Urheilijoiden ja valmentajien ravitsemustiedot ovat usein puutteellisia

Suo­ma­lais­ten kes­tä­vyys­ur­hei­li­joi­den ja hei­dän val­men­ta­jien­sa ra­vit­se­mus­tie­dois­sa on usein puut­tei­ta. ETM Ma­ria Heik­ki­lä sel­vit­ti asi­aa väi­tös­kir­jas­saan, jon­ka ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa ur­hei­li­jat vas­ta­si­vat kes­ki­mää­rin 73 pro­sent­tiin ja val­men­ta­jat 81 pro­sent­tiin ra­vit­se­mus­ky­sy­myk­sis­tä oi­kein. Tie­to­taso ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa oli kui­ten­kin vaih­te­le­vaa. Hei­koim­mil­laan alle puo­let ur­hei­li­joi­den vas­tauk­sis­ta oli oi­kein.

Ky­se­ly mit­ta­si vas­taa­jien tie­to­ja ur­hei­li­joi­den ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sis­ta, ra­vin­to­li­sis­tä, nes­te­tasa­pai­nos­ta, ener­gi­an­saan­nis­ta, pa­lau­tu­mi­ses­ta ja ur­hei­li­jan ke­hon­ku­vas­ta.

Val­men­ta­jil­la oli kes­ki­mää­rin pa­rem­mat tie­dot ra­vit­se­muk­ses­ta kuin ur­hei­li­joil­la. Nais­ur­hei­li­jat ja –val­men­ta­jat sai­vat ky­se­lys­sä ylei­ses­ti ot­ta­en pa­rem­pia tu­lok­sia kuin mie­het. Nuo­rem­mil­la ur­hei­li­joil­la oli tie­dois­saan enem­män puut­tei­ta kuin van­hem­mil­la, mut­ta val­men­ta­jil­la ti­lan­ne oli päin­vas­tai­nen. Tut­ki­tut ur­hei­li­jat oli­vat 16-20 –vuo­ti­ai­ta.

Ravitsemusohjaus paransi tietotasoa

Hyvä ra­vit­se­mus­tila vai­kut­taa ur­hei­li­jan ter­vey­teen, ke­hit­ty­mi­seen, suo­ri­tus­ky­kyyn ja pa­lau­tu­mi­seen. Har­ha­luu­lot ja vää­rin­ym­mär­ryk­set voi­vat joh­taa ruo­ka­va­lin­toi­hin, jot­ka ei­vät tue ur­hei­le­mis­ta, Heik­ki­lä huo­maut­taa. Hä­nen väi­tös­tut­ki­muk­sen­sa mu­kaan ur­hei­li­joi­den ra­vit­se­mus­tie­to­ja voi­daan pa­ran­taa ra­vit­se­mus­oh­jauk­sel­la.

Vuo­ro­vai­kut­teis­ta ra­vit­se­mus­oh­jaus­ta an­net­tiin ur­hei­li­joil­le kol­mes­ti kah­den vii­kon vä­lein. Toi­nen ryh­mä käyt­ti jo­kai­sen lu­en­non jäl­keen mo­bii­li­so­vel­lus­ta, jol­la ku­vat­tiin kaik­ki syö­mi­set nel­jän päi­vän ajan ja teh­tiin näi­hin liit­ty­viä teh­tä­viä. He sai­vat so­vel­luk­sen kaut­ta pa­lau­tet­ta ruo­ka­va­li­os­taan. Mo­lem­mat ryh­mät täyt­ti­vät kol­me vuo­ro­kaut­ta ruo­ka­päi­vä­kir­jaa tut­ki­muk­sen alus­sa ja lo­pus­sa ja sai­vat täs­tä pa­lau­tet­ta.

