi­tua MNA-mit­ta­ria (Mini Nut­ri­o­nal As­sess­ment) että plas­man al­bu­mii­ni­ta­soa. In­ter­ven­ti­o­ryh­män tut­kit­ta­vien päi­vit­täis­tä ruo­kai­lua sel­vi­tet­tiin 24-tun­nin ruon­käyt­tö­haas­tat­te­lun avul­la.

In­ter­ven­ti­oi­ta to­teut­ti­vat ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti ja suu­hy­gie­nis­ti. Käy­tös­sä ole­vien lääk­kei­den ja re­kis­te­ri­tie­to­jen mu­kai­sen lää­ki­tyk­sen yh­te­ne­väi­syyt­tä ar­vi­oi pro­vii­so­ri. Tut­kit­ta­vat haas­ta­tel­tiin tut­ki­muk­sen alus­sa ja in­ter­ven­ti­on pää­tyt­tyä puo­len vuo­den ku­lut­tua. Jos tut­kit­ta­va ei itse pys­ty­nyt vas­taa­maan ky­sy­myk­siin esi­mer­kik­si muis­ti­sai­rau­den vuok­si, pai­kal­la ol­lut omai­nen tai hoi­ta­ja avus­ti vas­taa­mi­ses­sa.

Nu­tOr­Med-tut­ki­mus to­teu­tet­tiin Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa vuo­si­na 2013—2015 far­ma­si­an lai­tok­sen ja lää­ke­tie­teen lai­tok­sen yh­teis­työ­nä pro­fes­so­ri Sir­pa Har­ti­kai­sen, do­sent­ti Irma Ny­kä­sen ja FaT Miia Tii­ho­sen joh­dol­la.

Lue li­sää:

http://www.uef.fi/web/ger­ho/nu­tor­med1

Kir­joit­ta­ja:

HLT Kai­ja Ko­mu­lai­nen toi­mi tut­ki­mus­ryh­män jä­se­ne­nä Itä-Suo­men yli­o­pis­ton moni­am­ma­til­li­ses­sa Nu­tOr­Med-tut­ki­muk­ses­sa.

Toi­min­ta­ky­vyn hei­ke­tes­sä ikä­ih­mi­nen tar­vit­see apua suun puh­dis­tuk­ses­sa.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2020Ikään­ty­nei­den ra­vit­se­mus26.3.2020