Lukijalle

Kun toi­mi­tus­kun­nan ko­kouk­ses­sa tam­mi­kuus­sa pää­tim­me, että tä­män nu­me­ron tee­ma­na ovat ikään­ty­neet, emme vie­lä tien­neet ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta. Ikään­ty­neet oli­si­vat ol­leet tee­ma­nu­me­ro joka ta­pauk­ses­sa.

Nyt, kun ikään­ty­nei­den suo­je­le­mi­sek­si väl­täm­me ta­paa­mas­ta hei­tä, ra­vit­se­muk­sen osa on ehkä en­tis­tä tär­ke­äm­pi. Mi­ten tur­vaam­me ko­to­na asu­vien ikään­ty­nei­dem­me hy­vän ra­vit­se­muk­sen poik­keus­ai­ka­na?

Tiis­tai­na 31.3. jul­kais­tiin uu­det ikään­ty­nei­den ruo­ka­suo­si­tuk­set. Vi­reyt­tä se­ni­o­ri­vuo­siin – ikään­ty­nei­den ruo­ka­suo­si­tuk­set ovat nyt erit­täin ajan­koh­tai­set. Ne ovat moni­puo­li­nen pa­ket­ti ikään­ty­nei­den ra­vit­se­muk­ses­ta am­mat­ti­lai­sil­le, mut­ta myös ikään­ty­neil­le it­sel­leen. Lue li­sää

Leh­des­sä on hie­no kat­saus sii­tä, mil­lai­sia tut­ki­muk­sia ja toi­mia ikään­ty­nei­den ra­vit­se­muk­sen ja hy­vin­voin­nin ko­hen­ta­mi­sek­si meil­lä teh­dään. Gery ry:llä (Ge­ron­to­lo­gi­nen ra­vit­se­mus) on käyn­nis­sä kak­si ikään­ty­nei­den ra­vit­se­mus­han­ket­ta, Voi­maa ruu­as­ta ja Muu­tos lau­ta­sel­la. Li­säk­si Ge­ryn toi­min­nan­joh­ta­ja ja pe­rus­ta­ja Mer­ja Suo­mi­nen on mu­ka­na yh­teis­eu­roop­pa­lai­ses­sa PRO­MISS-tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa sel­vi­te­tään ra­vit­se­mus­ti­lan ja toi­min­ta­ky­vyn yh­teyt­tä van­huk­sil­la. Lue Mer­jan mai­nio haas­tat­te­lu ”Mi­ten täs­sä näin kävi

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton moni­am­ma­til­li­ses­sa Nu­tOr­Med-tut­ki­muk­ses­sa yh­te­nä näkö­kul­ma­na oli iäk­käi­den koti­hoi­don asi­ak­kai­den ra­vit­se­mus­tila. Hel­sin­gin yli­o­pis­to on mu­ka­na eu­roop­pa­lai­ses­sa SPRINTT- tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa ote­taan huo­mi­oon sekä ra­vit­se­mus että lii­kun­ta.

Oman van­he­ne­mi­sen­sa laa­tuun voi itse vai­kut­taa, ja sen voi aloit­taa jo kes­ki-iäs­sä. Oh­jeis­tus­ta tä­hän saa Satu Jyvä­kor­ven ja An­ne­le Ur­ta­mon kir­jas­ta Voi­maa vuo­siin.

Mut­ta mil­loin van­huus al­kaa? Saa­ko ikään­ty­nyt­tä kut­sua sa­nal­la van­hus? Van­hus, ikään­ty­nyt, myö­häis­kes­ki-ikäi­nen… Lue pro­fes­so­ri Tai­na Ran­ta­sen mie­len­kiin­tois­ta poh­din­taa ai­hees­ta kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ros­ta.

Hy­viä luku­het­kiä ja pi­ris­tä­vää ke­vät­tä, ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta!

Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka

Ke­vät­au­rin­gon läm­mös­sä väli­pala mais­tuu ul­ko­na

Ra­vit­se­mus­kat­saus 1-2020Ikään­ty­nei­den ra­vit­se­mus26.3.2020