Ur­hei­li­joi­den ra­vit­se­mus­tie­dot pa­ra­ni­vat mer­kit­tä­väs­ti in­ter­ven­ti­on ai­ka­na. Tut­ki­muk­sen alus­sa ur­hei­li­jat vas­ta­si­vat 78 pro­sent­tiin ky­sy­myk­sis­tä oi­kein. Viik­ko lu­en­to­jen jäl­keen oi­kei­ta vas­tauk­sia oli mo­bii­li­so­vel­lus­ryh­mäs­sä kes­ki­mää­rin 87 pro­sent­tia ja kol­men kuu­kau­den pääs­tä 86 pro­sent­tia. Toi­ses­sa ryh­mäs­sä oi­kei­den vas­tauk­sien osuu­det oli­vat vas­taa­vas­ti 85 ja 84 pro­sent­tia.

Urheilija tarvitsee riittävästi hiilihydraatteja

Ur­hei­li­jat söi­vät jo läh­tö­ti­lan­tees­sa pa­rem­min kuin suo­ma­lai­set kes­ki­mää­rin. Hei­dän kes­ki­mää­räi­nen ener­gi­an­saan­tin­sa jäi alle ar­vi­oi­dun ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen, vaik­ka se tut­ki­muk­sen ai­ka­na kas­voi­kin. Pro­te­ii­nin ja ras­van saan­ti oli kes­tä­vyys­ur­hei­li­joi­den ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kais­ta. Hii­li­hyd­raat­te­ja ur­hei­li­jat sai­vat suo­si­tuk­sia vä­hem­män.

– Hii­li­hyd­raa­tit ovat kes­tä­vyys­ur­hei­li­jal­le tär­kein ener­gi­an­läh­de. Lii­an vä­häi­nen hii­li­hyd­raat­tien saan­ti on isoim­pia suo­ri­tus­ky­kyä ra­joit­ta­via te­ki­jöi­tä kes­tä­vyys­la­jeis­sa, Heik­ki­lä to­te­aa.

Hän ar­ve­lee, että in­ter­ven­ti­on ly­hyt kes­to voi olla se­li­tyk­se­nä, ett­ei ur­hei­li­joi­den ruo­ka­va­li­ois­sa ta­pah­tu­nut ti­las­tol­li­ses­ti mer­kit­se­viä muu­tok­sia pa­ran­tu­neis­ta ra­vit­se­mus­tie­dois­ta huo­li­mat­ta. Pa­ran­tu­neet ra­vit­se­mus­tie­dot ei­vät suo­raan joh­da pa­rem­piin ruo­ka­va­lin­toi­hin, vaan muu­tok­set vaa­ti­vat mo­ti­vaa­ti­o­ta ja ai­kaa.

– Ur­hei­li­jat voi­vat hyö­dyn­tää op­pi­mi­aan tie­to­ja uran­sa ai­ka­na ja sen jäl­keen, mikä voi nä­kyä hei­dän suo­ri­tus­ky­vys­sään ja ter­vey­des­sään. Hei­dän on li­säk­si mah­dol­lis­ta toi­mia esi­merk­ki­nä muil­le ja aut­taa ra­vit­se­muk­seen liit­ty­vien har­ha­luu­lo­jen tor­ju­mi­ses­sa, Heik­ki­lä sum­maa.

Ky­se­ly­tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 312 ur­hei­li­jaa ja 94 val­men­ta­jaa. Osal­lis­tu­neis­ta ur­hei­li­jois­ta puo­let oli nai­sia ja puo­let mie­hiä, kun taas val­men­ta­jis­ta 27 pro­sent­tia oli nai­sia. In­ter­ven­ti­oon osal­lis­tui 79 ur­hei­li­jaa, jois­ta 56 pro­sent­tia oli mie­hiä ja 44 pro­sent­tia nai­sia.

Lue li­sää:
Ma­ria Heik­ki­lä: Nut­ri­ti­on know­led­ge and skills among young en­du­ran­ce ath­le­tes

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Ma­ria Heik­ki­län väi­tös­tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­ten kes­tä­vyys­ur­hei­li­joi­den ja hei­dän val­men­ta­jien­sa ra­vit­se­mus­tie­dois­sa on usein puut­tei­ta. Tie­to­ta­soa voi­daan pa­ran­taa ra­vit­se­mus­oh­jauk­sel­la. Kuva: Pi­xa­bay

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2020Pai­non­hal­lin­ta & li­ha­vuus27.5.2020