Ikääntyneiden ruokasuosituksen tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn ylläpito

Ikään­ty­neet suo­ma­lai­set ovat saa­neet uu­den ruo­ka­suo­si­tuk­sen. Vi­reyt­tä se­ni­o­ri­vuo­siin -ruo­ka­suo­si­tus opas­taa ter­veyt­tä edis­tä­vän ja toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vän ruo­kai­lun to­teu­tuk­seen elä­ke­iän lä­hes­ty­es­sä ja elä­ke­i­äs­sä. Hyvä toi­min­ta­kyky aut­taa naut­ti­maan elä­ke­vuo­sis­ta hyvä­kun­toi­se­na.

Ikään­ty­nei­den ruo­ka­suo­si­tus on Val­ti­on ra­vit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­nan ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen jul­kai­se­ma val­ta­kun­nal­li­nen laa­tu­suo­si­tus. Se mää­rit­tää, mi­ten jär­jes­te­tään laa­duk­kaat ruo­ka­pal­ve­lut, jot­ka poh­jau­tu­vat iäk­käi­den tar­pei­siin ja edis­tä­vät yh­des­sä syö­mis­tä.

Ikään­ty­nei­den ruo­ka­va­li­on pe­rus­ta­na on kan­sal­li­sis­sa ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sis­sa mää­ri­tel­ty moni­puo­li­nen ja mais­tu­va, ter­veyt­tä ja kes­tä­vyyt­tä edis­tä­vä ruo­ka­va­lio. Se si­säl­tää run­saas­ti kas­vik­sia, he­del­miä, mar­jo­ja ja täys­jyvä­vil­ja­val­mis­tei­ta sekä riit­tä­väs­ti peh­me­ää ras­vaa, mai­to­val­mis­tei­ta, ka­laa, sii­pi­kar­jaa, li­haa, ka­nan­mu­naa tai kas­vi­pro­te­ii­nin läh­tei­tä, ku­ten pal­ko­kas­ve­ja.

Riittävästi proteiinia

Ener­gi­an saan­nin tu­lee olla tasa­pai­nos­sa ku­lu­tuk­sen kans­sa. Koko päi­vän ener­gi­as­ta 45–60 pro­sent­tia tu­li­si olla pe­räi­sin hii­li­hyd­raa­teis­ta, 25–40 pro­sent­tia ras­vois­ta ja 15–20 pro­sent­tia pro­te­ii­nis­ta. Ra­vin­to­kui­dun päi­vit­täi­nen saan­ti­suo­si­tus on nai­sil­la vä­hin­tään 25 gram­maa ja mie­hil­lä vä­hin­tään 35 gram­maa.

Yli 65-vuo­ti­ail­le suo­si­tel­ta­va pro­te­ii­nin saan­ti on 1,2–1,4 g/pai­no­kilo/vrk, eli noin 55–90 gram­maa vuo­ro­kau­des­sa. Pro­te­ii­ni­pi­toi­sia ruo­kia oli­si hyvä syö­dä päi­vän kai­kil­la ate­ri­oil­la, pää­a­te­ri­oi­den li­säk­si myös väli­pa­loil­la. Ruu­as­ta saa­ta­vien ras­vo­jen tu­li­si suu­rim­mak­si osak­si olla peh­mei­tä, tyy­dyt­ty­mät­tö­miä ras­vo­ja. Ko­vien ras­vo­jen osuus sai­si olla alle 1/3 koko­nais­ras­van saan­nis­ta.

– On tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ikään­ty­nei­den riit­tä­vään pro­te­ii­nin saan­tiin, mut­ta myös ras­van laa­tuun. Vält­tä­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen saan­ti jää ikään­ty­neil­lä hel­pos­ti lii­an niu­kak­si. Riit­tä­väl­lä ras­van mää­räl­lä ja laa­dul­la on mer­ki­tys­tä myös sar­ko­pe­ni­an eli li­has­ka­don eh­käi­sys­sä ja hoi­dos­sa, sa­noo suo­si­tus­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, ra­vit­se­mus­te­ra­pi­an pro­fes­so­ri Ur­su­la Schwab Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta.

