Edistääkö kouluruoka oppimista?

Poh­jois­mai­den mi­nis­te­ri­neu­vos­to on teet­tä­nyt sel­vi­tyk­sen, onko kou­lu­a­te­ri­al­la yh­teyt­tä op­pi­mi­seen ja ter­vey­teen. Näyt­tää sil­tä, että kou­lu­ruo­al­la voi olla ly­hyt­ai­kai­sia po­si­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia sekä op­pi­mi­seen ja pai­non­hal­lin­taan, jos ate­ri­oi­ta pi­de­tään op­pi­mis­a­ree­noi­na. Mut­ta tut­kit­tua tie­toa kou­lu­ruo­an pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole.

Koo­tun tie­don mu­kaan il­mai­nen ate­ri­a­kaan ei eh­käi­se epä­ter­veel­li­sen ruo­ka­va­li­on omak­su­mis­ta eikä ta­saa las­ten eri­lai­ses­ta so­si­o­e­ko­no­mi­ses­ta ase­mas­ta joh­tu­via ero­ja ruo­ka­käyt­täy­ty­mi­ses­sä. Mut­ta epä­ter­veel­lis­ten ruo­ka­va­lin­to­jen ra­joit­ta­mi­nen ja ter­veel­lis­ten vaih­to­eh­to­jen tar­jo­a­mi­nen lie­nee kei­no, jol­la voi­daan muut­taa kou­lu­lais­ten ruo­ka­käyt­täy­ty­mis­tä.

Ra­por­tis­sa myös ku­va­taan kou­lu- ja päi­vä­koti­a­te­ri­an jär­jes­tä­mis­tä Poh­jois­mais­sa sekä tie­tä­mys­tä nii­den mer­ki­tyk­ses­tä ja vai­ku­tuk­sis­ta.

Suomen systeemi on ainutlaatuinen

Vain Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa laki mää­rää, että kou­lu­a­te­ria on mak­su­ton. Suo­mes­sa kou­lu­ruo­an laa­tua on oh­jeis­tet­tu toi­ses­ta maa­il­man­so­das­ta läh­tien ja ruo­kai­lu on hy­vin jär­jes­tet­tyä. Ruot­siin ver­rat­tu­na meil­lä on lais­sa vaa­ti­mus täy­si­pai­noi­ses­ta ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ta ate­ri­as­ta, joka syö­dään yh­des­sä ai­kuis­ten kans­sa. Tämä on kan­sain­vä­li­ses­ti ver­rat­tu­na ai­nut­laa­tuis­ta.

Suo­men on­gel­ma­na on se, ett­ei­vät kaik­ki op­pi­laat käy­tä hy­väk­seen il­mais­ta ate­ri­aa ja että meil­lä op­pi­laat ei­vät syö he­del­miä ja kas­vik­sia tar­koi­tet­tua mää­rää.

Sel­vi­tyk­sen teki kak­si nor­ja­lais­ta tut­ki­jaa. He ana­ly­soi­vat 13 laa­du­kas­ta ko­koo­ma-ar­tik­ke­lia ja 20 yk­sit­täis­tä ar­tik­ke­lia, jot­ka oli jul­kais­tu vuo­si­na 2005–2010 ja jot­ka kä­sit­te­li­vät kou­lu­ruo­an yh­teyt­tä op­pi­mi­seen ja ter­vey­teen.

He jäi­vät kai­paa­maan li­sää tut­ki­muk­sia eten­kin sii­tä, mi­ten ate­ria voi­si toi­mia op­pi­mis­a­ree­na­na ja mitä vai­ku­tuk­sia sil­lä oli­si. Tie­to aut­tai­si po­liit­ti­sia päät­tä­jiä ja kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien joh­ta­jia edis­tä­mään las­ten op­pi­mis­tu­lok­sia ja ter­veyt­tä.

Sel­vi­tyk­sel­lään Poh­jois­mai­nen mi­nis­te­ri­neu­vos­to ha­lu­aa et­siä kei­no­ja yllä­pi­tää poh­jois­mais­ta hy­vin­voin­tia, kor­ke­aa tuot­ta­vuut­ta ja kil­pai­lu­ky­kyä. Ter­veel­li­sel­lä ruo­ka­va­li­ol­la ja lii­kun­nal­la on näis­sä mer­kit­tä­vä roo­li. TL

Ra­port­ti on lu­et­ta­vis­sa nor­jak­si ver­kos­sa:
www.norden.org/fi/jul­kai­sut/jul­kai­sut/2011-534

Ra­port­ti on lu­et­ta­vis­sa nor­jak­si ver­kos­sa

Ra­vit­se­mus­kat­saus 2-2011Kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat16.12.2011