SPRINTT-tutkimuksessa on tavoitteena liikuntakyvyttömyyden ehkäisy

Ikään­ty­nei­den mää­rä kas­vaa maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Kas­vun on ar­vi­oi­tu joh­ta­van ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lu­jen ky­syn­nän ja ku­lu­jen li­sään­ty­mi­seen.

Vä­es­tön ikään­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan suo­raan nos­ta ter­vey­den­huol­to­ku­lu­ja, jos ikään­ty­neet elä­vät vii­mei­set vuo­ten­sa ai­em­pia ikä­pol­via huo­mat­ta­vas­ti ter­veem­pi­nä. Hy­vän ikään­ty­mi­sen tu­ke­mi­nen ja edis­tä­mi­nen on­kin tär­ke­ää sekä yk­si­lön että yh­teis­kun­nan näkö­kul­mas­ta. Ter­veen ikään­ty­mi­sen tu­ke­mi­nen on in­nos­ta­nut tut­ki­maan ai­het­ta ja ke­hit­tä­mään mal­le­ja, joil­la voi­tai­siin kun­tout­taa ja eh­käis­tä fyy­si­sen toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mis­tä.

Fyy­si­sen toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen vai­kut­taa hai­tal­li­ses­ti ikä­ih­mi­sen ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin. Liik­ku­mis­ky­vyn me­ne­tys, li­sään­ty­nyt kaa­tu­mis­ris­ki, so­si­aa­li­nen syr­jäy­ty­mi­nen, elä­män­laa­dun heik­ke­ne­mi­nen, avun­tar­peen li­sään­ty­mi­nen ja lo­pul­ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoi­toon jou­tu­mi­nen ovat esi­merk­ke­jä toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­sen seu­rauk­sis­ta.

Hel­sin­gin yli­o­pis­to on mu­ka­na to­teut­ta­mas­sa eu­roop­pa­lais­ta SPRINTT-tut­ki­mus, joka sel­vit­tää en­sim­mäis­tä ker­taa laa­jas­ti, voi­ko sään­nöl­li­sel­lä lii­kun­nal­la ja ra­vit­se­mus­neu­von­nal­la eh­käis­tä lii­kun­nal­li­sia toi­min­nan­va­jei­ta ikään­ty­neil­lä, joil­la on ge­ras­te­ni­aa.

Hau­ras­tu­mi­nen eli ge­ras­te­nia on yleen­sä yli 70-vuo­ti­al­la esiin­ty­vä moni­u­lot­tei­nen oire­yh­ty­mä, jos­sa ikään­ty­neen fy­si­o­lo­gi­set re­ser­vit ovat pie­nen­ty­neet ja stres­sin­sie­to­kyky hei­ken­ty­nyt. Ge­ras­te­ni­al­le tun­nus­o­mai­sia piir­tei­tä ovat ta­ha­ton laih­tu­mi­nen, uu­pu­muk­sen tun­ne, vä­häi­nen fyy­si­nen ak­tii­vi­suus, hi­das­tu­nut kä­ve­ly­vauh­ti ja li­has­heik­kous.

Sar­ko­pe­ni­as­sa eli li­has­ka­dos­sa on pal­jon sa­mo­ja piir­tei­tä kuin ge­ras­te­ni­as­sa. Myös sar­ko­pe­nia ai­heut­taa toi­min­ta­ky­vyn me­ne­tys­tä, hei­ken­ty­nyt­tä elä­män­laa­tua ja li­sää kuol­lei­suut­ta. Sar­ko­pe­ni­aa voi­daan­kin pi­tää ge­ras­te­ni­an ke­hit­ty­mi­sen esi­as­tee­na.

Liikunta ja hyvä ravitsemus voivat hidastaa gerasteniaa

Lii­kun­ta ja hyvä ra­vit­se­mus ovat te­hok­kai­ta ge­ras­te­ni­an hi­das­ta­mi­ses­sa ja sen ete­ne­mi­sen py­säyt­tä­mi­ses­sä. On viit­tei­tä sii­tä, että ge­ras­te­nia on pro­ses­si, jos­sa myös pa­ra­ne­mis­vai­heet ovat mah­dol­li­sia.

SPRINTT-tut­ki­muk­sen idea pe­rus­tuu ame­rik­ka­lai­seen LIFE-tut­ki­muk­seen, jos­sa käih­mi­set osal­lis­tui­vat joko ak­tii­vi­seen lii­kun­ta­ryh­mään tai ter­veys­lu­en­noil­le 2,6 vuo­den ajan. Lii­kun­ta­ryh­miin osal­lis­tu­neil­la tut­kit­ta­vil­la liik­ku­mis­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen vä­he­ni 18 pro­sent­tia ter­veys­lu­en­noil­la käy­nei­siin ver­rat­tu­na.