Moni­puo­li­nen lau­tas­mal­lin mu­kai­nen ate­ria si­säl­tää pää­ruu­an li­säk­si lei­vän ja le­vit­teen, sa­laa­tin kas­tik­kei­neen, ruo­ka­juo­man ja jäl­ki­ruu­an. Kuva: Pet­te­ri Hau­ta­maa

Toimintakyky vaikuttaa ravitsemuksen tarpeisiin

Ikään­ty­neen toi­min­ta­kyky vai­kut­taa ra­vit­se­muk­sen tar­pei­siin. Hyvä­kun­toi­sil­le, ko­to­na asu­vil­le ikään­ty­neil­le so­pi­vat sa­mat ruo­kai­lua kos­ke­vat suo­si­tuk­set kuin muil­le­kin ai­kui­sil­le. Hy­väs­tä ra­vit­se­muk­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen edis­tää toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mis­tä ja ko­to­na pär­jää­mis­tä.

Sai­rau­det aset­ta­vat ruu­al­le ja ruo­kai­lun to­teu­tuk­sel­le eri­tyis­vaa­ti­muk­sia. Osa koti­hoi­don asi­ak­kais­ta pys­tyy val­mis­ta­maan ruo­kan­sa itse, osa on ate­ri­a­pal­ve­lui­den va­ras­sa. Hei­kos­sa kun­nos­sa ole­vat koti­hoi­don asi­ak­kaat tar­vit­se­vat usein tu­kea ate­ri­oi­den koos­ta­mi­ses­sa ja ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­dos­sa ole­vat myös ruo­kai­lus­sa. Suo­si­tuk­ses­sa mää­ri­te­tään, mitä hy­vään koti­a­te­ri­a­pal­ve­luun kuu­luu ja mi­ten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don ja pal­ve­lu­a­su­mi­sen ruo­kai­lut jär­jes­te­tään laa­duk­kaas­ti.

Ravitsemustilaa pitää seurata säännöllisesti

Vi­reyt­tä se­ni­o­ri­vuo­siin –suo­si­tus oh­jaa ikään­ty­neen ra­vit­se­mus­ti­lan sään­nöl­li­seen seu­ran­taan. Hyvä ra­vit­se­mus­tila aut­taa yllä­pi­tä­mään hy­vää toi­min­ta­ky­kyä ja elä­män­laa­tua. Va­jaa­ra­vit­se­muk­sen ris­ki ja ra­vit­se­mus­ti­lan hei­ken­ty­mi­nen on tär­ke­ää tun­nis­taa ajois­sa. Hei­ken­ty­nyt ra­vit­se­mus­tila li­sää sai­ras­ta­vuut­ta, pal­ve­lu­jen ja hoi­don tar­vet­ta, mut­ta myös en­nen­ai­kais­ta kuol­lei­suut­ta.

– Jos ikään­ty­neen ra­vit­se­mus­tila on huo­no, hä­nen toi­min­ta­ky­kyn­sä voi hei­ken­tyä hy­vin­kin no­pe­as­ti. Ra­vit­se­mus­ti­lan kor­jaa­mi­nen on hel­pom­paa kuin va­jaa­ra­vit­se­muk­sen hoi­ta­mi­nen. Vai­ke­ak­si pääs­syt va­jaa­ra­vit­se­mus on han­ka­las­ti hoi­det­ta­vis­sa, eikä toi­min­ta­ky­kyä vält­tä­mät­tä saa­da enää ko­ko­naan pa­lau­tu­maan, Schwab pai­not­taa.

Sään­nöl­li­nen pai­non seu­ran­ta on suo­si­tuk­sen mu­kaan yk­sin­ker­tai­sin tapa ikään­ty­neen ra­vit­se­mus­ti­lan seu­raa­mi­seen. Pun­ta­ril­la tu­li­si käy­dä vä­hin­tään ker­ran kuu­kau­des­sa. Pai­non­vaih­te­lut ja ta­ha­ton laih­tu­mi­nen ovat merk­ke­jä hy­vän ra­vit­se­mus­ti­lan vaa­ran­tu­mi­ses­ta.

