Säännöllinen ateriarytmi on painonhallinnan menestystekijä

Pai­non­pu­do­tus on­nis­tuu usein ly­hy­el­lä täh­täi­mel­lä, mut­ta pit­kä­ai­kai­nen laih­tu­mis­tu­lok­sen yllä­pi­tä­mi­nen saat­taa sen si­jaan olla haas­teel­lis­ta. Mah­dol­lis­ta se kui­ten­kin on, osoit­taa ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri Sir­pa Soi­nin väi­tös­tut­ki­mus.

On­nis­tu­neen pai­non­hal­lin­nan me­nes­tys­te­ki­jöi­nä nou­si­vat tut­ki­muk­ses­sa esiin eri­tyi­ses­ti ate­ri­a­ryt­min sään­nöl­lis­ty­mi­nen ja lau­tas­mal­lin käyt­tö, kas­vis­ten mää­rän li­sään­ty­mi­nen ruo­ka­va­li­os­sa sekä ma­keis­ten ja pika­ruo­kien mää­rän vä­hen­ty­mi­nen.

Pai­non­hal­lin­nan mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jät oli­vat joko ter­vey­del­li­siä syi­tä tai ulko­nä­köön liit­ty­viä seik­ko­ja. Ulko­näkö mo­ti­voi pai­non­hal­lin­taan eri­tyi­ses­ti nai­sia, kun taas mie­hil­lä ko­ros­tui­vat ter­vey­teen liit­ty­vät syyt. Mu­ka­na oli 158 tut­kit­ta­vaa, jot­ka oli­vat laih­dut­ta­neet ai­kai­sem­mas­ta pai­nos­taan vä­hin­tään 10 pro­sent­tia pi­tä­en uu­den pai­non­sa ai­na­kin kah­den vuo­den ajan.

Sekä hitaasti että nopeasti laihduttamalla voi onnistua

Kes­ki­mää­räi­seen suo­ma­lai­seen vä­es­töön ver­rat­tu­na tut­ki­muk­sen osal­lis­tu­jien elin­ta­vat oli­vat ter­veel­li­sem­piä, he tu­pa­koi­vat vä­hem­män, käyt­ti­vät vä­hem­män al­ko­ho­lia ja liik­kui­vat enem­män. Sään­nöl­li­nen pai­non seu­ran­ta pun­nit­se­mal­la oli yleis­tä: laih­du­tus­vai­hees­sa vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa it­sen­sä pun­nit­si 92 pro­sent­tia tut­ki­tuis­ta. Pai­non­hal­lin­ta­vai­hees­sa näin toi­mi vie­lä 75 pro­sent­tia osal­lis­tu­jis­ta.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan sekä hi­taas­ti että no­pe­as­ti laih­dut­ta­mal­la voi on­nis­tua. Noin puo­let tut­ki­tuis­ta il­moit­ti laih­dut­ta­neen­sa hi­taas­ti pää­osin ruo­ka­tot­tu­muk­sia muut­ta­mal­la. Mie­het ra­por­toi­vat nai­sia ylei­sem­min laih­dut­ta­neen­sa yk­sin il­man ulko­puo­lis­ta tu­kea.

Soi­ni ar­ve­lee, että voi olla tär­ke­ää huo­mi­oi­da myös per­soo­nal­li­suus­te­ki­jät, kun suun­ni­tel­laan li­ha­vuu­den hoi­to­me­ne­tel­miä. Väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa muun mu­as­sa so­vin­nol­li­suus ja tun­nol­li­suus oli­vat yh­tey­des­sä pai­non­hal­lin­nan mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jöi­hin, ruo­ka­va­li­o­muu­tok­siin ja pun­ni­tuk­sen sään­nöl­li­syy­teen.

Tut­ki­muk­sen tu­lok­set poh­jau­tu­vat säh­köi­seen ai­neis­toon Suo­men pai­non­hal­lin­ta­re­kis­te­rin (SPHR) osal­lis­tu­jis­ta. Säh­köi­seen ky­se­lyyn vas­ta­si 158 ai­em­min yli­pai­nois­ta 18-60-vuo­ti­as­ta tut­kit­ta­vaa. Osal­lis­tu­jien kes­ki­mää­räi­nen pai­no­in­dek­si en­nen laih­du­tus­ta oli 35,9 ja laih­tu­mi­sen jäl­keen 26,1. Kes­ki­mää­räi­nen pai­non­pu­do­tus oli 26,5 pro­sent­tia eli 32,4 ki­loa.

Soi­nin mu­kaan tut­ki­mus­tu­los­ten yleis­tet­tä­vyy­des­sä on syy­tä olla va­ro­vai­nen, kos­ka ai­neis­ton koko oli ver­rat­tain pie­ni. Uu­sia, laa­jem­pia tut­ki­muk­sia ai­hees­ta tar­vi­taan.

Lue li­sää:
Sir­pa Soi­ni: Cha­rac­te­ri­zing suc­cess­ful long-term weight lo­sers : Fin­nish Weight Cont­rol Re­gist­ry

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Sään­nöl­li­nen ate­ri­a­ryt­mi ja lau­tas­mal­lin nou­dat­ta­mi­nen ovat Sir­pa Soi­nin väi­tös­tut­ki­muk­sen mu­kaan pai­non­hal­lin­nan me­nes­tys­te­ki­jöi­tä. Kuva: VRN

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2020Pai­non­hal­lin­ta & li­ha­vuus27.5.2020