Käypä hoito –suositus tukee lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa elämänkaaren kaikissa vaiheissa

Uu­dis­te­tus­sa li­ha­vuu­den Käy­pä hoi­to -suo­si­tuk­ses­sa las­ten ja ai­kuis­ten hoi­to­suo­si­tuk­set on yh­dis­tet­ty ja ajan­mu­kais­tet­tu. Suo­si­tuk­sen ta­voit­tee­na on eh­käis­tä li­ha­vuut­ta, edis­tää sen tun­nis­ta­mis­ta, tu­kea pai­non­hal­lin­taa, eh­käis­tä ja hoi­taa li­ha­vuu­den ai­heut­ta­mia sai­rauk­sia sekä pa­ran­taa toi­min­ta- ja työ­ky­kyä ja elä­män­laa­tua elä­män­kaa­ren kai­kis­sa vai­heis­sa. Suo­si­tus ko­ros­taa po­ti­laan ja per­heen omien, yk­si­löl­lis­ten odo­tus­ten, tar­pei­den ja mah­dol­li­suuk­sien huo­mi­oi­mis­ta. Kos­ka li­ha­vuu­teen vai­kut­ta­vat mo­net te­ki­jät, myös hoi­to­vaih­to­eh­to­ja tu­li­si olla mo­nia. Hoi­don moni­am­ma­til­li­nen suun­nit­te­lu ja to­teu­tus ovat sik­si tär­kei­tä.

Ensisijassa elintapahoitoa

Pää­osa li­ha­vuu­den hoi­dos­ta to­teu­te­taan pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa. Vai­ke­aa li­ha­vuut­ta voi­daan hoi­taa myös eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa, jos pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa to­teu­tet­tu hoi­to ei ole tuot­ta­nut toi­vot­tua tu­los­ta. Li­ha­vuut­ta hoi­ta­vil­la tu­lee olla pe­rus­tie­tä­mys li­ha­vuu­den hoi­dos­ta, oh­jaus­o­saa­mis­ta ja myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen li­ha­vuut­ta sai­ras­ta­viin. Moni­am­ma­til­lis­ten hoi­to-oh­jel­mien ja hoi­to­ket­ju­jen luo­mi­sen li­säk­si tar­vi­taan hen­ki­lö­kun­nan jat­ku­vaa kou­lut­ta­mis­ta ja pai­non­hal­lin­ta­ryh­mien jär­jes­tä­mis­tä.

Li­ha­vuu­den ensi­si­jai­nen hoi­to­muo­to on elin­tapa­hoi­to, jos­sa huo­mi­oi­daan ruo­ka­tot­tu­muk­set, lii­kun­ta, uni, päih­teet, elä­män­ti­lan­ne, psyyk­ki­nen hy­vin­voin­ti ja voi­ma­va­rat. Li­säk­si kä­si­tel­lään syö­mi­seen ja pai­non­hal­lin­taan liit­ty­viä aja­tuk­sia, tun­tei­ta, asen­tei­ta ja käyt­täy­ty­mis­tä sekä ar­vi­oi­daan mah­dol­li­nen syö­mis­häi­ri­ö­oi­rei­lu.

Elin­tapa­hoi­don ta­voit­teet ja si­säl­tö suun­ni­tel­laan yk­si­öl­li­ses­ti yh­des­sä po­ti­laan/per­heen kans­sa si­ten, että ne joh­tai­si­vat py­sy­viin elin­ta­po­jen muu­tok­siin, pai­non­nou­sun py­säh­ty­mi­seen tai pai­non las­kuun (kas­vu­i­käi­sil­lä lap­sil­la pi­tuus­pai­non las­kuun). Ta­voit­teet voi­vat koh­den­tua elä­män­laa­tuun, psyyk­ki­seen ja fyy­si­seen toi­min­ta­ky­kyyn sekä li­ha­vuu­den lii­tän­näis­sai­rauk­sien hoi­toon. Oh­jaus­ker­to­jen mää­rä ja hoi­to­aika poh­di­taan yk­si­löl­li­ses­ti li­ha­vuu­den vai­keu­den, lii­tän­näis­sai­rauk­sien ja re­surs­sien mu­kaan.

