Lukijalle

Li­ha­vuut­ta ja pai­non­hal­lin­taa on tut­kit­tu pal­jon ja ke­hi­tys­tä on ta­pah­tu­nut, mut­ta pal­jon on vie­lä teh­tä­vää.

Tä­män nu­me­ron pää­tee­ma­na on li­ha­vuus & pai­non­hal­lin­ta. Pro­fes­so­ri Aila Ris­sa­nen ker­too haas­tat­te­lus­saan, mi­ten alan tut­ki­muk­sen seu­raa­mi­nen on kuin dek­ka­ris­sa elä­mis­tä. Lue Ai­lan kieh­to­vas­ta ura­po­lus­ta ju­tus­ta ”Mys­tee­ri odot­taa vie­lä rat­kai­sua”. Jut­tu tem­paa mu­kaan­sa dek­ka­rin ta­voin!

Mi­ten pi­tää pai­no hal­lin­nas­sa, kun sen on saa­nut pu­to­a­maan? Ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Sir­pa Soi­ni tut­ki on­nis­tu­neen pai­non­hal­lin­nan me­nes­tys­te­ki­jöi­tä väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan. Kei­not oli­vat hy­vin ar­ki­sia, ku­ten ate­ri­a­ryt­min sään­nöl­lis­ty­mi­nen ja lau­tas­mal­lin käyt­tö. On mie­len­kiin­tois­ta, että sään­nöl­li­nen ate­ri­a­ryt­mi on lii­tet­ty myös pai­non py­sy­mi­seen nor­maa­li­na alus­ta asti. Täs­tä väi­tös­tut­ki­muk­ses­ta voit lu­kea Ra­vit­se­mus­kat­sauk­sen nu­me­ros­sa 2/2018.

Tee­maan liit­ty­en täs­sä leh­des­sä ker­ro­taan myös mm. tuo­reis­ta, uu­dis­te­tuis­ta li­ha­vuu­den käy­pä hoi­to -suo­si­tuk­sis­ta ja pro­fes­so­ri Pert­ti Mus­ta­joen miet­tei­tä pai­nos­ta ja sen mer­ki­tyk­ses­tä ter­vey­del­le. Mus­ta­joki pu­huu mie­luum­min ter­vees­tä pai­nos­ta kuin nor­maa­li­pai­nos­ta.

Maidon ravitsemusviestinnässä muutoksia

Mai­to ja Ter­veys ry on jul­kais­sut Ra­vit­se­mus­kat­saus­ta jo yli 40 vuot­ta ja yh­dis­tyk­sen oma tai­val on jo yli kuu­si­kymp­pi­nen. Toi­min­ta on elä­nyt ajas­sa ja muu­tok­sia on teh­ty tar­peen mu­kaan. Täs­sä leh­des­sä ker­ro­taan yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja toi­min­nas­ta vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na.

Ku­lu­va vuo­si tuo iso­ja muu­tok­sia: toi­min­ta it­se­näi­se­nä yh­dis­tyk­se­nä päät­tyy ke­säl­lä. Yh­dis­tyk­sen toi­min­to­ja siir­re­tään Ruo­ka­tie­to Yh­dis­tyk­seen. Ruo­ka­tie­toon pe­rus­te­taan mai­to­vies­tin­nän oh­jaus­ryh­mä luot­saa­maan tu­le­vaa toi­min­taa.

Itse olen työs­ken­nel­lyt Mai­to ja Ter­veys ry:ssä ja ol­lut mu­ka­na Ra­vit­se­mus­kat­sauk­sen te­os­sa jo vuo­si­tu­han­nen alku­puo­lel­ta. Sil­loin leh­ti vie­lä pai­net­tiin pa­pe­ril­le. Rei­lu vii­si vuot­ta sit­ten pa­pe­ri­leh­des­tä luo­vut­tiin ja verk­ko­leh­ti tuli sen ti­lal­le. Verk­ko on mah­dol­lis­ta­nut ”neli­väri­pai­nok­sen” ja on tas­ku­koos­sa (lu­et­ta­vis­sa kän­ny­käl­tä). Oma tie­ni vei mui­hin töi­hin jo vii­me ke­sä­nä, mut­ta jat­koin vie­lä osin van­has­sa­kin. Leh­teä on ol­lut ilo teh­dä osaa­vas­sa jou­kos­sa, yh­teis­työl­lä.

On hai­ke­aa ja su­rul­lis­ta, että pit­kä­i­käi­nen, tär­ke­ää työ­tä te­ke­vä yh­dis­tys on nyt tien­sä pääs­sä. Joi­tain toi­mia jat­ke­taan Ruo­ka­tie­dos­sa, ja vaik­ka Ra­vit­se­mus­kat­saus-leh­den jat­koa vie­lä kar­toi­te­taan, ai­na­kin tois­tai­sek­si leh­den jul­kai­sua jat­ke­taan. Syk­syl­lä il­mes­tyy yksi nu­me­ro.

Maailma juhlii maitoa kesän alussa

Maa­il­man mai­to­päi­vää vie­te­tään jäl­leen 1.6. ym­pä­ri maa­pal­loa. Meil­lä päi­vä on vie­tet­ty ke­sän kyn­nyk­sel­lä pit­kään. Kan­si­kuva on Mai­to ja Ter­veys ry:n ruot­sin­kie­li­nen mai­to­päi­vä­ju­lis­te vuo­del­ta 1963. FAO lan­see­ra­si päi­vän vie­ton maa­il­man­laa­jui­ses­ti vuon­na 2001. Päi­vä va­lit­tiin kesä­kuun al­kuun sik­si, että mo­nes­sa maas­sa jo juh­lis­tet­tiin mai­toa noi­hin ai­koi­hin.

Mai­to ja Ter­veys ry:n Mai­to­päi­vän viet­toon liit­tyi pit­kään Mai­to­ty­tön va­lin­ta. Kun Mai­to­tyt­tö-ni­mi­ke muo­kat­tiin Mai­to­lä­het­ti­lääk­si, Mai­to­päi­vän kun­ni­ak­si jär­jes­tet­tiin edel­leen kut­su­ti­lai­suus ke­sän kyn­nyk­sel­lä. Tänä vuon­na Mai­to­päi­vää juh­lis­ta­vat MTK, Mai­to­y­rit­tä­jät ja Ruo­ka­tie­to kam­pan­jal­laan #Mai­toyh­dis­tää. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ta­pah­tu­va vir­tu­aa­li­nen mai­don­juon­ti­het­ki ku­vaa hy­vin tätä ko­ro­na-ai­kaa. Teh­dään asi­oi­ta yh­des­sä – vir­tu­aa­li­ses­ti!

Ra­vit­se­via mai­to­het­kiä ja hy­vää ke­sää!

Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2020Pai­non­hal­lin­ta & li­ha­vuus27.5.2020