Ravitsemuskatsaus 1/2020

Ra­vit­se­mus­kat­saus on leh­ti ra­vit­se­muk­sen, ope­tuk­sen ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le. Sii­tä il­mes­tyy tänä ke­vää­nä kak­si nu­me­roa. Leh­den di­gi­taa­li­nen ver­si­on on tuo­tet­tu Mo­bie Oy:n Mo­bie Zine -jär­jes­tel­mäl­lä.

Jul­kai­si­ja: Mai­to ja Ter­veys ry

Toi­mi­tus­kun­ta:

Pää­toi­mit­ta­ja: ETM, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka

Toi­mi­tus­sih­tee­ri: ETM Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen, Vies­tin­tä Nut­ri­me­dia

Toi­mi­tuk­sen osoi­te: Mai­to ja Ter­veys ry PL 115, 00241 Hel­sin­ki, info@mai­to­ja­ter­veys.fi

Kan­nen kuva: ”Mai­toa kai­ken ikää, mai­to osa­na ikään­ty­neen tasa­pai­nois­ta ruo­ka­va­li­o­ta ja ter­veyt­tä” oli Mai­to ja Ter­veys ry:n kam­pan­ja vuon­na 2011, joka to­teu­tet­tiin maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön tu­el­la.

Kun leh­den si­säl­töä lai­na­taan, läh­de on mai­nit­ta­va.

ISSN 2242-9581 (Verk­ko­jul­kai­su)

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2020Ikään­ty­nei­den ra­vit­se­mus26.3.2020