Me­ne­tel­mät ovat oma­toi­mi­seen li­ha­vuu­den hoi­toon mo­ti­voin­ti (mini-in­ter­ven­tio) tai usei­ta oh­jaus­ker­to­ja si­säl­tä­vä ta­voit­teel­li­nen elin­tapa­hoi­to, jois­sa am­mat­ti­lai­nen vah­vis­taa po­ti­laan/per­heen oma­hoi­to­val­miuk­sia. Mi­kä­li esil­le tu­lee syö­mi­sen hal­lin­nan haas­tei­ta tai syö­mis­häi­ri­ö­oi­rei­lua, kes­ki­ty­tään ensi­si­jai­ses­ti syö­mi­sen hal­lin­taa tu­ke­vaan oh­jauk­seen ja voi­daan va­li­ta pai­no­neut­raa­li lä­hes­ty­mis­tapa. Lä­hes­ty­mis­tapa kes­kit­tyy elä­män­laa­dun pa­ran­ta­mi­seen, ter­veyt­tä edis­tä­vien elin­ta­po­jen li­sää­mi­seen ja ter­veys­ris­kien vä­hen­tä­mi­seen ny­kyi­ses­tä pai­nos­ta riip­pu­mat­ta.

Lasten ja nuorten lihavuuden hoito – koko perhe mukaan

Las­ten li­ha­vuu­den ar­vi­oi­mi­seen käy­te­tään pi­tuus­pai­noa ja yli 2-vuo­ti­ail­la lap­sil­la myös kas­vu­vai­heen huo­mi­oi­vaa pai­no­in­dek­siä, ISO-BMI:tä. On tär­ke­ää tun­nis­taa lap­sen li­ho­mi­nen var­hain, jo leik­ki-iäs­sä, sil­lä var­hai­nen hoi­to on te­hok­kain­ta. Li­ha­vil­la lap­sil­la to­de­taan usein ter­veys­hait­to­ja, ku­ten ras­va­mak­sa, ko­hon­nut ve­ren­pai­ne ja dys­li­pi­de­mia.

Aikuisten lihavuuden hoito – tavoitteena realistiset muutokset

Ai­kui­sen po­ti­laan hoi­dos­sa on olen­nais­ta sel­vit­tää, mitä po­ti­las ajat­te­lee pai­nos­taan ja mitä hän mah­dol­li­ses­ti on jo teh­nyt pai­no­hal­lin­nan eteen. Po­ti­las on osal­li­nen hoi­don suun­nit­te­lus­sa ja hän­tä kan­nus­te­taan oma­hoi­toon. Tär­ke­ää on vält­tää syyl­lis­tä­mis­tä. Ta­voit­teet ase­te­taan yk­si­löl­li­ses­ti. Ta­voi­te voi olla pai­non­hal­lin­ta tai mal­til­li­nen pai­non­las­ku. Jo vii­den pro­sen­tin pai­non ale­ne­mi­sel­la voi­daan saa­vut­taa edul­li­sia ai­neen­vaih­dun­nal­li­sia muu­tok­sia. Tämä ta­voi­te on re­a­lis­ti­ses­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa.

Ai­kuis­ten li­ha­vuu­den elin­tapa­hoi­to to­teu­te­taan yk­si­lö­ta­paa­mi­sin, ryh­mis­sä, etä­vas­taan­ot­toi­na tai in­ter­net­poh­jai­ses­ti (esim. Ter­veys­ky­län pai­non­hal­lin­ta­talo). Ai­kui­sen pai­non­hal­lin­taa tu­ke­vat par­hai­ten ruo­ka­tot­tu­muk­set, jot­ka ovat re­a­lis­ti­set ja huo­mi­oi­vat po­ti­laan hen­ki­lö­koh­tai­set miel­ty­myk­set ja ter­vey­den­ti­lan. Kes­keis­tä on, että ta­voi­tel­tu ter­veyt­tä edis­tä­vä ruo­ka­va­lio to­teu­tuu. Tar­kat ener­gi­a­ra­joi­tuk­set ei­vät usein­kaan ole tar­peen.

Sekä pai­non vä­hen­tä­mis­tä että py­sy­vää pai­non­hal­lin­taa tu­ke­va ruo­kai­lu to­teu­tuu syö­mäl­lä rau­hal­li­ses­ti ja sään­nöl­li­ses­ti, suo­si­mal­la kas­vik­sia ja mui­ta pie­nen ener­gi­a­ti­hey­den elin­tar­vik­kei­ta, pie­nen­tä­mäl­lä run­saas­ti ener­gi­aa si­säl­tä­vien ruo­kien an­nos­ko­ko­ja, vä­hen­tä­mäl­lä run­saas­ti so­ke­ria tai al­ko­ho­lia si­säl­tä­vien juo­mien käyt­töä. Li­säk­si on tär­ke­ää huo­leh­tia ruo­ka­va­lin­to­jen moni­puo­li­suu­des­ta ja pro­te­ii­nin riit­tä­väs­tä saan­nis­ta. Ta­voi­tel­ta­vien ruo­ka­tot­tu­mus­ten py­sy­vyyt­tä vah­vis­taa muu­tos­ta edis­tä­vien ja es­tä­vien aja­tus­ten, tun­tei­den, asen­tei­den ja toi­min­ta­mal­lien tun­nis­ta­mi­nen ja oh­jaa­mi­nen pai­non- ja syö­mi­sen hal­lin­taa tu­ke­vik­si.

