Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat myös ruokailusta

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly to­teu­tet­tiin tänä vuon­na Pohjois-, Län­si-, Lounais- ja Sisä-Suo­mes­sa sekä Ah­ve­nan­maan maa­kun­nas­sa. Ky­se­lyyn vas­ta­si­vat pe­rus­o­pe­tuk­sen 8. ja 9. luok­kien op­pi­laat sekä lu­ki­oi­den ja am­ma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten 1. ja 2. vuo­den opis­ke­li­jat. Vas­taa­jia oli yh­teen­sä 88 969, jois­ta rei­lu puo­let oli ylä­luok­ka­lai­sia, nel­jän­nes lu­ki­o­lai­sia ja nel­jän­nes am­ma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­joi­ta.

Vain noin 40 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta op­pi­lais­ta syö kaik­ki kou­lu­a­te­ri­aan kuu­lu­vat osat: pää­ruo­an li­säk­si sa­laat­tia, mai­toa tai pii­mää ja lei­pää. Kou­lu­a­te­ri­an syö­mät­tä jät­tä­mi­nen on ai­em­pien tut­ki­mus­ten mu­kaan ol­lut yh­tey­des­sä epä­ter­veel­lis­ten väli­pa­lo­jen syö­mi­seen.

 Lu­ki­o­lai­set ja am­mat­ti­kou­lu­jen opis­ke­li­jat syö­vät kaik­ki kou­lu­a­te­ri­an osat tun­nol­li­sem­min kuin pe­rus­kou­lua käy­vät. Pe­rus­kou­lu­lai­sis­ta koko ate­ri­an syö joka kol­mas ja toi­sen as­teen opis­ke­li­jois­ta noin 40 pro­sent­tia. Ti­lan­ne on py­sy­nyt mel­ko sa­man­lai­se­na vuo­des­ta 2005.

Maito ja leipä jäävät yhä useammalta syömättä

Pää­ruo­kaa syö­dään en­ti­seen ta­paan. Sen syö noin 90 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Lei­vän ja mai­don suo­sio kou­lu­a­te­ri­an osa­na on vä­hen­ty­nyt vuo­des­ta 2009 kai­kis­sa ryh­mis­sä. Tyt­tö­jen ja poi­kien vä­li­nen ero mai­don käy­tös­sä, jos­ta ker­ro­taan si­vul­la 10, nä­kyy myös kou­lu­lou­naal­la. Po­jis­ta yli 70 pro­sent­tia juo kou­lus­sa mai­toa, kun taas ty­töis­tä mai­toa juo vain vä­hän yli puo­let. Ai­em­pien­kin kou­lu­ter­veys­ky­se­ly­jen mu­kaan lu­ki­on po­jil­la on ta­pa­na jät­tää kou­lu­a­te­ri­al­ta lei­pä pois mui­ta ryh­miä ylei­sem­min. Nyt joka nel­jäs lu­ki­o­lai­nen poi­ka ei syö kou­lu­a­te­ri­al­la lei­pää.

Makeisten syöminen on vähentynyt

Lä­hes puo­let ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta täy­den­tää kou­lu­a­te­ri­aa väli­pa­loin. Ta­val­li­sim­min lou­naan li­säk­si kou­lus­sa syö­dään lei­pää ja ma­kei­sia tai juo­daan vir­voi­tus­juo­mia.

Ma­kei­sia ja vir­voi­tus­juo­mia kou­lus­sa naut­tii joka viik­ko noin 25 pro­sent­tia pe­rus­kou­lu­lai­sis­ta, 21 pro­sent­tia lu­ki­o­lai­sis­ta ja 29 pro­sent­tia am­mat­tiin opis­ke­le­vis­ta.

Vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa ma­kei­sia käyt­tä­vien mää­rä on vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti vuo­des­ta 2009 läh­tien kai­kis­sa ryh­mis­sä. Eni­ten ma­kei­sia syö­viä on am­mat­ti­kou­lua käy­vien tyt­tö­jen ryh­mäs­sä, jos­ta noin joka kol­mas syö ma­kei­sia kou­lus­sa vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa. Lu­ki­o­ty­töis­tä vain joka vii­des söi ma­kei­sia kou­lus­sa.

Ruokaa ei tarjota riittävästi

Jos op­pi­lai­den ha­lu­taan oi­val­ta­van, että ate­ria, ate­ri­a­ryt­mi ja yh­des­sä­olo edis­tä­vät hy­vin­voin­tia, sen pi­tää nä­kyä ruo­kai­lu­ti­lan­tees­sa. Jopa 28 pro­sent­tia ylä­kou­lun op­pi­lais­ta ja va­jaa 20 pro­sent­tia toi­sen as­teen op­pi­lais­ta va­lit­ti, ett­ei kou­lu­lou­nas­ta ole tar­jol­la riit­tä­väs­ti. Lä­hes yhtä usea to­te­si, ett­ei ruo­kai­luun ole riit­tä­väs­ti ai­kaa. Pie­ni osa il­moit­ti, että ruo­kai­lu­aika on huo­no. Myös ruo­kai­lu­ti­lan viih­tyi­syy­teen tu­lee pa­nos­taa. Nyt ruo­ka­sa­lis­sa on lii­an me­lui­saa. TL

Lisä­tie­to­ja:
http://info.stakes.fi/kou­lu­ter­veys­ky­se­ly

Vain noin 40 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta op­pi­lais­ta syö kaik­ki kou­lu­a­te­ri­aan kuu­lu­vat osat

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2011Kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat16.12.2011