Psykologinen elämäntapaohjaus vaikuttaa myönteisesti syömiskäyttäytymiseen

Hy­väk­sy­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pi­aan (HOT) pe­rus­tu­va psy­ko­lo­gi­nen elä­män­tapa­oh­jaus vai­kut­taa myön­tei­ses­ti syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen, osoit­taa ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri Eli­na Jär­ve­lä-Rei­jo­sen väi­tös­tut­ki­mus. Väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa to­teu­tet­tiin HOT-in­ter­ven­tio työ­i­käi­sil­le ai­kui­sil­le, joil­la oli psyyk­kis­tä kuor­mit­tu­nei­suut­ta ja yli­pai­noa tai li­ha­vuut­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin, että ko­et­tu stres­si oli yh­tey­des­sä epä­suo­tui­saan syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen, jos­sa syö­mi­nen pe­rus­tui en­nem­min tun­tei­siin tai ulko­päin tu­le­viin vih­jei­siin kuin ke­hon näl­kä- ja kyl­läi­syys­vies­tien kuun­te­le­mi­seen. Ruo­ka­va­li­on laa­tuun stres­si ei kui­ten­kaan vai­kut­ta­nut.

HOT-in­ter­ven­ti­ol­la oli myön­tei­nen vai­ku­tus syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen: syö­mi­nen tun­ne­syi­den ja ul­kois­ten syi­den pe­rus­teel­la vä­he­ni, hy­väk­syn­tä eri­lai­sia ruo­kia koh­taan li­sään­tyi ja ter­veyt­tä edis­tä­vä syö­mi­nen näh­tiin enem­män omien ar­vo­jen ja ta­voit­tei­den mu­kai­se­na. Ryh­mä­oh­jauk­sel­la oli laa­jem­mat vai­ku­tuk­set kuin oma­toi­mi­ses­ti käy­tet­tä­väl­lä äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la. In­ter­ven­ti­ol­la ei ha­vait­tu vai­ku­tus­ta ruo­ka­va­li­on laa­tuun eikä veri­näyt­tees­tä mää­ri­tet­tyi­hin stres­sin tai ma­ta­la-as­tei­sen tu­leh­duk­sen merk­ki­ai­nei­siin.

Krooninen stressi voi altistaa sairauksille

HOT on Jär­ve­lä-Rei­jo­sen mu­kaan lu­paa­va, mut­ta ra­vit­se­mus­tie­tees­sä vie­lä vä­hän tut­kit­tu me­ne­tel­mä, jon­ka avul­la hen­ki­lö voi työs­tää käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­seen, hy­väk­syn­tään, tie­toi­seen läs­nä­o­loon ja omien ar­vo­jen mu­kai­siin te­koi­hin liit­ty­viä pro­ses­se­ja. Hä­nen väi­tös­tut­ki­muk­sen­sa si­too yh­teen usei­ta ai­hei­ta psy­ko­lo­gi­an, fy­si­o­lo­gi­an ja ra­vit­se­mus­tie­teen aloil­ta.

Ruo­ka­va­li­o­te­ki­jöi­den li­säk­si myös kroo­ni­sel­la stres­sil­lä on yh­teys li­ha­vuu­teen ja ma­ta­la-as­tei­seen tu­leh­duk­seen, jot­ka ovat usei­den kan­san­sai­rauk­sien, ku­ten tyy­pin 2 di­a­be­tek­sen ja sy­dän- ja veri­suo­ni­sai­rauk­sien taus­tal­la.

– Ruo­ka­va­li­on, syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen, stres­sin ja sii­tä pa­lau­tu­mi­sen tut­ki­mi­nen työ­i­käi­sil­lä on tär­ke­ää, jot­ta voi­daan löy­tää kei­no­ja tu­kea hei­dän hy­vin­voin­ti­aan ja vii­vyt­tää tai eh­käis­tä sai­ras­tu­mis­ta kroo­ni­siin kan­san­sai­rauk­siin, Jär­ve­lä-Rei­jo­nen sa­noo.

Väitöskirja on osa Eliksiirit-tutkimusta

Väi­tös­kir­ja pe­rus­tuu Elik­sii­rit-in­ter­ven­ti­o­tut­ki­muk­seen, jo­hon osal­lis­tui 339 va­paa­eh­tois­ta hen­ki­löä Jy­väs­ky­läs­sä, Kuo­pi­os­sa ja Hel­sin­gis­sä. Osal­lis­tu­jat oli­vat 27–61-vuo­ti­ai­ta ja heis­tä 84 pro­sent­tia oli nai­sia.

Sa­tun­nais­te­tus­sa kont­rol­loi­dus­sa in­ter­ven­ti­o­tut­ki­muk­ses­sa osa tut­kit­ta­vis­ta sai kah­dek­san vii­kon ajan hy­väk­sy­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pi­aan (HOT) pe­rus­tu­vaa elä­män­tapa­oh­jaus­ta joko psy­ko­lo­gin oh­jaa­mis­sa ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa tai it­se­näi­ses­ti käy­tet­tä­vä­nä äly­pu­he­lin­so­vel­luk­se­na. Ver­tai­lu­ryh­mä ei saa­nut oh­jaus­ta, vaan osal­lis­tui vain tut­ki­mus­mit­tauk­siin. Mit­tauk­set to­teu­tet­tiin en­nen ja jäl­keen elä­män­tapa­in­ter­ven­ti­on sekä 26 vii­kon seu­ran­ta-ajan jäl­keen.

Elik­sii­rit-tut­ki­mus to­teu­tet­tiin Jy­väs­ky­län, Itä-Suo­men ja Hel­sin­gin yli­o­pis­to­jen, VTT:n ja TTL:n yh­teis­työ­nä osa­na Te­kes-ra­hoit­tei­sen Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin stra­te­gi­sen huip­pu­o­saa­mi­sen kes­kit­ty­män Sal­Wen Mie­len ja ke­hon elik­sii­rit-oh­jel­maa.

Lue li­sää:
Eli­na Jär­ve­lä-Rei­jo­nen: Stress, ea­ting be­ha­vi­or, diet, and the ef­fects of ac­cep­tan­ce and com­mit­ment the­ra­py among adults with psyc­ho­lo­gi­cal dist­ress and over­weight.

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Eli­na Jär­ve­lä-Rei­jo­sen väi­tös­tut­ki­muk­sen mu­kaan ko­et­tu stres­si on yh­tey­des­sä epä­suo­tui­saan syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen, jos­sa syö­mi­nen pe­rus­tuu en­nem­min tun­tei­siin tai ulko­päin tu­le­viin vih­jei­siin kuin ke­hon näl­kä- ja kyl­läi­syys­vies­tien kuun­te­le­mi­seen. Kuva: Pi­xa­bay

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2020Pai­non­hal­lin­ta & li­ha­vuus27.5.2020