Kun ta­voit­tee­na on laih­tu­mi­nen, elin­tapa­hoi­toa tar­vit­ta­es­sa tu­ke­via me­ne­tel­miä ovat erit­täin niuk­ka­e­ner­gi­ai­nen di­eet­ti (ENED) (pai­no­in­dek­si (BMI) ≥ 30 kg/m2) ja lää­ki­tys (BMI ≥ 27/28 kg/m2). Nii­tä ei kui­ten­kaan tule kos­kaan käyt­tää il­man pai­non­hal­lin­taa tu­ke­vaa elin­tapa­oh­jaus­ta. ENED:n so­vel­tu­vuus tu­lee ar­vi­oi­da en­nen sen aloit­ta­mis­ta ja tar­vit­ta­es­sa var­mis­taa sen so­pi­vuus lää­kä­riä kon­sul­toi­den.

Ell­ei asi­an­mu­kai­nen elin­tapa­hoi­to ole tuot­ta­nut py­sy­vää laih­tu­mis­tu­los­ta, li­ha­vuut­ta voi­daan tie­tyin edel­ly­tyk­sin (BMI ≥ 30 kg/m2 ja huo­nos­sa hoi­to­tasa­pai­nos­sa ole­va tyy­pin 2 di­a­be­tes, BMI ≥ 35 kg/m2 ja lii­tän­näis­sai­rauk­sia, tai BMI ≥ 40 kg/m2) hoi­taa ki­rur­gi­ses­ti. En­nen li­ha­vuus­leik­kaus­ar­vi­oon lä­het­tä­mis­tä po­ti­laan on laih­du­tet­ta­va noin vii­si pro­sent­tia pai­nos­taan, jot­ta voi­daan to­den­taa po­ti­laan si­tou­tu­mi­nen leik­kauk­sen edel­lyt­tä­miin elin­tapa­muu­tok­siin ja yh­teis­työ­hön ter­vey­den­huol­lon kans­sa.

Lihavuuden hoito yli 65-vuotiailla – hyödyt ja haitat punnittava

Yli 65-vuo­ti­ail­le suo­si­tel­ta­va BMI on 23-29 kg/m2. Heil­le suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti pai­non va­kaa­na pi­tä­mis­tä, ter­veyt­tä edis­tä­vää ruo­ka­va­li­o­ta ja lii­kun­taa. Eten­kin van­him­mas­sa ikä­ryh­mäs­sä ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten tu­lee ta­paus­koh­tai­ses­ti ar­vi­oi­da mah­dol­li­sen laih­du­tuk­sen hyö­dyt ja hai­tat sekä vai­ku­tuk­set koko­nais­ter­vey­teen. Pa­ras näyt­tö laih­du­tuk­sen hyö­dyis­tä yli 65-vuo­ti­ai­den fyy­si­sel­le toi­min­ta­ky­vyl­le ja elä­män­laa­dul­le on saa­tu, kun on yh­dis­tet­ty lii­kun­taa ja ra­vit­se­mus­ta.

Li­ha­vuu­den hoi­dos­ta sy­vem­pää tie­toa kai­paa­via kan­nus­te­taan tu­tus­tu­maan suo­si­tuk­sen säh­köi­seen ver­si­oon (www.käy­pä­hoi­to.fi). Ver­sio si­säl­tää suo­si­tus­teks­tin li­säk­si tut­ki­mus­näyt­töä si­säl­tä­vät näy­tön­aste­kat­sauk­set sekä lisä­tie­toa an­ta­vat lin­kit.

Kir­joit­ta­jat:

FT, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Anna-Ma­ria Tee­ri­nie­mi toi­mii Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa en­dok­ri­no­lo­gi­an ja klii­ni­sen ra­vit­se­muk­sen poli­kli­ni­kal­la

FT, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Mar­ja Ka­la­vai­nen toi­mii Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa Las­ten ja nuor­ten osaa­mis­kes­kuk­ses­sa en­dok­ri­no­lo­gi­an poli­kli­ni­kal­la

FT, do­sent­ti, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Lei­la Kar­hu­nen toi­mii yli­o­pis­ton­leh­to­ri­na Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Kan­san­ter­veys­tie­teen ja klii­ni­sen ra­vit­se­mus­tie­teen yk­si­kös­sä

Run­sas kas­vis­ten käyt­tö on tär­keä osa laih­tu­mis­ta ja pai­non­hal­lin­taa tu­ke­via ruo­ka­tot­tu­muk­sia. Kuva: Pe­xels

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2020Pai­non­hal­lin­ta & li­ha­vuus27.5.2020