Sa­tun­nais­tet­tuun ja kont­rol­loi­tuun SPRINTT-tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 11 Eu­roo­pan maas­sa yh­teen­sä 1517 ko­to­na asu­vaa ikään­ty­nyt­tä, jot­ka oli­vat täyt­tä­neet 70 vuot­ta tut­ki­muk­sen al­ka­es­sa. Suo­mes­sa oli mu­ka­na 142 tut­kit­ta­vaa. Heil­lä oli ko­hon­nut ris­ki lii­kun­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­seen tai me­ne­tyk­seen ja hei­dän kat­sot­tiin to­den­nä­köi­ses­ti hyö­ty­vän tut­ki­muk­ses­ta. Tut­kit­ta­vik­si va­lit­tiin yli 70-vuo­ti­ai­ta, kos­ka sii­nä iäs­sä ris­ki liik­ku­mis­ky­vyn heik­ke­ne­mi­sel­le kas­vaa.

SPRINTT-tut­ki­muk­ses­sa ver­ra­taan in­ter­ven­ti­o­ryh­män lii­kun­ta- ja ra­vit­se­mus­oh­jauk­sen sekä ver­rok­ki­ryh­män lu­en­to­ta­paa­mis­ten vai­ku­tus­ta liik­ku­mis­ky­kyyn. Liik­ku­mis­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen mää­ri­tel­lään ky­vyt­tö­myy­del­lä suo­rit­taa 400 met­rin kä­ve­ly­tes­ti 15 mi­nuu­tis­sa il­man rol­laat­to­ria tai toi­sen ih­mi­sen apua.

Mui­ta tut­ki­muk­ses­sa seu­rat­ta­via asi­oi­ta ovat ke­hon­koos­tu­mus, li­has­mas­sa ja -voi­ma, kaa­tu­mi­set ja niis­tä joh­tu­vat louk­kaan­tu­mi­set, päi­vit­täi­sis­tä toi­min­nois­ta suo­riu­tu­mi­nen, ra­vit­se­mus­tila, pro­te­ii­nin ja ener­gi­an saan­ti, mie­li­ala, ter­veys­pal­ve­lu­jen käyt­tö, elä­män­laa­tu, kus­tan­nus­te­hok­kuus ja kuol­lei­suus.

Pyrkimys riittävään ravitsemukseen

Sekä va­jaa­ra­vit­se­mus että li­ha­vuus voi­vat edis­tää ge­ras­te­ni­an ke­hit­ty­mis­tä ikään­ty­neil­lä. Ta­ha­ton laih­tu­mi­nen, ruo­ka­va­li­on huo­no laa­tu ja heik­ko ra­vit­se­mus­tila li­sää­vät ge­ras­te­ni­an ris­kiä. Ge­ras­te­nia on yh­tey­des­sä eten­kin riit­tä­mät­tö­mään ener­gi­an, pro­te­ii­nin ja D-vi­ta­mii­nin saan­tiin sekä use­an vi­ta­mii­nin sa­man­ai­kai­seen puu­tok­seen.

Ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio taas on yh­tey­des­sä pie­nem­pään ge­ras­te­ni­an ris­kiin. Ikään­ty­nei­den riit­tä­vä pro­te­ii­nin saan­ti on tär­ke­ää ke­hon puo­lus­tus­ky­vyl­le, li­has­mas­san yllä­pi­tä­mi­sel­le ja li­has­ka­don eh­käi­syl­le. Tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, että suu­ri osa eten­kin van­him­mis­ta ja heik­ko­kun­toi­sis­ta ikään­ty­neis­tä saa suo­si­tel­tua vä­hem­män pro­te­ii­nia. Näis­tä syis­tä ra­vit­se­mus otet­tiin mu­kaan SPRINTT-tut­ki­muk­seen te­hos­ta­maan lii­kun­ta­in­ter­ven­ti­on vai­ku­tuk­sia.

SPRINTT-tut­ki­muk­sen pai­no­pis­teet tut­kit­ta­vien ra­vit­se­muk­ses­sa oli­vat riit­tä­vä ener­gi­an ja pro­te­ii­nin saan­ti, tar­pee­seen näh­den riit­tä­vä mui­den ra­vin­to­ai­nei­den saan­ti ja ruo­ka­va­li­on hyvä laa­tu. Tut­ki­muk­ses­sa py­rit­tiin yk­si­löl­li­ses­ti päi­vän koko­nais­e­ner­gi­an saan­tiin, joka oli 25-30 kcal/ke­hon pai­no­kilo/vrk, ja pro­te­ii­nin osal­ta vä­hin­tään 1,0-1,2 g/ke­hon pai­no­kilo/vrk. Suo­mes­sa so­vel­let­tiin pro­te­ii­nin saan­nis­sa suo­ma­lais­ta ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ta, joka on ikään­ty­neil­le 1,2-1,4 g/ke­hon pai­no­kilo/vrk. D-vi­ta­mii­ni­li­sää suo­si­tel­tiin tut­kit­ta­vil­le, joi­den ve­ren D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suus osoit­tau­tui al­hai­sek­si veri­ko­kei­den pe­rus­teel­la. Tut­ki­muk­ses­sa D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suu­den mi­ni­mi­ta­voi­te­taso oli 75 nmol/L.