Hoi­van pii­ris­sä ole­van ikään­ty­neen ra­vit­se­mus­ti­laa ar­vi­oi­daan li­säk­si sään­nöl­li­ses­ti MNA-tes­tin avul­la. MNA (Mini Nut­ri­ti­o­nal As­sess­ment) on ra­vit­se­mus­ti­lan ar­vi­oin­tiin tar­koi­tet­tu ky­sy­mys­sar­ja, jota voi­daan käyt­tää ikään­ty­nei­den vir­he- ja va­jaa­ra­vit­se­mus­ris­kin tun­nis­ta­mi­seen. To­det­tu va­jaa­ra­vit­se­mus tai sen ris­ki vaa­tii useim­mi­ten ta­val­lis­ta suu­rem­paa ener­gi­an ja pro­te­ii­nin saan­tia.

Ruoka on merkittävä mielihyvän lähde

Uu­dis­tu­nut ikään­ty­nei­den ruo­ka­suo­si­tus kiin­nit­tää huo­mi­o­ta myös yh­des­sä syö­mi­seen ja kan­nus­taa li­sää­mään ruo­ka­het­kien so­si­aa­li­suut­ta mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Ruo­ka on ikään­ty­neil­le mer­kit­tä­vä mie­li­hy­vän läh­de, ja ruo­ka­het­ket odo­tet­tu­ja päi­vän koho­koh­tia. Ate­ri­a­pal­ve­luis­sa kan­nus­te­taan huo­mi­oi­maan ikään­ty­nei­den yk­si­löl­li­set tar­peet, mie­li­ruu­at ja mie­lui­sat ate­ri­aa täy­den­tä­vät tuot­teet.

– So­si­aa­li­set ruo­ka­het­ket ovat par­hai­ta ruo­ka­het­kiä, kos­ka ruo­ka yleen­sä sil­loin mais­tuu pa­rem­min, Schwab sa­noo.

Va­li­koi­ma koti­pal­ve­lu­a­te­ri­oi­ta an­nos­pak­kauk­sis­saan. Kuva: Pet­te­ri Hau­ta­maa

Edellinen suositus vuodelta 2010

Vi­reyt­tä se­ni­o­ri­vuo­siin -ruo­ka­suo­si­tuk­sen laa­ti­mi­ses­ta on vas­tan­nut Val­ti­on ra­vit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­nan ni­me­ä­mä asi­an­tun­ti­ja­työ­ryh­mä. Uusi suo­si­tus kor­vaa vuon­na 2010 jul­kais­tun ikään­ty­nei­den ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sen.

Suo­si­tus on tar­koi­tet­tu ikään­ty­nei­den ruo­kai­lus­ta ja ra­vit­se­mus­hoi­dos­ta vas­taa­vil­le toi­mi­joil­le jul­ki­sis­sa ja yk­si­tyi­sis­sä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa, koti­pal­ve­lus­sa, hoi­to-, hoi­va- ja kun­tou­tus­yk­si­köis­sä ja pal­ve­lu­a­su­mi­ses­sa. Sitä voi­vat li­säk­si hyö­dyn­tää pal­ve­lu­jen kil­pai­lut­ta­jat ja päät­tä­jät sekä alan opis­ke­li­jat. Myös ikään­ty­neet itse saa­vat suo­si­tuk­ses­ta tie­toa hy­väs­tä ra­vit­se­muk­ses­ta huo­leh­ti­mi­seen.

Lue li­sää:

Vi­reyt­tä se­ni­o­ri­vuo­siin – ikään­ty­nei­den ruo­ka­suo­si­tus

Kir­joit­ta­ja:

ETM Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen on toi­mit­ta­ja ja vies­tin­tä­y­rit­tä­jä, joka kir­joit­taa työk­seen ra­vit­se­muk­ses­ta ja ter­vey­des­tä.

Kan­si­kuva suo­si­tuk­ses­ta. Kuva: VRN

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2020Ikään­ty­nei­den ra­vit­se­mus26.3.2020