Päiväkodin ruokailukäytännöillä on yhteys lasten ruuankäyttöön

Lap­set syö­vät enem­män kas­vik­sia ja saa­vat enem­män kui­tua päi­vä­ko­deis­sa, jois­sa on pal­jon ruo­kai­luun liit­ty­viä kir­jal­li­sia sään­tö­jä. Var­hais­kas­vat­ta­jien myön­tei­nen mie­li­pide päi­vä­koti­ruu­as­ta on yh­tey­des­sä las­ten run­saam­paan kas­vis­ten syön­tiin. Kun lap­sia kan­nus­te­taan kas­vis­ten ja he­del­mien syön­tiin, kui­dun saan­ti on run­saam­paa.

Nämä tu­lok­set käy­vät ilmi elin­tar­vi­ke­tie­tei­den mais­te­ri Reet­ta Leh­don Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa te­ke­mäs­tä väi­tös­tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa sel­vi­tet­tiin päi­vä­ko­din ruo­kai­lu­ym­pä­ris­tön yh­teyk­siä 3-6-vuo­ti­ai­den las­ten ruu­an­käyt­töön ja ra­vin­non­saan­tiin.

Lap­set söi­vät päi­vä­koti­päi­vän ai­ka­na kas­vik­sia, mar­jo­ja ja he­del­miä kes­ki­mää­rin 66 gram­maa. Mää­rä on noin 1,5 an­nos­ta koko päi­vän käyt­tö­mää­räk­si suo­si­tel­lus­ta vii­des­tä an­nok­ses­ta. Päi­vä­ko­din joh­ta­jan ra­por­toi­mat yh­teis­työ­haas­teet ruo­ka­pal­ve­lun kans­sa ovat yh­tey­des­sä las­ten pie­nem­pään to­den­nä­köi­syy­teen syö­dä he­del­miä ja mar­jo­ja.

– Yh­teis­työn su­ju­vuu­teen ruo­ka­pal­ve­lun ja päi­vä­ko­tien vä­lil­lä on­kin hyvä kiin­nit­tää huo­mi­o­ta, Leh­to to­te­aa.

Lapset annostelevat harvoin ruokansa itse

Väi­tös­tut­ki­muk­sen mu­kaan vain kol­man­nek­ses­sa yli 3-vuo­ti­ai­den las­ten ryh­mis­tä lap­set saa­vat an­nos­tel­la itse ruo­kan­sa. Ai­no­as­taan kak­si kol­man­nes­ta kas­va­tus­hen­ki­lös­tös­tä söi päi­vit­täin päi­vä­ko­din tar­jo­a­maa ruo­kaa. Täl­lai­sia käy­tän­tö­jä suo­si­tel­laan päi­vä­koti­ruo­kai­luun var­hais­kas­va­tuk­sen ruo­kai­lu­suo­si­tuk­ses­sa, jon­ka Val­ti­on ra­vit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­ta jul­kai­si vuon­na 2018.

Ruo­kai­lu­suo­si­tuk­sen mu­kaan koko­päi­vä­hoi­dos­sa ole­van lap­sen tu­li­si saa­da noin kak­si kol­mas­osaa ener­gi­as­taan päi­vä­koti­päi­vän ai­ka­na. Tämä suo­si­tus ei Leh­don tut­ki­muk­sen mu­kaan kui­ten­kaan täyt­ty­nyt, vaan ener­gi­an­saan­ti jäi noin 55 pro­sent­tiin.

Väitöskirja on osa DAGIS-tutkimusta

Reet­ta Leh­don väi­tös­kir­ja on osa Folk­häl­sa­nin tut­ki­mus­kes­kuk­sen ja Hel­sin­gin yli­o­pis­ton yh­teis­tä DA­GIS-tut­ki­mus­ta. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 66 kun­nal­lis­ta päi­vä­ko­tia Uu­del­la­maal­la ja Ete­lä-Poh­jan­maal­la vuo­si­na 2015-2016. Päi­vä­ko­din hen­ki­lös­tö piti ruo­ka­päi­vä­kir­jaa las­ten ruu­an­käy­tös­tä. Tut­ki­muk­ses­sa käy­tet­tiin 586 lap­sen ruu­an­käyt­tö­tie­to­ja. Päi­vä­ko­tien kas­va­tus­hen­ki­lös­tö ja joh­ta­jat vas­ta­si­vat ky­se­ly­lo­mak­keil­la päi­vä­ko­tien ruo­kai­lu­käy­tän­tö­jä kos­ke­viin ky­sy­myk­siin ja li­säk­si päi­vä­koti­ryh­mien lou­nas­ti­lan­tei­ta ha­vain­noi­tiin.

Lue li­sää:
Reet­ta Leh­to: Presc­hool and child­ren’s die­ta­ry in­ta­ke : The role of presc­hool me­al­ti­me en­vi­ron­ment in child­ren’s die­ta­ry in­ta­ke at presc­hool.

Kir­joit­ta­ja:

Kris­ta Kor­pe­la-Ko­so­nen

Var­hais­kas­vat­ta­jien myön­tei­nen mie­li­pide päi­vä­koti­ruu­as­ta on yh­tey­des­sä las­ten run­saam­paan kas­vis­ten syön­tiin. Kun lap­sia kan­nus­te­taan kas­vis­ten ja he­del­mien syön­tiin, hei­dän kui­dun saan­tin­sa on run­saam­paa. Kuva: Pi­xa­bay

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2020Pai­non­hal­lin­ta & li­ha­vuus27.5.2020