Tut­ki­muk­sen ra­vit­se­mus­ta­voit­teet so­vi­tet­tiin osal­lis­tu­jan hen­ki­lö­koh­tai­siin tar­pei­siin. Huo­mi­oon otet­tiin mah­dol­li­nen li­ha­vuus, pai­non pu­to­a­mi­nen ja sai­rau­det, ku­ten di­a­be­tes, sy­dän- ja veri­suo­ni­sai­rau­det tai va­ka­va mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta ja li­säk­si mah­dol­li­set eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot. Tar­vit­ta­es­sa tut­kit­ta­vil­le voi­tiin suo­si­tel­la lisä­ra­vin­tei­ta.

Jo­kai­ses­sa tut­ki­mus­kes­kuk­ses­sa ra­vit­se­mus­a­si­an­tun­ti­ja oh­jeis­ti tut­kit­ta­via täyt­tä­mään kol­men päi­vän ruo­ka­päi­vä­kir­jan. Ruo­ka­päi­vä­kir­jat ke­rät­tiin aina, kun ra­vit­se­muk­ses­ta vas­taa­va työn­te­ki­jä kat­soi sen tar­peel­li­sek­si, ja en­nen neu­von­ta­käyn­tiä. Ruo­ka­päi­vä­kir­jo­jen, ra­vit­se­mus­ti­lan ar­vi­oin­nin, veri­ko­kei­den tu­los­ten ja mui­den ke­rät­ty­jen tie­to­jen avul­la to­teu­tet­tiin hen­ki­lö­koh­tais­ta ra­vit­se­mus­neu­von­taa.

Liikunnan tavoitteena nousujohteisuus

SPRINTT -lii­kun­ta­ryh­mät ko­koon­tui­vat kak­si ker­taa vii­kos­sa. Har­joit­te­lun ta­voit­tee­na oli, että se ete­ni nou­su­joh­tei­ses­ti.  Jo­kai­seen har­joi­tus­ker­taan si­säl­tyi läm­mit­te­ly, har­joit­te­lu­o­suus ja jääh­dyt­te­ly.

Osal­lis­tu­jia oh­jeis­tet­tiin en­sin kä­ve­le­mään ke­vy­es­ti läm­mi­tel­len vii­si mi­nuut­tia ja tä­män jäl­keen 10 mi­nuut­tia te­ho­kas­ta kä­ve­ly­vauh­tia. Kä­ve­lyn jäl­keen osal­lis­tu­jat te­ki­vät ala­raa­jo­jen li­has­voi­ma­har­joi­tuk­sia 1-2 ki­lon nilk­ka­pai­no­jen kans­sa. Har­joit­te­lun lo­puk­si teh­tiin ve­nyt­te­ly­jä ja tasa­pai­no­har­joi­tuk­sia.

Li­säk­si lii­kun­ta­ryh­mä­läi­set te­ki­vät ko­to­na päi­vit­täin sa­mo­ja tasa­pai­no­har­joi­tuk­sia ja ker­ran vii­kos­sa li­has­kun­to­har­joi­tuk­sia. Tut­kit­ta­via roh­kais­tiin li­sää­mään arki­liik­ku­mis­ta ja jat­ka­maan mah­dol­li­sia ai­kai­sem­pia lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia.

Tulokset julkaistaan tänä vuonna

SPRINTT- tut­ki­muk­ses­sa ote­taan huo­mi­oon sekä ra­vit­se­mus että lii­kun­ta. Vain toi­nen näis­tä ei luul­ta­vas­ti oli­si riit­tä­vän te­ho­kas edis­tä­mään toi­min­ta­ky­kyä pit­käl­lä ole­vas­ta li­has­ka­dos­ta ja ge­ras­te­ni­as­ta kär­si­vil­lä ikään­ty­neil­lä. Kos­ka tut­ki­mus si­säl­tää hel­pos­ti to­teu­tet­ta­vaa lii­kun­taa, tu­lok­set on help­po vie­dä käy­tän­töön ikään­ty­väl­le vä­es­töl­le. Tut­ki­muk­sen pää­tu­lok­set jul­kais­taan tä­män vuo­den ai­ka­na.

SPRINTT-tut­ki­mus­ta to­teu­tet­tiin kaik­ki­aan 11 maas­sa, yh­teen­sä 16 eri tut­ki­mus­kes­kuk­ses­sa. Suo­men li­säk­si mu­ka­na ovat Ita­lia, Es­pan­ja, Iso-Bri­tan­nia, Sak­sa, Rans­ka, Hol­lan­ti, Itä­val­ta Tshek­ki, Puo­la ja Is­lan­ti. Tut­ki­mus­ta koor­di­noi Cat­ho­lic Uni­ver­si­ty of the Sac­red He­art Roo­mas­sa.

Kir­joit­ta­ja:

FT, do­sent­ti Satu Jyvä­kor­pi on ra­vit­se­mus­tie­tei­li­jä, joka työs­ken­te­lee toh­to­ri­tut­ki­ja­na Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa.

Lii­kun­ta aut­taa yllä­pi­tä­mään ikään­ty­neen toi­min­ta­ky­kyä. Kuva: Pi­xa­bay.

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2020Ikään­ty­nei­den ra­vit­se­mus26.3.2020